Мета: за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок з вивченої теми, закріпити їх, розвивати увагу, пам'ять, спритність, рішучість, кмітливість, уміння акумулювати отримані знання і застосувати їх під час виконання завдань, виховувати працьовитість, наполегливість, старанність, силу волі, пунктуальність, інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: Контроль, корекція знань та вмінь.

Обладнання: Портрети письменників, творчість яких вивчалась упродовж теми — І. Карпенка-Карого, М. Коцюбинського, О. Назарука, В. Дрозд; тестові завдання і питання для самоконтролю за темою у трьох варіантах з різними рівнями навчальних досягнень школярів.


ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

III. Пояснення вчителем питань, які стосуються проведення тематичної контрольної роботи

IV. Завдання для тематичної контрольної роботи

І варіант

Початковий рівень

1. Визначте назву твору, автора і героя, якому належить фраза: «Як

їв борщ та кашу, так і їстиму, як мазав чоботи дьогтем, так і ма

затиму, а зате всю землю навкруги скуплю»:

А) Остапу Мандриці (М. Коцюбинський, «Дорогою ціною»);

Б) Михайлу Решету (В. Дрозд, «Ирій»);

В) Герасиму Калитці (І. Карпенко-Карий, «Сто тисяч»);

Г) Стефану Дропану (О. Назарчук, «Роксоляна»).

2. Комедія — це:

А) невеличкий епічний твір (різновид оповідання), характерними

ознаками якого є незвичайна життєва подія, напружений роз

виток дії й несподівана розв'язка; героїв небагато, увага зосе

реджена на розкритті переживань і настроїв дійових осіб, як

правило, відсутні описи;

Б) епічний твір середнього розміру, в якому змальовано життя од

ного чи кількох героїв упродовж тривалого або важливого за

подіями часу; займає проміжне місце між оповіданням і рома

ном;

В) Драматичний твір {п'єса), у якому характери, конфлікти, звички,

дійові особи постають у смішних комічних формах',

Г) невеликий твір, в якому один актор виконує кілька ролей, змі

нюючи свою зовнішність або перевтілюючись у різні образи.

3. Якої масті був кінь Шептало, повернувшись до стайні після про

гулянки (В. Дрозд, «Білий кінь Шептало»)?

А) Сірої; Б) білої; в) бурої; г) сріблястої.

Середній рівень

4. Стисло опишіть, за яких обставин загинула Соломія (М. Коцюбинський, «Дорогою ціною»)?

5. Яким чином Невідомий обдурив Калитку (І Карпенко-Карий, «Сто тисяч»)?


6. Стисло опишіть, як Настя Лісовська потрапила у гарем до Сулей-

мана Пишного (О. Назарук, «Роксоляна»)?

Достатній рівень

7. Виконайте одне із завдань:

А) Доведіть, що на образах Остапа і Соломії (М. Коцюбинський,

«Дорогою ціною») втілено волелюбність українського народу.

Наведіть переконливі приклади з твору.

Б) Обґрунтуйте фразу, яка стосується Герасима Калитки, головного

героя комедії І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»: «Земля — його

мета, гроші — його засіб».

В) Як ви вважаєте, як спромоглася українська дівчина-бранка до

сягти такого високого становища в Османській імперії (О. На

зарук, «Роксоляна»)?

Високий рівень

8. Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

А) «Вінець нев'янучої слави Роксоляна» (за повістю О. Назарука

«Роксоляна»).

Б) «Свобода і неволя у твору В. Дрозда "Білий кінь Шептало"».

В) «Без душі легше, як без грошей» (за комедією І. Карпенка-Ка

рого «Сто тисяч»).

II Варіант

Початковий рівень

1. Визначте назву твору, автора і героя, якому належить фраза: «Вте

чу... Піду за Дунай, може, ще там люди не пособачились...»

А) Роману (І. Карпенко-Карий, «Сто тисяч»);

Б) Остапу (М. Коцюбинський, «Дорогою ціною»);

В) Степану (В. Дрозд, «Білий кінь Шептало»);

Г) Ібрагіму (О. Назарук, «Роксоляна»).

2. Драматичними називають такі твори, в яких:

А) Життя і характер героїв розкрито через вчинки й розмови {діа

логи й монологи) дійових осіб. Такі твори здебільшого призначені

для постановки на сцені.

