Мета: ознайомити школярів з особистістю П. Куліша —

Письменника, першого українського літературного критика, перекладача, автора підручника для школи; проаналізувати ідейний зміст поезії До рідного народу ; розвивати пам’ять, логічне мислення, вміння виразно читати і сприймати поетичні твори, робити ґрунтовні висновки, формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття поваги до творчої діяльності П. Куліша, шанобливого ставлення до рідної мови — цінності нашого народу.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет П. Куліша, бібліотечка-виставка його творів, фотоілюстрації до життя і творчості митця, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

Перебіг уроку

І. ОрганізаційнийМомент.

ЕмоційнаГотовністьШколярівДоУроку

Іі. АктуалізаціяОпорнихЗнань

1. Літературна гра Утвори пару

Умови заходу: Учні класу розподіляються на 2 команди, обираються капітани, склад журі. Виграє та, яка впродовж 6 хв надасть найбільше правильних відповідей, тобто утворить пари.

Завдання для І команди

Поняття

Визначення (трактування, пояснення)

1

Рядок

А

Особлива форма естетичного освоєння світу, при якій зберігається його предметно-чуттєвий характер, його цілісність, життєвість, конкретність
Поняття

Визначення (трактування, пояснення)

2

3

4 5

6

7 8

9

10

11

12

Рима

Б

В

Г Д

Е

Є Ж

З

И

І

Ї

Напрям у європейській літературі другої половини ХVIII — початку ХІХ ст., що характеризується прагненням відтворити світ почуттів в простої людини й викликати у читача співчуття до героїв

Розв’язка

Важливий елемент сюжету: момент напруження в розвиткові змальованих у творі подій.

Сарказм

Частина віршованого тексту, одиниця вірша

Сентименталізм

Узагальнена основа змісту художнього твору, те, про що в цілому йдеться в ньому

Сюжет

Один із провідних напрямів у літературі, науці й мистецтві, що виник наприкінці ХVIII ст. у Німеччині. Його представники виступали проти нормативності класицистичного мистецтва

Тема

Співзвучність закінчень слів у віршованих рядках

Хорей

У силабо-тонічному віршуванні двоскладова стопа з наголосом на другому складі

Ямб

Організована в життєво правдоподібну картину система подій за участю певних персонажів

Художній образ

Двоскладова стопа з наголосом на першому складі

Романтизм

Зле, в’їдливе висміювання серйозних вад у характері персонажів, подіях та явищах громадського або побутового життя з тим, щоб викрити її потворну сутність

Кульмінація

Складовий компонент сюжету, вирішення конфлікту твору

Ключ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Г

Є

Ї

І

Б

З

Д

И

Ж

А

Є

В

Завдання для ІІ команди

Поняття

Визначення (трактування, пояснення)

1

2

3

Гіпербола

А Б

В

Художній троп, який виражає глузливо-критичне ставлення митця до предмета зображення

Гумор

Вірш філософського змісту, в якому автор передає свої глибокі роздуми про деякі важливі проблеми, інколи глобального значення

Експозиція

Сюжетно-композиційна частина художнього твору, яка знайомить читача з його головними персонажами, конфліктами, проблемами, обставинами дії
Поняття

Визначення (трактування, пояснення)

4 5 6

7 8 9

10

11 12

Епітет

Г Д Е

Є Ж З

И

І Ї

Різновид комічного, відображення смішного в життєвих ситуаціях і людських характерах

Зав’язка

Віршований твір, написаний як завершення до певної особи чи багатьох осіб

Іронія

Різновид тропа, що полягає в надмірному перебільшенні характерних властивостей чи ознак певного предмета, явища або дії

Ліричний герой

Літературний твір або сукупність творів, написаних невіршованою мовою

Медитація

Елемент сюжету й композиції, який розпочинає основний конфлікт, зіткнення антиподів

Метафора

Художньо-словесна творчість народу в сукупності її видів і форми, де засобами мови збережено знання про життя і природу, давні культури і вірування, а також відбито світ думок народнопоетичної фантазії

Фольклор

Один із основних тропів: образний вислів, у якому ознаки одного предмета чи дії переносяться на інший за подібністю

Проза

Образ, що викликає в уяві читача під враженням висловлених у творі почуттів, переживань, роздумів

Послання

Образне означення, влучна характеристика особи, предмета або явища, яка підкреслює їх суттєву ознаку, дає ідейно-емоційну оцінку

Ключ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Е

Г

В

Ї

Ж

А

І

Б

И

З

Є

Д

Підбиття підсумків гри.

2. Рефлексія. Міні-конкурс Найкмітливіший учень класу

Завдання: Упродовж 5 хв. визначити зашифроване слово за допомогою перших літер відповідей.

1. Напрям у європейській літературі та мистецтві, який уперше заявив про себе в італійській культурі ХVI ст., а найбільшого розквіту досяг у Франції у ХVІІ ст. Для нього характерна орієнтація на античну літературу, яка проголошувалася ідеальною, гідною наслідування. (Класицизм)

2. Різновид метафори: зображення неживих предметів або абстрактних явищ із наданням їм властивостей живих істот. (Уособлення)
3. Все, що написане або надруковане буквами (літерами). (Література)

4. Чергування підвищень і знижень голосу, тон мовлення, який дозволяє виражати почуття, ставлення до вимовленого. (Інтонація)

5. Драма, написана викладачами й розігрувана учнями в навчальних закладах у часи пізнього середньовіччя. (Шкільна)

1

2

3

4