Мета: допомогти учням пізнати, розкрити й осмислити

Творчість Б. Грінченка, показати масштаби творчості митця; розвивати вміння сприймати поетичне слово, аналізувати та оцінювати його зміст та особливості форми, розвивати логічно правильне усне мовлення учнів, уміння, зіставляти та аналізувати факти; ви­ховувати прагнення до співчуття, любові, добра.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: словник Б. Грінченка, збірки творів письменника.

…Цей діяч, обвівши духовним зором Україну з краю в край,

Постеріг, зрозумів тяжке її безпомічне становище —

І вирішив оддати життя своє на службу їй,

Кинувшись самотужки обслуговувати потреби її духа.

…Таких невтомних, завзятих діячів, борців громадських,

Якого ми в особі Бориса Грінченка втеряли, в пантеоні

Українських писателів зазначити можна дуже небагато…

Великий хист, незвичайна витривалість у роботі

Скрашені великою любов’ю до рідного краю.

М. Лисенко

ХІД УРОКУ

I. ПовідомленняТеми, Мети,

МотиваціяНавчальноїДіяльності

II. РоботаНадНовимМатеріалом

1. Слово вчителя

Борис Грінченко був активним поетом, прозаїком, драматур­гом, перекладачем, літературним критиком. Відомий він і як мовознавець («Словарь української мови»), фольклорист та етно­граф («Этнографические материалы, собранные в Черниговской й соседней с ней губерниях»), педагог, публіцист, організатор видавничої справи, бібліограф. Письменника шанували І. Франко,


М. Коцюбинський, Леся Українка, П. Грабовський. Після зна­йомства з його творами не можна залишатися байдужим. Серце наповнюється почуттями жалю, любові, милосердя.

2. Знайомство учнів із біографією письменника

Народився Борис Дмитрович Грінченко (псевдоніми В. Чай-ченко, Іван Перекотиполе, Вільхівський Б., Вартовий П. та ін.) 9 грудня 1863 р. в хуторі Вільховий Яр на Харківщині (тепер Сум­ської області) у збіднілій дворянській родині. У 1874–1879 рр. він вчився в Харківській реальній школі, але з п’ятого класу був виключений за зв’язки з підпільною народницькою організацією. Після двомісячного ув’язнення Грінченко працює дрібним кан­целяристом у Харківській казенній палаті, а невдовзі, склавши іспит на народного вчителя, «якимсь чудом», як сам згадував, влаштовується вчителювати. За винятком 1886–1887 рр., коли Грінченко працював статистиком у губернському земстві на Хер­сонщині, освітній ниві він віддав понад десять років (1881–1894). Місцями його педагогічної діяльності були села Введенське Змі-ївського повіту, Нижня Сироватка (нині Сумщина), Олексіївка, де він протягом шести років вчителював у приватній школі відо­мої просвітительки X. Д. Алчевської.

У 1894 р. Грінченко переїздить до Чернігова. Тут, працюючи в губернському земстві, він організовує видання змістовної бібліо­течки народнопросвітніх книжок, стає одним із керівників не­легальної «Чернігівської Громади», разом із дружиною — пись­менницею М. Загірньою упорядковує музей української старо­вини В. Тарновського.

З 1902 р. Грінченко живе в Києві. У 1905 р. він редагує першу українську щоденну газету «Громадська думка» (згодом «Рада»), а в 1906 р.— журнал «Нова громада»; того ж 1906 р. стає керів­ником київського товариства «Просвіта».

В останні роки життя, з настанням реакції, посилюються пере­слідування Грінченка властями. Письменник зазнає недовгочасного арешту. Жандарми доводять до смерті його дочку — революціо­нерку Настю. Змучений туберкульозом, на який захворів ще в шіст­надцять років у харківській в’язниці, Грінченко виїздить на ліку­вання до Італії і там 6 травня 1910 р. у місті Оспедалетті помирає. Похований письменник на Байковому кладовищі в Києві.

3. Повідомлення учнів про творчу спадщину Б. Грінченка

Значну вагу мало видання «Української граматики», першої книги для читання українською мовою «Рідне слово» та інших підручників.


Тематично творчість Б. Грінченка охоплює життя українського селянства, робітничого класу, інтелігенції.

Поетичні твори

Письменник у поетичних творах майстерно відтворив працю, побут, тяжкі умови життя села, створив колоритні образи бурлак, сиріт, удів («На полі», «Бурлака», «Шматок хліба», «Удові»). До­сить часто узагальнені картини життя народу, його трагізм пере­ростають у багатозначні образи-символи («Смутні картини», «Хлі­бороб»). Навіть у пейзажній ліриці звучать соціальні мотиви, поет ні на хвилину не забуває про становище рідного народу («Над Дніпром», «Квітчані сльози», «Могила», «Нудьга», «І тихая ха­тиночка»). Цікавими є твори, в яких виразно звучать інтернаціо­нальні мотиви (поема «Матільда Аграманте» (1897)). Ідея дружби між народами звучить у віршах «Некрасову й Шевченкові», «Дру­зям». Розвінчуванню фальшивого народолюбства українського панства поет присвятив вірші «Патріот», «Українець», викриттю лібералізму — «Російські ліберали». Починаючи з кінця 90-х рр. ХІХ ст. у поезії Б. Грінченка з’являються заклики до збройної бо­ротьби («Я — раб», «Боязким», «Приходить час», «Співцеві»).

