1.Тренировочно-Діагностична робота проводиться у формі комплексного язикового аналізу тексту

2.Тривалість роботи - 40- 45 мінут

3.Робота має 2 варіанти, кожний з яких складається з деформованого тексту й 7 (підвищений рівень - 8) завдань кнему.

4.Робота із завданнями базового рівня виконується у всіх 10-х класах загальноосвітніх шкіл і 11 -х класах вечірніх шкіл

5.Робота із завданнями підвищеного рівня виконується в гімназичних класах і класах гуманітарного профілю

6. Зміст завдань - орфографічна й пунктуаційна грамотність, значеннєвий і композиційний аналіз тексту, язикові засоби виразності; фонетика, лексика, морфемика, словотвір, морфологія, синтаксис, граматична синонімія

7.Текст і завдання до нього тиражуються для кожного учня. При тиражуванні необхідно зберігати розмір шрифту й інтервали

8.Робота виконується на стандартних аркушах А-4. Відповідь записується безпосередньо після завдання. Пропущені букви й розділові знаки вставляються безпосередньо в надрукований текст

9.Словники й довідкову літературу використовувати не дозволяється

10.Кожне завдання оцінюється по системі «залік - незалік». Завдання вважається зарахованим, якщо правильно виконано більше половини його (з 3 елементів - 2, з 4,5 - 3, з 6,7 - 4). Якщо завдання включає два елементи, для одержання заліку повинні бути виконані обоє. Завдання № 1 оцінюється двома балами: орфографічна грамотність і пунктуаційна грамотність. Для одержання заліку необхідно, щоб кількість орфографічних і кількість пунктуаційних помилок по роздільності не перевищувало чотирьох. Орфографічна й пунктуаційна грамотність ураховується по всій роботі. Таким чином, учень за правильно виконану роботу одержує 8 (на підвищеному рівні - 9) заліків (балів).

11.При відсутності відповіді на питання на його місці що перевіряє ставиться прочерк

12.Вся робота в цілому оцінюється оцінкою за наступною схемою:

Базовий уровеньповишенний рівень

Оценкаколичество балловоценкаколичество балів

20 - 3 бали20 - 4 бали

34 - 5 балів33 - 6 балів

46 - 7 балів47 - 8 балів

58 балів59 балів

13. Підміна питань не допускається

14. Відомості про підсумки виконання роботи на базовому й підвищеному рівні надати в окремі таблицях

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЩО ВЧИТЬСЯ

1. Відповідь записується безпосередньо після завдання. Пропущені букви й розділові знаки вставляються безпосередньо в надрукований текст. У тексті також розкриваються дужки. Текст і умови завдань не списуються

2. Відповіді записуються чітко, акуратно, розбірливим почерком. Всі підкреслення й виділення в роботі робляться ручкою, а не олівцем

3. Словники й довідкову літературу використовувати не дозволяється

4. Підміна питань не допускається

Крайова треннировочно-діагностична работа№1 по російській мові

Прізвище, ім'я____________________ СОШ№_____г. (р-на)______________________ клас 10 (П)

_________________________2008г.

Варіант № 1

(1)А що таке (по) вашому вообр..жение?

(2) Якщо(би) ми відповіли що(нибудь) (в)роді того що це "сонце позову..тва" або його "свята святих" те ця відповідь завела(би) нас у такі заумні хащі що з них залишався(би) тільки один вихід втеча від свого соб..седника.

(3)Ця властивість людини користуючись запасом жизне(н,нн)их спостережень думок і чу..ств созд..вать (на)ряді з действит..льностью вимишле(н,нн)ую життя.

(4) Наст..ящая ж..знь більшій і складна й людині н..коли (не)удасться довідатися її цілий..кому й (в) всій розмаїтості.(5) Так багато чого він і (не)може увид..ть і пров..жити.(6) (На)приклад він (не)може пров..нестися на багато років тому й бесід..вать із Гоголем бродячи по вулицях Рима. (7) Або дивитися з палуби на Тихий океан усея(н,нн)ий зірками.(8) Хоча(би) тому(що) ця людина н..коли в житті (не)бачив навіть моря.(9) А людина хоче знати й пров..жити все. (10)И от вообр..жение дає йому те що (не)мож..т дати действит..льность.(11) Вообр..жение заповнює порожнечі человеч..ской життя

( По К.Г. Паустовскому)

1. Уважно прочитайте текст. Вставте пропущені букви, розкрийте дужки й розставте відсутні розділові знаки. Текст не списувати!

2. Визначите стиль (подстиль) тексту

3. Випишіть фразеологізм із речення № 2.

