Виконання дидактичних принципів навчання

1. Принцип науковості

а) дотримана логіка викладу навчального матеріалу;

б) зміст навчального матеріалу не містить фактичних помилок, відповідає розвитку сучасних наукових знань;

в) у процесі викладу вчитель не обходить наукові проблеми, спірні питання, висвітлюються перспективи розвитку наукових знань

2. Принцип проблемності

а) учитель використовує проблемний виклад навчального матеріалу;

б) на уроці проводиться пошук рішення навчального завдання разом із учителем;

в) у ході заняття учні шукають рішення навчального завдання самостійно.

3. Принцип наочності

а) при навчанні дотримується міра в наочному поданні досліджуваного матеріалу, не губиться головний його зміст;

б) спостереження учнів систематизовані, співвідношення причин і наслідків можуть бути ними встановлені;

в) мовлення вчителя інформативне, виразна, зрозуміла

4. Принцип активності й свідомості

а) всім учасникам навчального процесу зрозумілі мети й завдання майбутньої роботи;

б) добре налагоджено взаимообучение, учень навчається самоаналізу й самооцінці, думає й діє самостійно;

в) навчання опирається не на авторитет учителя, а на докази й логіку

5. Принцип доступності

а) на уроці виконується правило поступового ускладнення навчального матеріалу;

б) на навчальному занятті використовуються ті методи навчання, які відповідають даному віку дітей і їхньому розвитку;

в) при первинному знайомстві з новим матеріалом вивчається головне, а надалі вводяться нові факти, розширюються й заглиблюються знання

6. Принцип систематичності й послідовності

а) структура уроку добре продумана вчителем; не залишається без уваги жоден питання;

б) забезпечується наступність навчання;

в) реалізується логіка формування теоретичних знань: об'єкт інструментарій-наслідку-границі застосування знань

7. Принцип завершенности навчання

а) застосовувані методи навчання відповідають його змісту;

б) перехід від першого рівня засвоєння знань до друг і третьому здійснюється з обов'язковою фіксацією факту засвоєння;

в) застосовуються аналогії, порівняння, зіставлення, протиставлення

8. Принцип розвитку навчальної діяльності

а) ступінь усвідомлення учнем пізнавального завдання, актуалізації мотивів її рішення;

б) ступінь сприйняття й розуміння нової інформації;

в) входження учня в «зону найближчого розвитку» і перенос освоєних способів діяльності в нові умови

9. Принцип виховного впливу уроку

а) позитивний вплив професійних, особистісних, харизматичних якостей учителі;

б) вимоги вчителя не викликають негативної реакції в учнів, протягом уроку домінують і розвиваються позитивні почуття й емоції;

в) на всіх етапах уроку ефективно організована учбово-пізнавальна діяльність учнів

Облік психологічних аспектів навчання

1. Організація уваги учнів

а) учитель здатний мобілізувати увагу учнів різними способами:

через пряму вимогу;

зв'язуючи досліджуваний матеріал з життям школярів;

за допомогою використання цікавої інформації й проблемних ситуацій;

б) учитель уміє підтримати й розвити увагу через чітку організацію уроку, його темп, динаміку, розмаїтість видів роботи, самостійну розумову діяльність учнів і їх заохочення

2. Використання різних видів пам'яті

а) на уроці створюються умови для успішного запам'ятовування й попередження забування навчального матеріалу: вивчення матеріалу з різних точок зору, його значеннєве й логічне угруповання;

б) використовуються на уроці ситуації, під час яких «включаються» різні види пам'яті (моторна, образна, словесно-логічна, емоційна).

3. Розвиток мислення

а) ставляться навчальні завдання, що вимагають осмислення, пояснення, докази;

б) учитель домагається від учня оволодіння прийомами самоконтролю й самоаналізу помилок

Доцільність застосованих методів навчання

1. Пояснювально-ілюстративні методи навчання

а) застосування пояснювально-ілюстративних методів при поясненні нового й об'ємного матеріалу в ході оповідання вчителі, його бесіди із класом, читання учнями підручника або додаткової літератури, показу відеофільму;

б) резюмування й короткий виклад учителем закінченого фрагмента навчального матеріалу, узагальнення висновків по темі бесіди;

в) пред'явлення учнем готового плану викладу нового матеріалу, переформулювання питань, що полегшують розуміння учнями їхнього змісту, інструктаж з виконання навчальних дій

