Відповіді до завдань В1 - В12

№ завдання

Відповідь
В1 Вожатий
В2 Пугачов<або>Емельянпугачев
ВЗ реалізм
В4 пейзаж
В5 деталь
В6 діалог
В7 іронія<або>лукавство
В8 просторіччя<або>просторічні
В9 інверсія
В10 анафора
В11 метафора
В12 деталь

КРИТЕРІЇ ПЕРЕВІРКИ Й ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ

Увага! При виставлянні балів за виконання завдання в «Протокол перевірки відповідей на завдання бланка № 2» варто мати на увазі, що, якщо відповідь відсутній (немає ніяких записів, що свідчать про те, що экзаменуемий приступав до виконання завдання), те до протоколу проставляється «Х», а не «0». При використанні технології «КРОК» у подібній ситуації використається знак «-», а не «Х».

Оцінка виконання завдань ІЗ1 і СЗ

Розгорнута відповідь обмеженого обсягу (5 - 10 речень)

Точність і повнота відповіді Бали

а) экзаменуемий виявляє розуміння специфіки завдання: відповідає на запитання, фактичні помилки у відповіді відсутні

3

б) экзаменуемий відповідає на запитання й допускає 1 фактичну помилку

2

в) экзаменуемий відповідає на запитання поверхово, неточно й /або допускає 2 - 3 фактичні помилки

1

г) экзаменуемий не відповідає на запитання або дає відповідь, що змістовно не співвідноситься з поставленим завданням

0

Максимальний бал 3

Оцінка виконання завдань ІЗ2, З4

Розгорнута відповідь обмеженого обсягу (5 - 10 речень)

Точність і повнота відповіді Бали

а) экзаменуемий виявляє розуміння специфіки завдання: відповідає на запитання, що вимагає залучення літературного контексту (тобто називає не менш двох добутків або письменників, у творчості яких знайшла відбиття зазначена проблема або названий мотив, художній прийом і т.д.), і дає обґрунтування для зіставлення, приводячи необхідні аргументи; фактичні помилки у відповіді відсутні

3

б) экзаменуемий відповідає на запитання, але обмежується мінімальним літературним контекстом (1 позиція), дає часткове обґрунтування зіставлення або /і допускає 1 фактичну помилку

2

в) экзаменуемий відповідає на запитання, залучаючи мінімальний літературний контекст (1 позиція), не дає обґрунтування й /або допускає 2 - 3 фактичні помилки

1

г) экзаменуемий не відповідає на запитання або дає відповідь, що змістовно не співвідноситься з поставленим завданням

0

Максимальний бал 3

Оцінка виконання завдань ІЗ5.1, З5.2, З5.3

Серед п'яти позицій, по яких оцінюється виконання завдання частини 3, перша позиція (змістовний аспект) є головною. Якщо при перевірці екзаменаційної роботи експерт по першому (змістовному) аспекті оцінювання відповіді ставить «0» балів, завдання частини 3 уважається невиконаним. Завдання далі не перевіряється. По чотирьох інших аспектах (позиціям) оцінювання (2, 3, 4, 5) до протоколу перевірки відповідей на завдання бланка №2 виставляється «0» балів.

При перевірці оцінка за першу позицію оцінювання завдання частини 3 ставиться в стовпчик 3 протоколи, за другу позицію - у стовпчик 4, за третю - у стовпчик 5, за четверту - у стовпчик 6, за п'яту - у стовпчик 7.

При оцінці виконання завдань частини 3 варто враховувати обсяг написаного твору. Экзаменуемим рекомендований обсяг не менш 200 слів. Якщо у творі менш 150 слів, то така робота вважається невиконаної й оцінюється нулем балів.

1. Глибина й самостійність розуміння проблеми, запропонованої в питанні

Бали

а) экзаменуемий виявляє розуміння проблеми,

запропонованої в питанні;

формулює свою позицію з урахуванням позиції автора, висуваючи

необхідні тези, приводячи розвиваючі їхні доводи й

аргументи; демонструє знання проблематики добутку

і вміння обґрунтовувати судження;

фактичні помилки відсутні

3

б) экзаменуемий виявляє розуміння проблеми, запропонованої в питанні, і пропонує пояснення її змісту, але обмежується загальними тезами, пов'язаними із проблематикою добутку, не підкріплює судження необхідними доводами, і /або допускає 1 – 2 фактичні помилки

2

в) экзаменуемий виявляє розуміння проблеми, запропонованої в питанні, але пояснює її зміст поверхово або вкрай спрощено або /і допускає 3 – 4 фактичні помилки

1

г) экзаменуемий не виявляє розуміння проблеми, запропонованої в питанні, і /або дає відповідь, що змістовно не співвідноситься з поставленим завданням

0

2. Рівень володіння теоретико-літературними знаннями Бали

3

а) экзаменуемий виявляє високий рівень володіння теоретико-літературними знаннями, доречно застосовуючи відповідні літературознавчі терміни при аналізі літературного матеріалу

2

б) экзаменуемий виявляє достатній рівень володіння теоретико-літературними знаннями, але допускає окремі неточності у вживанні термінів при аналізі літературного матеріалу

1

в) экзаменуемий не виявляє достатнього рівня володіння теоретико-літературними знаннями, допускає помилки у вживанні термінів при аналізі літературного матеріалу

0