4. Випишіть із 3-го речення дієприслівник. Зробіть його морфемний розбір

5. Серед речень 5-7 знайдіть ускладнене вставним словом. Укажіть номер речення й випишіть вставне слово

6. Знайдіть серед речень 4-6 складносурядне речення. Укажіть його номер, випишіть із нього граматичні основи

7. Серед речень 8-10 знайдіть складнопідрядне з підрядним з'ясувальним. Укажіть його номер; випишіть із нього підрядний сполучник

8. В одним-двох реченнях сформулюйте головну думку тексту

Крайова треннировочно-діагностична работа№1 по російській мові

Прізвище, ім'я____________________ СОШ№_____г. (р-на)______________________ клас 10 (П)

_________________________2008г.

Варіант № 2

(1)Хто може ро(з,з)черком пера (не) замислюючись прові..ти ре..кую границю між вообр..жением і думкою (2) Бути може її й немає цієї границь...

(3) Вообр..жение созд..ло закон ін..тяжения біном Ньютона сумну повість Тристана й Ізольди расщ..пление атома Золоту осінь Левитана радіо електрич..ский світло принца Гамлета й теорію відносить..льности.

(4)Як человеч..ская думка без вообр..жения бе(з,с)плодна так і вообр..жение бе(з,з)плодно без действит..льности.

(5) Є францу..ское вир..жение Великі думки виходять із сірий..ца.(6) Сірий..це вообр..жение й розум от те середовище де зар..ждается те що ми називаємо культурою

(7)Але є одна вещ.. яку навіть наше могутній..е вообр..жение (не)може пре..ставити. (8)Це й(з,з)чезновение вообр..жения й значить усього що їм визва(н, нн)про кжизни.

(9) Якщо й(з,з)чезнет вообр..жение те людина пров..стане бути людиною

( По К.Г. Паустовскому)

1.Уважно прочитайте текст. Вставте пропущені букви, розкрийте дужки й розставте відсутні розділові знаки. Текст не списувати!

2. Визначите стиль (подстиль) тексту

3. З речення 1-3 випишіть стійке сполучення.

4. Випишіть із 1 речення дієприслівник. Зробіть його морфемний розбір

5. Серед речень 1-3 знайдіть ускладнене вставним словом. Укажіть номер речення й випишіть вставне слово

6.Серед речень 1-4 знайдіть складносурядне. Укажіть його номер, випишіть граматичні основи речення

7. Серед речень 7-9 знайдіть складнопідрядне з підрядним умови. Укажіть його номер; випишіть підрядний сполучник

8. В одним-двох реченнях сформулюйте головну думку тексту

Крайова треннировочно-діагностична работа№1 по російській мові

Прізвище, ім'я____________________ СОШ№_____г. (р-на)______________________ клас 10

_________________________2008г.

(1) Вообр..жение основа(н, нн)про на памят.. а пам'ять на явищах действит..льности. (2)Запаси пам'яті не предст..вляют із себе чого(те) хаотич..ского. (3)Є якийсь закон а(з,сс)оциаций або як називав його Ломоносов "закон совообр..жения" який весь цей хаос воспом..наний распр..деляет у непр..ривную последоват..льную ланцюг. (4)Цей ланцюг а(з,сс)оциаций дороговказна нитка у творчість.

(5)Багатство а(з,сс)оциаций говорить про багатство внутре(н,нн)його миру письменника создавш..го свій добуток. (6) При наличи.. цього багатства будь-яка думка й тема той(година) обр..стає живими рисами

(7)Найпростіший приклад а(з,сс)оциации ін..водить Ломоносов у своїй Риториці. (8) А(з,сс)оциация за словами Ломоносова «є щиросердечне дарування соед..нять різні речі у творчості».(9) Чи не так це (10) Кожний відповість (по) своєму

( По К. Г. Паустовскому)

1.Уважно прочитайте текст. Вставте пропущені букви, розкрийте дужки й розставте відсутні розділові знаки. Текст не списувати!

2. Визначите стиль (подстиль) тексту

3. Випишіть із 1-4 речень фразеологізм

4. Зробіть морфемний розбір виділеного жирним шрифтом слова. Укажіть спосіб його утворення

. Випишіть із 6 речення всі займенники, укажіть їх розряди

6. Знайдіть серед 5-8 речень простої із вставними словами. Укажіть його номер, випишіть вставну конструкцію

7. Знайдіть серед речень 1-4 складнопідрядне з підрядним означальним. Укажіть його номер; випишіть союзне слово.

Крайова треннировочно-діагностична работа№1 по російській мові

Прізвище, ім'я____________________ СОШ№_____г. (р-на)______________________ клас 10

_________________________2008г.

Варіант №2.