Общая Химия

Періодичний Закон Та Теорія Будови Атома

Теорія Будови Атома

Атом — це електронейтральна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.

Будова атомних ядер

Ядра атомів Складаються з елеменТаРних частинок двох видів: протонів (p) і нейтронів (n). Сума протонів і нейтронів у ядрі одного Атома називається нуклонним числом:

періодичний закон та теорія будови атома,

де А — нуклонне число, N — число нейтронів, Z — число протонів.

Протони мають позитивний заряд (+1), нейтрони заряду не мають (0), електрони мають негативний заряд (–1). Маси протона Та нейтрона приблизно однакові, їх приймають рівними 1. Маса електрона набагато менша ніж маса протона, тому в хімії нею нехтують, вважаючи, що вся маса Атома зосереджена в його ядрі.

Число позитивно заряджених протонів у ядрі дорівнює числу негативно заряджених електронів, тобто атом у цілому електронейтральний.

Атоми з однаковим зарядом ядра складають хімічний елемент.

Атоми різних елементів називаються нуклідами.

Ізотопи — атоми одного й того ж елеменТа, які мають різне нуклонне число внаслідок різної кількості нейтронів у ядрі.

Ізотопи Гідрогену

Назва A Z N
Протій Н 1 1 0
Дейтерій D 2 1 1
Тритій T 3 1 2Радіоактивний розпад

Ядра нуклідів можуть розпадатися з утворенням ядер інших елементів, а ТаКож періодичний закон та теорія будови атома, періодичний закон та теорія будови атома або інших частинок.

СпонТаНний розпад атомів деяких елементів називається радіоактивністЮ, а ТаКі речовини — радіоактивнимИ. Радіоактивність супроводжується випусканням елеменТаРних частинок і електромагнітних хвиль — випромінюванняМ.

Рівняння ядерного розпаду— ядерні реакції — записуються ТаКим чином:

періодичний закон та теорія будови атома

Час, за який розпаду піддається половина атомів даного нукліда, називається періодом піврозпаду періодичний закон та теорія будови атома.

Елементи, що складаються тільки з радіоактивних ізотопів, називаються радіоактивнимИ. Це елементи з періодичний закон та теорія будови атома 61 і 84—107.

Види радіоактивного розпаду

1) періодичний закон та теорія будови атома-розпаД. Випромінюються періодичний закон та теорія будови атома-частинки, тобто ядра Атома Гелію періодичний закон та теорія будови атома. При цьому нуклонне число ізотопу зменшується на 4, а заряд ядра на 2 одиниці, наприклад:

періодичний закон та теорія будови атома

2) періодичний закон та теорія будови атома-розпаД. У нестійкому ядрі нейтрон перетворюється на протон, при цьому ядро випромінює електрони Та антинейтрино. Під час періодичний закон та теорія будови атома-розпаду нуклонне число не змінюється, а заряд ядра збільшується на 1, наприклад:

періодичний закон та теорія будови атома

3) періодичний закон та теорія будови атома-розпаД. Збуджене ядро випромінює періодичний закон та теорія будови атома-промені з дуже малою довжиною хвилі, при цьому енергія ядра зменшується, нуклонне число і заряд ядра не змінюються, наприклад:

періодичний закон та теорія будови атома

Будова електронних оболонок атомів елементів перших трьох періодів

Електрон має двоїсту природу: він може поводитися і як частинка, і як хвиля. Електрон у атомі не рухається за певними траєкторіями, а може перебувати в будь-якій частині навколо ядерного простору, проте ймовірність його перебування в різних частинах цього простору неоднакова. Простір навколо ядра, у якому найімовірніше перебування електрона, називається Орбі­ТаЛлЮ.

Кожний електрон у атомі перебуває на певній відсТаНі від ядра відповідно до запасу його енергії. Електрони з більш-менш однаковою енергією формують енергетичні рівнІ, або електронні шарИ.

Число заповнених електронами енергетичних рівнів у атомі даного елеменТа дорівнює номеру періоду, в якому він розТаШований.

Число електронів на зовнішньому енергетичному рівні дорівнює номеру групи, вякій розміщений даний елемент.

У межах одного енергетичного рівня електрони можуть відрізнятися формою електронної хмарИ, або орбіТаЛІ. Існують ТаКі форми орбіТаЛей:

s-форма:

p-форма: періодичний закон та теорія будови атома

Існують ТаКож d-, f-орбіТаЛі Та інші, зі складнішою формою.

Електрони з однаковою формою елек­тронної хмари утворюють однойменні енергетичні підрівнІ:s-, p-, d-, f-підрівні.

Кількість підрівнів на кожному енергетичному рівні дорівнює номеру цього рівня.

У межах одного енергетичного підрівня можливий різний розподіл орбіТаЛей у просторі. Так, у тривимірній системі координат для s-орбіТаЛі можливе тільки одне положення:

періодичний закон та теорія будови атома

для р-орбіТаЛі — три:

періодичний закон та теорія будови атома

для d-орбіТаЛі — п’ять, для f-орбіТаЛі — сім.

ОрбіТаЛі зображують:

s-підрівень —

p-підрівень —

d-підрівень —