Схиляння перед героїчними постатями минулого («Леандро», і «Людина я… І мушу червоніти») тісно переплітається в поезії Б. Грінченка з темою прометеїзму. Поета завжди приваблювали сильні постаті, їх воля, незламність у боротьбі проти тиранії, деспотизму (поеми «Гальма», «Смерть отаманова», «Лесь, пре­славний гайдамака»).

Б. Грінченко виступав і в жанрі байки, віршової казки. Ним написано чимало творів за сюжетами народних гуморесок («Бре­хун», «Швидка робота»). Гумористично-сатиричні байки Б. Грін-ченка насичені народними прислів’ями, приповідками, влучними фразеологічними виразами, багаті на пейзажні зарисовки, спов­нені щирого ліризму.

Прозові твори

Виступав Б. Грінченко також і в жанрі малої прози. Основна тема цих творів письменника — тяжке життя народу, здебіль­шого селянської бідноти. В оповіданнях першого періоду твор­чості виявилося прагнення автора брати за основу не саме життя, а лише морально-культурницьку ідею, він намагався надати тво­рам «народно-просвітнього» характеру. Але згодом Б. Грінченко позбувся цієї вади. І вже пізніше написані оповідання позна­чені глибокими соціальними мотивами. Автор виступає справж­нім письменником-реалістом, майстром психологічного порт­рету. В оповіданнях «Хата», «Хатка в балці» Б. Грінченко зумів


Відтворити колоритні образи епохи, розкрити драматичні ситуації в житті своїх героїв. Голод, злидні, постійна нужда й щоденне пік­лування про шматок хліба такі основні мотиви сповнених драма­тизму оповідань «Грицько», «Украла», «Без хліба».

Тяжке життя шахтарів, показ побуту міського бідного люду з його проблемами теж знайшли своє відображення у творах пись­менника (оповідання «Батько та дочка», «Панько», «Каторжна», «Серед чужих людей»).

Чимало творів письменник присвятив змалюванню безправ­ного становища сільського вчителя («Екзамен», «Непокірливий»).

Найцікавішими оповіданнями письменника є твори, в яких змальовано долю дитини, тобто твори про дітей. Вони відзнача­ються глибоким гуманізмом, проникненням у світ дитячої психо­логії («Олеся», «Украла», «Кавуни», «Дзвоник», «Ксеня», «Се­стриця Галя» та ін.).

Стражденній долі дітей-сиріт автор присвячує оповідання «Ксеня», «Сама, зовсім сама», «Дзвоник». Письменник з болем пише про загублене дитинство малюків, яких злидні і горе пе­редчасно роблять дорослими, життєві обставини часто штовха­ють навіть на думки про смерть. Автор вміло передає психоло­гічний стан своїх героїв, соціально і психологічно вмотивовує зміни в їх характері.

Б. Грінченко написав кілька сатиричних оповідань з життя інтелігенції та панства («Як я вмер», «З заздрощів», «Історія одного протесту»), в яких висміяв обмеженість, підлабузництво, лицемірство.

Працював Б. Грінченко і в жанрі повісті.

Перша рання повість «Сонячний промінь», як і друга «На роз­путті», присвячена діяльності народнолюбної інтелігенції, її взає­минам із народом.

Б. Грінченко пізніше написав повість про життя села «Під тихими вербами», яка є своєрідним продовженням повісті «Се­ред темної ночі».

4. Складання розгорнутої хронологічної таблиці за творчою спадщиною митця

Збірки віршів

1884 рік — «Пісні Василя Чайченка». 1886 рік — «Під сільською стріхою». 1893 рік — «Під хмарним небом». 1893 рік — «Хвилини». 1895 рік — «Пісні та думи».


Проза

1885 рік — оповідання «Сестриця Галя», «Сама, зовсім сама».

1888 рік — оповідання «Каторжна».

1890 рік — повість «Сонячний промінь».

1890 рік — оповідання «Олеся».

1891 рік — повість «На розпутті».

1891 рік — оповідання «Украла».

1894 рік — оповідання «Екзамен».

1897 рік — оповідання «Дзвоник».

1900 рік — оповідання «Палій».

1900 рік — повість «Серед темної ночі».

1901 рік — повість «Під тихими вербами».

П’єси

1897 рік — «Ясні зорі», «Нахмарило».

1898 рік — «Степовий гість».

1899 рік — «Серед бурі».

1899 рік — «На громадській роботі».

Поеми

1889 рік — «Лаврін Костер».