Б) поєднують у собі ознаки епосу і лірики;

В) письменник передає почуття, переживання, думка, настрої лю

дей, викликані певними життєвими обставинами.

Г) автор у розповідно-описовій формі змальовує події, людей і їх

вчинки. Такі твори здебільшого пишуться прозою.

3. Улюблена тема розмов Калитки (І. Карпенко-Карий, «Сто ти

сяч»):

А) земля; б) дочки Пузиря; в) Гроші; Г) одруження Романа.


Середній рівень

4. Через що кінь Шептало втік від Степана (В. Дрозд, «Білий кінь Шептало»)?

5. Що означало слово «Хуррем!» для Роксоляни (О. Назарук, «Рок-соляна»)?

6. Стисло опишіть, за яких обставин загинула Соломія (М. Коцюбинський, «Дорогою ціною»).

Достатній рівень

7. Виконайте одне із завдань.

А) Що, на вашу думку, висміює І. Карпенко-Карий у творі «Сто

тисяч»? Які засоби комічного він при цьому застосовує?

Б) Чим, на ваш погляд, повість О. Назарука «Роксоляна» є акту

альною у наш час? Наведіть переконливі аргументи.

В) Дослідіть, як в повісті «Ирій» В. Дрозд з'єднує химері давньої

народної небилиці із щедрим внутрішнім світом нашого сучас-

ника-підлітка.

Високий рівень

8. Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

А) «Михайло Решето — борець за людяність, добро і красу»

(В. Дрозд, «Ирій»).

Б) «Кожен народ має таку владу, якої заслуговує» (О. Назарук, «Рок

соляна»).

В) «Кохання, заради якого варто померти» (за повістю М. Коцю

бинського «Дорогою ціною»).

III Варіант

Початковий рівень

1. Визначте назву твору, автора і героя, якому належить фраза: «Як

кожна людина, так і кожне плем'я має своє призначення, тверде

і невмолиме, котрого не об'їхати ні конем на землі, ні судном по

морю»:

А) Ібрагіму (О. Назарук, «Роксоляна»);

Б) Абдуллагу {О. Назарук, «Роксоляна»);

В) Сулейману (О. Назарук, «Роксоляна»);

Г) Остапу (М. Коцюбинський, «Дорогою ціною»).

2. Трагікомедія — це твір:

А) Драматичний', Б) гумористичний; в) ліро-епічний; г) епічний.

3. Герой народний нісенітниць Михайло Решето дечим нагадує:

а) телевізійного гумориста; б) циркового клоуна;

В) козаків-героїв співомовок С. Руданського; г) Мюнхаузена.


Середній рівень

4. Як цигани врятували життя Остапу (М. Коцюбинський, «Дорогою ціною»)?

5. Чому Герасим Калитка (І. Карпенко-Карий, «Сто тисяч») не дав дружині коней, щоб та з'їздила до церкви?

6. Через що коні недолюблювали Шептала (В. Дрозд, «Білий кінь Шептало»)?

Достатній рівень

7. Виконайте одне із завдань:

А) У чому, на ваш погляд, виявилася мудрість, кмітливість, рішу

чість, винахідливість Роксоляни, ставши султаншею? Наведіть

конкретні приклади, факти з твору О. Назаренко «Роксоляна».

Б) Як ви вважаєте, яке значення має український гумор для роз

криття ідейного змісту твору В. Дрозда «Ирій»? Відповідь об

ґрунтуйте.

В) Чому на думку М. Коцюбинського, мрії Остапа і Соломії про

вільне життя були химерними («Дорогою ціною»)?

Високий рівень

8. Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

А) «Проблема кохання і служіння народові в історичній повісті

О. Назарука "Роксоляна"».

Б) «Звіряча жадоба до багатства» (за комедією І. Карпенка-Карого

«Сто тисяч»).

В) «Добро і зло у повісті В. Дрозда "Ирій"».

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

Повторити матеріал про гумор і сатиру, дібрати цікаву інформацію про життя і творчість В. Самійленка.


ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Чупринін Олексій Олексійович,

Вчитель-методист, учитель української мови та літератури вищої категорії ЗОШ І—III ступенів № 167, м. Харків.