Іронічність - домінуючий тон у публіцистиці Хомякова, присвяченої "питанням суспільним". Зовсім іншим Хом'яків з'являється в лірику, драматургії. Інший він в "Семіраміді", листах до Пальмеру, інших, властиво богословських, творах... Разом з тим інший не значить щирий, справді теперішній. Саме інший, що доповнює першого, іронічного й нарочито суперечливого, непослідовного й демонстративно недбалого

Не претендуючи на скільки-небудь остаточні судження, візьмемося лише висунути деяке припущення. Хомякова можна зрозуміти, тільки сприймаючи його в цих різних іпостасях одночасно. Рішення глобального завдання - складання нового язикового протоколу нової історії - вимагало роботи на різних рівнях матеріалу аргументації. Була потрібна нова лексика - завдання зважувалося на рівні переважно усної комунікації; була потрібна нова граматика - завдання вирішувалося в основному на рівні публіцистики; був потрібний, нарешті, новий синтаксис - от це вже рівень концептуалізації й узагальнень "Семіраміди" і листів Кпальмеру.

Хом'яків освоює різні модуси історичного дискурса, формуючи й матерію, і ритміку нового дискурса про історію. Хом'яків створює цей новий історичний дискурс, звертаючись до його різних модусів - втіленням і приватним реалізаціям. У цьому він відносно послідовний. І в цьому він треба за духом часу. При цьому ближче всього до його пошуків виявляється нелюбимий ним Гегель, що виділяв серед інших три історичних модуси: 1) прагматична історія; 2) іронічна історія; 3) філософія історії

Модуси гегелівської історії иерархични. Настільки ж иерархични й модуси історичного дискурса Хомякова. Можна виділити три основні (не в абсолюті, але в явному домінуванні акцентів - лексики, граматики, синтаксису) стратегії репрезентації історичного поля:

1. Усні комунікації як хронологічно домінуючий тип мовного поводження, що фіксує (і формує) історичну синхронію. Парадоксальність, суперечливість, зміна суб'єкт-об'єктних відносин у них - адекватне втілення принципової несвободи прагматики. Репрезентацією несвободи, що виникає від "виявленої волі, що стала необхідністю", стає іронія як індикатор недосконалого неповного знання. Поле історії в даному модусі освоюється не на рівні концепцій, а на рівні слів і словоформ, на рівні лексики. Тому результуючих зусиль змістовно неважлива, тут домінує зусилля як самоцінність і самоціль. "Бреттер діалектики" доводить актуальність процесу, а не результату

2. Модус публіцистики ("Про стара й новому", "Англія" і ін.) фіксує перехід від синхронії до діахронії. Журналістика в цей час - взагалі ще багато в чому особлива різновид усного коммуницирования. Тому так трудноразличима грань між усним висловленням і публікацією в плані змісту. З іншого боку, існує підвищена маркированность рівня "когнітивної відповідальності" між усним і друкованим словом: відомий приклад - нейтральна реакція на усні виступи Чаадаєва й бурхливе обурення із приводу публікації його першого листа. Перехідність модусу публіцистики характеризує й перехідність його складових. Парадокс стає ключовою комунікативною фігурою публіцистичного дискурса. Публіцистика по "суспільних питаннях" формує граматику нового історичного дискурса.

Але існує принципове, хоча із сьогоднішньої точки зору трудноразличимое відмінність між двома типами текстів, здавалося б, загального публіцистичного характеру. Це специфіка теми й позиція оповідач^-оповідача-автора-оповідача. Тема й позиція оповідача визначають рівень перехідності. Питання побуту, торгівлі, утворення й т.д. цілком можуть бути об'єднані єдиним поглядом на визначальну специфіку їх битийствования ідею. І це погляд з боку. А оскільки це ще й погляд крізь призму інших, "паралельних" поглядів, він переломлюється "навскоси", стаючи неминуче іронічним. Але інша справа - погляд зверху, погляд з позиції абсолютної ідеї, погляд на самі ці абсолютні ідеї як феномени істинно сущого. Тут немає місця ні іронії, ні парадоксу, тому що в противному випадку не можна говорити про абсолютність предмета зображення й описи. Тут відбувається перехід до іншому дискурсу й іншому оповідальному практикам

3. Модус філософії історії саме і є втілення діахронічної парадигми. На відміну від прагматичної й іронічної історії, філософія історії завжди концептуальна. Концептуальність філософії історії формує синтаксис історичного поля. Хом'яків виявляє два типи філософської репрезентації історії: богословські тексти й "Семіраміда". Представлена в них філософія історії всіляко намагається відмежуватися від першовідкривача поняття - Гегеля: "Ясніше інших зрозумів жалюгідний стан історичних наук останній з великих філософів Німеччини, людина, що розтрощив весь будинок західної філософії, поклавши на нього останній камінь, - Гегель. Він намагався створити історію, що відповідає вимогам людського розуму, і створив систематичну примару, у якому стругаючи логічна послідовність або мнима необхідність служить тільки маскою, за якої ховається необмежена сваволя вченого систематика. Історична система Гегеля настільки ж нерозумна, як і його математичні умогляди, але вона нескінченно важлива, тому що доводить, як глибоко цей великий розум розумів незначність сучасної історичної науки. Після невдачі великого мислителя колишній партикуляризм залишився знову единственною системою".

Важливо зрозуміти характер цього відмежування: від чи Гегеля взагалі або від чогось у Гегелеві. Системофобия - одна з найпоширеніших фобій російських інтелектуалів середини XIX століття. "Систематиками" вони лаяли один одного постійно, при цьому відносячи дане визначення як до ідеологічних супротивників, так і до соратників. Острах системи у філософії ставала свого роду системою. Але в Хомякова вона втілювалася не у внесистемное філософствування, а в моделювання ієрархії модусів історії. І сам принцип цього моделювання досить нагадував Гегеля. Останній, як відомо, виділяв чотири типи рефлективної історії: загальна, прагматична, критична й концептуальна. Всі ці типи рефлективної історії лише підготовка до іншого виду рефлексії - філософії історії, що починається з іронічного "розуміння неминучої довільності й фрагментарності всього справжнього історичного знання конкретних частин історії". Філософія історії, по Гегелю, це "мислячий розгляд історії".

От у цієї-те апології розуму, швидше за все, і ховалася принципова розбіжність Хомякова з Гегелем. Точніше, відштовхувало навіть не саме твердження, а наступна за ним причинно-наслідкова конструкція: "Єдиною думкою, що привносить із собою філософія, є та проста думка розуму, що розум панує у світі, так що, отже, і всесвітньо-історичний процес відбувався розумно". Адже корінний недолік логіки Гегеля, по Хомякову, полягає в "більш-менш свідомому змішанні того, що в логічному порядку є наслідок, з тим, що йому передує, як причина або вихідний момент". "Так, наприклад, непомічена присутність ідеї істоти, моменту очевидно вивідного, перетворює в ніщо первісне буття, і із цієї помилки розвивається вся логіка Гегеля".