Работа І потужнІСть. ЕнергІЯ

Работа І потужнІСть. ЕнергІЯ. Работа силы, которые дІЄ у направлениеІ движения тІЛа

ФІЗычная величина, которая имеет название работы, является характеристикой рухаючої дІЇ силы. Если пІД дІЄю силы F тІЛо змІСтилось на вІДстань s в направлениеІ дІЇ силы, то РаботаA (вІД нІМ. arbeit) численно дорІВнює произведения значения силы на путь s: работа и мощность. энергия.

Единица работы - джоуль (в честь англІЙського ученого Дж. Джоуля), работа и мощность. энергия.

работа и мощность. энергия

Бистроту здІЙснення работы характеризует ПотужнІСть, которая обозначается N или P (вІД англ. power): работа и мощность. энергия, т.е. потужнІСть P численно дорІВнює роботІ, что выполняется протягомсекунди.

работа и мощность. энергия=Дж/с (ватт - в честь шотландского фІЗика Дж. Уатта (Ватта)).

ПростІ механІЗми

В механІЦІ слово «работа» употребляется не тІЛьки как название фІЗычной характеристики, а и как название механІЧного процесса, который вІДбувається пІД дІЄю силы (при этом выполняется работа).

Существуют рІЗнІ устройства, какІ разрешают: 1) выполнять работу при условии прикладывания к тІЛа порІВняно небольшой силы; 2) змІНювати направление дИЇ силы на быІЛьш удобный для человека. УсІ зазначенІ механІЗми называются Простыми. Примеры для первого случая: наклонная плоскость (а); клин (одна наклонная плоскость или складенІ основами одна до одной двІ похилІ плоскости, б); винт (в частности как основная часть домкрата, т.е. механІЧного пІДІЙмальника, в); важІЛь (г). Примеры для второго случая: блок (д) І его

работа и мощность. энергия

работа и мощность. энергияработа и мощность. энергия

рІЗновид - коловорот (е), какІ разрешают змІНювати направление дІЇсили.

Ни один ІС простых механІЗмІВ не дает выигрыша в роботІ: выигрыш у силІ сопровождается проигрышем в вІДстанІ, ведь произведение этих величин не змІНюється. Вывод - в скІЛьки разІВ выиграем у силІ, в стІЛьки же разІВ проиграем в вІДстанІ - имеет название «Золотого» правила механІКи, хотя в дІЙсностІ оно точно реалІЗується лишь при рІВномІРному русІ безтертя.

Условие рІВноваги рычага

Обычно важІЛь представляет собой стрежень, который может оборачиваться вокруг сопротивления (точка ОБ) или закрІПленої неподвижно осІ. На рисунке изображено лабораторный важІЛь в видІ лІНІЙки, через центр которой проходит горизонтальная вІСь. ТягарцІ, наборы которых вІДрІЗняються удвІЧІ за общим весом, пІДвІШенІ к рычагу на рІЗних вІДстанях лІВоруч І по правую сторону вІД осІІ вІДстанІ вІДрІЗняються тоже удвІЧІ), т.е. работа и мощность. энергия, звІДки работа и мощность. энергия; работа и мощность. энергия І работа и мощность. энергия - плечІ сил работа и мощность. энергия І работа и мощность. энергия.

работа и мощность. энергия

Плечо силы - это кратчайшая вІДстань вІД лІНІЇ дІЇ силы к осамІ или к точке обращения

Момент силыM - это произведение значения силы на ее плечо:

работа и мощность. энергия; работа и мощность. энергия (не джоуль!).

Момент работа и мощность. энергия вызывает обращение рычага в направлении движения часовой стрІЛки, момент работа и мощность. энергия - в противоположном. ВажІЛь находится в рІВновазІ, если момент силы, который оборачивает важІЛь за часовой стрІЛкою, дорІВнює момента силы, который оборачивает важІЛь против часовой стрІЛки.

КоефІЦІЄнт полезной дІЇ механІЗму

Работа, которую выполняет механІЗм (полезная работа Ак), через наявнІСть сил трения І сил сопротивления среды всегда меньшая, нІЖ работа приведения механІЗму в движение (выполненная работа Ав).

ВІДношення полезной работы ко всІЄї выполненной работы называется КоефІЦІЄнтом полезной дІЇ(ККД): h = Ак /Ав.

Часто ККД выражают в вІДсотках, домножуючи дрІБ на 100 %. ККД всегда меньший за единицу (или за 100 %).

ПотенцІАльна енергІЯ пІДнятого тІЛа. КІНетична енергІЯ тІЛа

ЕнергІЯW (вІД англ. work - работа, ведь енергІЯ - характеристика спроможностІ тИЛа выполнять работу) или E (вІД англ. energy - енергІЯ) - унІВерсальна кІЛькІСна мІРа движения, которая не змІНюється при переходІ однІЄї формы движения (например, механІЧної) в ІНшу (например, в тепловую).

В механІЦІ змІНа енергІЇ тІЛа работа и мощность. энергия дорІВнює роботІ A, которую при этом выполняет тІЛо (или которую выполняют над ним ІНшІ тІЛа):работа и мощность. энергия. Поэтому единицей вимІРювання енергІЇ тоже есть джоуль

РозрІЗняють енергІЮ ПотенцІАльнуІД латин. potentia) - енергІЮ взаємодІЇ тІЛ или дІЛянок тІЛа І КІНетичнуІД грец. kinetikos) - енергІЮ движения тИЛа.