2. Репродуктивні методи

а) застосування для відтворення знань за зразком, правилу, з опорою на схему або алгоритм;

б) відтворення вже вивченого матеріалу, для заповнення схем і таблиць, раскодирования алгоритму, опису об'єкта;

в) приведення учнями власних прикладів, що підтверджують правило, властивість, закон

3. Частково-Пошукові й дослідницькі методи навчання

а) для організації творчої діяльності учнів застосовувалися: висування й аргументація гіпотез, пошук «схованих» ланок міркування, вибір правильного шляху рішення, пошук помилок в «нібито» правильних міркуваннях;

б) організація спостережень для постановки дослідницької проблеми самими учнями, для вичленовування сутності явища;

в) самостійне рішення нестандартних завдань і завдань підвищених труднощів, складання учнями аналогічних завдань

Організаційна діяльність учителя на уроці

1. Готовність учителя до уроку

а) класна дошка містить необхідні для уроку запису;

б) підготовлені потрібні наочні приладдя й устаткування;

в) учителем розроблена тактика проведення уроку на підставі його цілей і завдань

2. Цільова настанова уроку

а) учитель може сформулювати мети й завдання уроку відповідно до місця уроку в освітньому процесі й особливостями класу;

б) учитель здатний донести до учнів мети й завдання уроку на доступному для їхнього розуміння мові

3. Естетика навчальної праці

а) виконання санітарно-гігієнічних правил при організації освітнього процесу: висвітлення, вентиляція, посадка дітей у класі;

б) дотримання техніки безпеки й вимог по збереженню здоров'я учнів;

в) виконання режиму рухової активності учнів на уроці

4. Індивідуальна робота з учнями

а) на уроці спостерігається пасивна робота вчителя з учнем у вигляді речення виконувати індивідуальне завдання самостійно;

б) учитель активно працює з одним учнем або групою учнів;

в) учитель організує навчання за допомогою особливих методичних прийомів, що дозволяють індивідуально працювати з більшістю учнів

5. Мотивація навчальної діяльності учнів

а) за рахунок чіткої організації навчальної діяльності;

б) емоційне заохочення й похвала учнів як стимуляція їхньої роботи в ситуації «тут і тепер»;

в) виставляння оцінок з урахуванням нормативів і їх стимулюючої функції

6. Раціональне використання часу на уроці

а) класичний розподіл часу на комбінованому уроці (опитування, пояснення нового матеріалу, закріплення, інструктаж з виконання домашнього завдання);

б) втрати часу з погляду розумності й змісту нетрадиційного уроку, що відбувається в контексті;

в) зайнятість учнів учбово-пізнавальною діяльністю протягом усього уроку

7. Характер спілкування вчителі з учнями

а) спостерігається авторитарність і придушення особистості дитини незаперечним авторитетом учителі, положення «над» дітьми;

б) співробітництво й взаєморозуміння, допомога й підтримка у відносинах між педагогом і учнями, положення вчителя «разом» з дітьми;

в) запобігання перед дітьми, невміння вчителя володіти ситуацією, керувати навчально-виховним процесом на уроці, положення «під» дітьми

Учбово-пізнавальна діяльність учнів на уроці

1. Готовність учнів до уроку

а) організація робочого місця, необхідних для проведення уроку інструментів і матеріалів;

б) готовність учнів відповідати на поставлені питання протягом усього уроку;

в) уміння вчитися з оптимальною працездатністю

2. Зовнішні прояви вмінь і навичок на уроці

а) грамотні й повні відповіді учнів у дошки й з місця;

б) демонстрація практичних умінь у предметній діяльності;

в) якість листовних відповідей учнів

3. Самостійна навчальна діяльність

а) виконання завдань «з випередженням», «на удачу», підвищеної труднощів за власним бажанням;

б) уміння самостійно виконати запропоновані вчителем завдання;

в) прояву ініціативи при організації освітнього процесу, прийняття організаторських функцій учителі на себе або регулювання цього процесу з метою поліпшення його ефективності

4. Самоконтроль (взаємоконтроль) і самооцінка (взаимооценка)

а) для самооцінки й самоконтролю використовуються звичні нормативи й прийоми, використовувані на кожному уроці;

б) учнем пропонується оцінити роботу один одного без пред'явлення еталона рішення навчального завдання, але з урахуванням обопільної згоди;

в) на уроці з'являється необхідність самим учням дати оцінку діяльності товариша й обґрунтувати своє рішення

5. Міжособистісна взаємодія (парна й групова робота)