1.Тренировочно-Діагностична робота проводиться у формі комплексного язикового аналізу тексту.
2.Тривалість роботи - 40- 45 мінут.
3.Робота має 2 варіанти, кожний з яких складається з деформованого тексту й 7 (підвищений рівень – 8) завдань до нього.
4.Робота із завданнями базового рівня виконується у всіх 11-х класах загальноосвітніх шкіл і 12х класах вечірніх шкіл.
5.Робота із завданнями підвищеного рівня виконується в гімназичних класах і класах гуманітарного профілю.

6.Зміст завдань – орфографічна й пунктуаційна грамотність, значеннєвий і композиційний аналіз тексту, язикові засоби виразності; фонетика, лексика, морфемика, словотвір, морфологія, синтаксис, граматична синонімія

7.Текст і завдання до нього тиражуються для кожного учня. При тиражуванні необхідно зберігати розмір шрифту й інтервали

8.Робота виконується на стандартних аркушах А-4. Відповідь записується безпосередньо після завдання. Пропущені букви й розділові знаки вставляються безпосередньо в надрукований текст

9.Словники й довідкову літературу використовувати не дозволяється

10.Кожне завдання оцінюється по системі «залік - незалік». Завдання вважається зарахованим, якщо правильно виконано більше половини його (з 3 елементів - 2, з 4,5 - 3, з 6,7 - 4). Якщо завдання включає два елементи, для одержання заліку повинні бути виконані обоє. Завдання № 1 оцінюється двома оцінками: орфографічна грамотність і пунктуаційна грамотність. Для одержання заліків необхідно, щоб кількість орфографічних і кількість пунктуаційних помилок по роздільності не перевищувало чотирьох. Орфографічна й пунктуаційна грамотність ураховується по всій роботі. Таким чином, учень за правильно виконану роботу одержує 8 (на підвищеному рівні - 9) заліків (балів).

11.При відсутності відповіді на питання на його місці що перевіряє ставиться прочерк

12.Вся робота в цілому оцінюється оцінкою за наступною схемою:

Базовий рівень Підвищений рівень
Оцінка Кількість балів Оцінка Кількість балів
2 0 - 3 бали 2 0 - 4 бали
3 4 - 5 балів 3 3 - 6 балів
4 6 - 7 балів 4 7 - 8 балів
5 8 балів 5 9 балів

13. Підміна питань не допускається

14. Відомості про підсумки виконання роботи на базовому й підвищеному рівні надати в окремі таблицях

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЩО ВЧИТЬСЯ

1. Відповідь записується безпосередньо після завдання. Пропущені букви й розділові знаки вставляються безпосередньо в надрукований текст. У тексті також розкриваються дужки. Текст і умови завдань не списуються

2. Відповіді записуються чітко, акуратно, розбірливим почерком. Всі підкреслення й виділення в роботі робляться ручкою, а не олівцем

3. Словники й довідкову літературу використовувати не дозволяється

4. Підміна питань не допускається

Варіант № 1

(1)Народний поет Єсенін наш живої с..време..никнув. (2)Вірші Єсеніна кровно бли..ки нам нашому часу. (3)Вони затраг..вают самі н..сущние самі к..ренние ист..нно гл..бальні пробле..ми нашого століття. (4)Якого би глибу..них пробле..м с..тимчасового народного життя сегодн..шней буд..йствительности ми н.. к..снулись уб..ждаемся що у свій час про багатьох з них думав р..змишлял Єсенін р..змишлял зі світлою надією й вірою в будущ..е Росії часом болісно тр..вожно й дра..матично вгляд..ваясь в особу свого прот..воречивого часу. (5)Єсенін людин душу якого світла й чиста як джерело а сіре..це повно (не) і..черпається любви, що, і милий..сердия до всього живого у світі. (6)Тільки поет «за випадковими рисами» і «гри..масами» століття відкриваючий для себе а значить і для нас всю красу рідної землі поет твердо вір..щий у ту (не) изменную ист..ну що «мир прекрасний» міг так почу..ств..вать так вир..зить себе своє чу..ство батьківщини в російському слові. (Ю. Прокушев.)

1. Уважно прочитайте текст. Вставте, де необхідно, пропущені букви, розкрийте дужки й розставте відсутні розділові знаки. Текст не списувати!

2. В одному - двох реченнях сформулюйте головну думку тексту

3. З речень № 3 - 5 випишіть два синонімічних ряди, включаючи в нього як язикові, так і контекстні синоніми

4. З речення № 4 випишіть три слова, що складаються більш ніж із чотирьох морфем

5. З речень № 5 - 6 випишіть усе імена прикметники, ужиті в короткій формі. Поставте в них наголос

6. Серед речень № 4 - 6 знайдіть складне речення, до складу якого входить підрядне допустове. Укажіть номер цього складного речення й засіб зв'язку підрядного допустового сглавним.

7. З речень № 2 і 3 створіть складнопідрядне речення, зберігши при цьому зміст висловлення

Варіант № 2

(1)Р..зговор про російську мову - хворий і тр..вожний для всякого совес..ливого людини й кінця (краю) йому не буд..т поки земля наша озабоче..на будущ..м і хоче радос..але жити. (2)Особливо нині коли грус..але й тр..вожно в Росії коли багато разв..лось порожній..словья й зл..словья.

(3)Мова хр..нит..ся й пестує..ся лиш.. на землі-матері в народе-простеце. (4)А лихо грізно й (не) отвр..тимо постукалася у ворота. (5)З гинув..ллю села й..чезает не тільки її побит не тільки праз..ничний серцевий лад але й відчутний м..леет верхній х..довой шар мови. (6)Не стан..т пахнув..ря те слово наше (не) вільно зач..рствеет збідніє л..шитий..ся щиросердності й духовності скільки б грошей н.. потрат..чи на його поз..лоту. (7)Коли ми ін..тесняем народне слово тим самим ін..тивимся духовній волі народу возр..жаем серцевому с..гласию чу..ственной г..рмонии між людиною й тої природної средою куди він пом..стил себе. (По В. Личутину.)

1. Уважно прочитайте текст. Вставте, де необхідно, пропущені букви, розкрийте дужки й розставте відсутні розділові знаки. Текст не списувати!

2. В одному - двох реченнях сформулюйте головну думку тексту

3. З речень № 4 - 7 випишіть два синонімічних ряди, включаючи в нього як язикові, так і контекстні синоніми

4. З речень № 2 - 4 випишіть три слова, що складаються більш ніж із чотирьох морфем

5. З речень № 2 - 6 випишіть всі прислівники образа дії

6. Серед речень № 2 - 6 знайдіть складне речення, до складу якого входить підрядне допустове. Укажіть номер цього складного речення й засіб зв'язку підрядного допустового сглавним.

7. З речень № 4 і 5 створіть складнопідрядне речення, зберігши при цьому зміст висловлення

Крайова тренировочно-діагностична робота № 1 по російській мові

Варіант № 1