Коефіцієнт пропорційності електричні явища називається Питомим опором. Назва стає зрозумілою з формули

електричні явища,

тобто електричні явища чисельно дорівнює опору провідника одиничної довжини і одиничної площі поперечного перерізу:

електричні явища, або електричні явища.

Одиницю опору назвали омом на честь німецького фізика Георга Ома; електричні явища.

У багатьох випадках у різних електричних схемах потрібно з’єднувати провідники: або один за одним (послідовно), або «пучком» (паралельно). У першому випадку опір з’єднання більший за опір окремих провідників, у другому випадку — менший.

Закон Ома для ділянки електричного кола

Найпростіше електричне коло може складатися з джерела струму, споживача опору R, з’єднувальних провідників, амперметра і вольтметра.

Закон Ома для ділянки електричного кола: на деякій ділянці кола сила струму I прямо пропорційна напрузі U і обернено пропорційна опору R ділянки:

електричні явища.

Робота і потужність струму. Кількість теплоти, що виділяється у провіднику зі струмом

Роботу сил електричного поля, які переміщують заряди у провіднику, можна розглядати як роботу струму. З формули напруги електричні явища випливає: електричні явища. З виразу сили струму електричні явища запишемо електричні явища і підставимо цей вираз у формулу роботи: А = IUt.

Потужність струму P дорівнює роботі, поділеній на час, тому Р = IU, отже існує зв’язок вата з електричними одиницями: Вт = А •В.

При зіткненні електронів з атомами в провіднику кінетична енергія електронів перетворюється на теплову енергію провідника. Кількість теплоти, що виділяється у провіднику зі струмом, дорівнює роботі електричного струму: Q = IUt.

Якщо опір провідника відомо, то, виразивши U із закону Ома (тобто електричні явища), запишемо:електричні явища, тобто кількість теплоти, яку виділяє в провіднику струм, пропорційна квадрату сили струму, опору провідника і часу протікання струму через провідник.

У такому вигляді найчастіше виражають закон теплової дії струму — закон Джоуля — Ленца (Емілій Християнович Ленц — російський фізик).

Коротке замикання. Плавкі запобіжники

Якщо випадково опір кола стає дуже малим (близьким до нуля), то виникає Коротке замикання. Сила струму (згідно із законом Ома) значно збільшується, внаслідок чого виникає потужне тепловиділення в колі.

Наслідком короткого замикання може бути розплавлення провідників, горіння їх ізоляції, а потім і оточуючих предметів. Можливість виникнення короткого замикання зростає при недотриманні правил безпечного електрокористування.

Один з найпростіших способів запобігання коротким замиканням є увімкнення в повне коло споживача чи в схему окремого приладу Легкоплавких запобіжників — тоненьких мідних чи навіть свинцевих дротинок.

електричні явища

Якщо сила струму в колі раптово досягає максимально припустимого значення, запобіжник розплавлюється, розмикаючи коло. Легкозамінні плавкі запобіжники є складовими побутового пробкового запобіжника.

???