Послідовники школи професори Л. Мирошниченко активно затверджують демократичну концепцію в навчанні взагалі й літератури вчастности.

Робота методичної школи будується на чітко вивірених наукових основах, зокрема таких:

1. Збереження наукових традицій, які існують від часу виникнення методики як науки. Ці традиції є джерелом власних сил і енергії, стимулом кпоиску.

Повсякденне життя вчених-методистів - вічний творчий пошук в одночасному існуванні минулого й майбутнього, що дає можливість не тільки використовувати давні традиції методики вивчення літератури, а й з урахуванням вимог часу, нових пріоритетів навчально-виховного процесу робити акцент у процесі формування особистості на розвитку її природних здатностей засобами мистецтва слова

2. Розробка змісту й технологій навчання літературі може здійснюватися на основі нової методології, що містить фундаментальні положення визнаних наук: літературознавства, лінгвістики, педагогіки, вікової й педагогічної психології, філософії, суспільствознавчих наук і т.п. Такий критерій був одним з основних у розробці науковцями кафедри програм по закордонній літературі й науково-методичному комплексі для забезпечення навчально-виховного процесу

3. Література повинна вивчатися як складова духовної й художньої культури, феномен мистецтва. При цьому затверджується положення - світова художня творчість повинне бути представлене найбільшими її діячами, значимість творчості яких у кожній національній літературі певного періоду є визначальним. Але орієнтуватися вчитель повинен на свідомість українського читача. Тому активно розробляються питання впровадження елементів компаративістики, загальнолюдських і національних аспектів навчання

4. Принципової є й ціль навчального курсу - формування творчого читача із критичним мисленням. Тому представники методичної школи, опираючись на понад 40-літній досвід теоретичного й практичного вивчення питання, неодноразово наголошували на тім, що шкільний курс літератури не повинен містити значної кількості товстих романів. Така позиція довела свою результативність. Учені переконують у необхідності обліку такої ідеї вагомими аргументами. По-перше, відведене кількість годин на вивчення закордонної літератури не дає можливості досягти глибокого, усвідомленого, високоякісного її збагнення. По-друге, вивчення творів мистецтва слова по уривках не дає можливості реалізувати основний принцип літературного утворення - забезпечити повноцінне спілкування з художньою літературою, учнівську інтерпретацію й формування власної позиції

5. З огляду на новітні дослідження наук, інтерпретація текстів, які вивчаються, повинна будуватися на основі цілісного сприйняття в єдності форми, змісту й специфіки читацької рецепції

6. Вивчення курсу закордонної літератури повинне відбуватися у взаємозв'язку з вивченням курсу рідної літератури й співвідноситися з ним на всіх етапах формування читача. Саме тому активно розробляються питання формування теоретико-літературних понять і розвитку читацьких умінь і навичок у процесі вивчення обох курсів

Використана література

1. Щербина В. Р. Проблеми літературного утворення в середній школі. - М., 1978. - С. 18.

2. Обговорюємо проект типової програми //Літ. у шк. - М., 1979. - №3. - С. 29-30.

3. Обговорюємо проект типової програми //Літ. у шк. - М., 1979. - № 3. - С. 49.

4. Проект програми середньої загальноосвітньої школи: Російська література. 4-10 кл. - К., 1980. - С. 3.

5. Голубків В. В. Методика викладання літератури. - М., 1962. - С. 442.

6. Никольский В. А. Методика викладання літератури в середній школі. - М., 1971. - С. 75.

7. Голубків В. В. Методика викладання літератури. - М., 1962. - С. 441-442.

8. Тураев С. В. Не відокремлювати російську літературу від світового літературного процесу //Літ. вшк. - 1979. - № 3. - С. 29-30.

9. еккерман И. П. Розмови з Ґете. - М.; Л., 1934. - С. 348.

10. Програми середньої загальноосвітньої школи українською мовою навчання: Світова література ( 5-11 кл.). - К., 1995. - С. 2.

11. Міністерство утворення початок роботу над стандартами шкільних дисциплін //Всесвітня лит. у середовищ, нач. зав. України. - 1997. - № 2. - С. 3.

12. Бродський И. А. Форма часу: Вірша, есе, п'єси: В 2 т. - Мінськ, 1992. - Т. 2. - С. 457.

13. Денисова Т. Н., Сиваченко Г. М. Закордонна література: Книга для читання - Підручник для 7-8 кл. - К., 1995. - С. 236.

14. Пивнюк Н. О., Чепурко О. М., Грибницкая Н. М. Закордонна література: Підручник-Хрестоматія. 5 кл.: В 2 ч. - К., 1998. - С. 9.

15. Рез З. Я. Вивчення лірики в школі. IV - VII кл. - Л., 1968. - 386 з.

16. Тодоров Л. В. Робота над віршем у школі. - М.,1965. - 184 з.

17. Медведєв В. П. Вивчення лірики в школі. - М., 1985. - С. 206.

18. Шалагинов Б. Б. Закордонна література: Проб, учеб. для 9 кл. сред. шк. - К., 1995. - 304 з.

19. Загребельний П. Великої святості не може бути без великого гріха//Факти. - 1999. - 9 квіт. - С. 6.

20. Мирошниченко Л., Клименко Ж., Ісаєва О. Підручник нового покоління. Який він є. Яким повинен бути //Всесвітня лит. у середовищ, нач. зав. України. - 2012. - № 10. - С. 4.

Рекомендована література

1. Волощук Е. В. Закордонна література: Учеб. для 5 кл. - К.: Генеза, 2005. - 272 з.

2. Закордонна література. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 5-11 кл. - К.: Перун, 1998. - 86 з.

3. Закордонна література. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 5-11 кл. - ДО: Шкільний мир, 2012. - 53 з.

4. Ковбасенко Ю. И., Ковбасенко Л. В. Закордонна література: Учеб. для 5 кл. - К.: Грамота, 2005. - 296 з.

5. Мирошниченко Л. Ф., Клименко Ж. В. Закордонна література: Учеб. для 5 кл. - К.: Учеб. кн., 2005. - 288 з.

6. Мирошниченко Л. Ф., Клименко Ж. В., Ісаєва О. О. Підручник нового покоління. Який він є. Яким йому бути //Всесвітня лит. у середовищ, нач. зав. України. - 2004. - № 1. - С. 6-9.