Мета:Ознайомити учнів зі змістом літописних оповідей; формуВати навички виразного читання, детального та стислого переказування змісту прочитаного; розвивати зв’язне усне мовлення під час ведення діалогу, здатність робити виснов­ки; виховувати почуття патріотизму, гордості за наших предків та їх культурних надбань.

ХІДУРОКУ

I.ОрганізаційнийМомент

II.ВступнаЧастина

Під супровід спокійної музики зачитується уривок з Біблії про створення світу і людини.

На початку Бог сотворив Небо та Землю. А земля пуста та по­рожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверх­нею води. І сказав Бог: «Хай станеться світло!» І сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно,— і Бог назвав світло «День», а тем­ряву назвав «Ніч». І був вечір, і був ранок, — день перший. І сказав Бог: «Нехай станеться твердь серед води, і нехай відділяє вона між водою і во­дою»... І сказав Бог: «Сотворімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею...

І створив Бог людину — маленьку частинку великого Всесвіту, не­знаного і загадкового. Проте, кожна з цих маленьких частинок — це осо­бистість, призначення якої творити прекрасне... Цей процес творіння триває і по сьогодні. Людина, як і Першотворець багато чого змінила


З тих давніх часів, та й змінилася сама. За багатовікову історію планети народилося і пішло у вічність чимало митців: Нестор Літописець, Фео-фан Прокопович, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко та багато інших. Про декого з них ми згадаємо сьогодні на уроці.

ІII. ВивченняНовогоМатеріалу

1. Вступне слово учителя історії про об’єднання слов’янських земель і виникнення Давньоруської держави з центром у місті Києві; про за­провадження християнства, виникнення шкіл та початок створення перших рукописних книг.

2. Слово учителя літератури про літописи:

З перекладних книг у Київській Русі великою популярністю корис­тувалися перекладені з грецької хроніки, в яких у часовій послідовності розповідалося про події громадського та побутового характеру. За зраз­ком цих хронік руські вчені монахи почали й самі робити записи про важливі події, свідками яких вони були або чули про них. Відомості про героїчне минуле України-Русі часто бралися із народних переказів, пі­сень, легенд тощо. Пізніше ці записи були зведені в окрему рукописну книжку, що звалася літописом.

Що ж таке літопис? Про це знайдіть визначення у хрестоматіях. (Учні виразно читають визначення про літопис, вміщені у хрестоматії.)

2. Робота з підручником: опрацювання матеріалу «Літописні оповіді», перказ іх змісту.

3. Слово учителя.

Наприкінці 30-х — на початку 40-х років XI ст. завершене найдавні­ше літописне зведення. Починалося воно розповіддю про легендарних засновників Києва — братів Кия, Щека, Хорива та їхню сестру Либідь.

На початку XII ст. монах Києво-Печерського монастиря Нестор створив «Повість минулих літ», яка поширилася по всій Русі: нею по­чинаються всі літописи, які виникли пізніше.

4.Виразне читання літопису «Про заснування Києва»

Спочатку літопис читає підготовлений учень, потім перечитують кілька учнів.

Обговорення прочитаного:

• Про що розповідається у літописі?

• Назвіть головних героїв твору.


• Детально перекажіть літопис.

• Що нового ви дізнались?

— А зараз послухайте народний переказ «Заснування Києва».

Учитель читає переказ.

5.Спостереження учнів над прочитаними творами.

• Що спільне у цих двох зразках?

• Чим відрізняються оповіді?

Висновок: Отже, народний переказ більше подібний до казки, а літо­писна оповідь — до хроніки.

6. Робота над літописним оповіданням «Про князя Олега». Вступне сло­во учителя історії про князя Олега як історичну особу.

7. Виразне читання літопису. Обговорення прочитаного.

8. Інсценізація народного переказу «Смерть Олега». Зробіть висновок про ці два твори.

Учні говорять, що літописне оповідання і народний переказ дуже схо­жі, по суті вони дублюють один одного, лише мають різний початок.

IV.ПідсумковаБесідаПроЗразкиПрадавньоїЛітератури

У всіх літописах є дуже стислі записи й докладні, в яких ширше роз­повідається про важливі суспільні події, обставини, характеризуються історичні особи, наводяться їхні висловлювання.

Такі оповідання написані образно, емоційно, жвавою мовою, тому літописи є пам’яткою не лише історії, а й художньої літератури.

Сьогодні на уроці ви познайомилися з двома зразками літописних оповідей. Сподіваюсь, що ви уявили зображені в них події та їх учасни­ків, проникли в духовний світ персонажів, усвідомили виражені в них загальнолюдські ідеали.

Пам’ятайте, що кожен з вас — це також та маленька частинка Все­світу, яку створив Бог, і в майбутньому ви також станете творцями. Дехто досягне вершин у мистецтві та культурі, дехто в науці, але ким би ви не стали, завжди залишайтесь Людиною...

V.ДомашнєЗавдання

1. Виразно читати та переказувати літописні оповідання.

2. Виписати в зошити визначення літопису.

3. Знайти додаткові відомості про створення та оформлення рукопис­них книг.