Мета: оцінити навчальні досягнення учнів з поданої теми;

Розвивати вміння школярів аналізувати художні твори; виховувати самостійність та наполегливість у роботі.

Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь, навичок.

Обладнання: різнорівневі завдання.

Перебіг УрОКУ

І. МотиваціяНавчальноїДіяльностіУчнів. ОголошенняТемиЙМетиУроку

Іі. ПоясненняВчителемМетодикиВиконання завданьКонтрольноїРоботи

Виконання завдання І рівня передбачає максимальну оцінку 0,5 б., ІІ рівня — 2 б., ІІІ рівня — 3 б.

Ііі. ПроведенняТестовоїКонтрольноїРоботи Варіант І

Рівень І

Визначте правильне твердження.

1. У час свого розквіту театр «Березіль» налічував … акторських студій А Шість Б Сім В Вісім Г Десять

2. Національно-визвольний рух в Україні часів революційного перевороту та його результати показано у творі Ю. Яновського А «Майстер корабля» Б «Вершники»


В «Чотири шаблі» Г «Жива вода»

3.«шість прикмет має людина: трьома вона подібна на тварину,

а трьома на янгола…» є епіграфом найвідомішого твору В. Під-

могильного:

А «Остап шаптало» Б «Невеличка драма» В «В епідемічному бараці» Г «Місто»

4.«Королем українського тиражу» сучасники називають

А В. Підмогильного

Б Остапа Вишню В Б.-І. Антонича Г О. Турянського

5.Таврійське містечко Олешки посідає особливе місце в літера

турному розвитку

АВ. Підмогильного

БЮ. Яновського

ВОтапа Вишні

ГМ. Куліша

6.Прозовим твором Б.-І. Антонича є

А «Зелена євангелія»

Б «Книга Лева»

В «Привітання життя»

Г «Три мандоліни»

Рівень II

Дайте розгорнуту відповідь.

1. Розкрийте особливості розвитку драматургії й театру 1920-х рр.

2. Порівняйте мисливські усмішки з пейзажними описами в інших творах (за вибором).

3. Висловіть власну думку про вартість мистецтва, грошей, почуттів людини (за твором «Поза межами болю» О. Турянського).

Рівень III

Напишіть твір-мініатюру за однією з тем:

• «Природа в новелах «Подвійне коло» й «шаланда в морі» Ю. Яновського»;

• «Ліризм «Мисливських усмішок» Остапа Вишні»;

• «Над чим сміється М. Куліш у комедії «Мина Мазайло».


Варіант ІІ Рівень І

Визначте правильне твердження.

1. Тема «Трьох синів» П. Тичини й «Матері» М. Хвильового — тема згуби матері, роду, нації постає у творі Ю. Яновського А «Майстер корабля» Б «Подвійне коло» В «Чотири шаблі» Г «Жива вода»

2. «Він був яскравою творчою індивідуальністю… Він знав людську силу, велич її розуму, її здібності, але також усвідомлював усі її слабкості…», — так писав ще в 50-х рр. ХХ ст. Г. Кос-тюк у діаспорі про А Ю. Яновського Б Остапа Вишню В В. Підмогильного Г М. Куліша

3. Однією з найдотепніших усмішок Остапа Вишні, присвяченої М. Рильському, є А «Як засмажити коропа» Б «Як варити і їсти суп із дикої качки» В «Дика гуска» Г «Дикий кабан, або вепр»

4. Органічний зв’язок п’єс «97» та «Комуна в степах» М. Куліша особливо відчутний з творчістю А М. Старицького Б І. Карпенка-Карого В О. Олеся Г В. Винниченка

5. «Учнівською» першою збіркою Б.-І. Антонича вважають А «Три перстені» Б «Зриви і крила» В «Вітражі й пейзажі» Г «Привітання життя»

6. 31 березня 1922 р. прийнято вважати датою народження А Наддніпрянського українського професійного театру Б Українського етнографічно-побутового театру В Харківського театру імені І. Франка Г Театру «Березіль»


Рівень II

Дайте розгорнуту відповідь.

1. Охарактеризуйте маргінальний образ українського інтелігента.

2. Висвітліть актуальність проблем, порушених у п’ єсах М. Ку-ліша.

3. Поясніть роль народнопісенних тропів у «Вишнях», специфіку пейзажів, символіку образів «Дороги» (за творчістю Б.-І. Анто-нича).

Рівень III

Напишіть твір-мініатюру за однією з тем:

• «Ідейний смисл назви новели «Подвійне коло» Ю. Янов-ського»;

• «Поза межами болю» — трагічне пророцтво про загибель інтелігентної чуттєвості» (О. Туринський);

• «Поетика міфу на зламі світів» (за творчістю Б.-І. Анто-нича).

IV.ПідсумокУроку

V. ДомашнєЗавдання

Підготувати повідомлення «Празька поетична школа» української поезії та її представники».