Мета: поглибити знання про поетичний талант Ґете; розвивати творчі здібності учнів, виховувати повагу до виявів чужих почуттів; працювати над виразним читанням віршів. Тип уроку: додаткове читання з елементами аналізу ліричних творів.

Я створював лише те, що палило мене

Зсередини й вимагало втілення.

Й. В. Гете

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань

Учитель. На сьогоднішньому уроці ми продовжимо знайомство з творчістю відомого німецького поета-філософа та поета-просвітителя йоганна Вольфґанґа Ґете. Ми поговоримо про провідні мотиви його лірики. (Тему уроку учні записують у зошити.) Спочатку спробуємо пригадати, що ми вже знаємо про поета та його творчість.

«Мозкова атака»

На дошці (або великому аркуші паперу) записуються короткі вислови — асоціації, які виникли в дітей стосовно теми уроку (зберігається до кінця уроку!).

Методичний кометар

«Мозковий штурм» («мозкова атака») — метод опитування, за якого приймаються будь-які відповіді учасників щодо обговорюваного питання чи теми.

На першому етапі учасники активно висувають свої ідеї, у тому числі й нереалістичні, фантастичні й нелогічні. Головне — кількість ідей, а не їхня якість.

На цьому етапі забороняється оцінювати висунуті ідеї. Кожну пропозицію приймають і записують на дошці або аркуші паперу. Від учасників не вимагається обґрунтувати пропозицію або пояснити думку. Час для висунення ідей зазвичай обмежений.

Другий етап — оцінювання та обговорення ідей, ранжування їх за рівнем значущості, поділ на групи тощо.

Переваги цього методу:

• за короткий час збирається максимальна кількість різних думок;

• залучаються до роботи ті, хто зазвичай є пасивними і соромляться брати участь у дискусіях;

• активізуються уява і творчі можливості учасників, вони отримують можливість відійти від стереотипних уявлень і стандартних схем;

• дає можливість для наступного обговорення в групах. Для організації мозкового штурму необхідно:

• сформулювати запитання, проблему або ситуацію і попросити учасників висловити свої ідеї та пропозиції;

• обрати в групі протоколіста;

• повідомити, що учасники можуть пропонувати будь-які ідеї, які спадають їм на думку;

• не обговорювати ідеї відразу після того, як їх запропоновано;

• записувати так, щоб кожен член групи міг добре бачити нотатки;

• після того, як названо 10–15 ідей, підвести риску;

• опрацювати спільно з учасниками список ідей: додати нові, вилучити ті, що не стосуються теми, розподілити ідеї за категоріями, відібрати найкращі тощо.

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Ґете — насамперед геніальний поет. Кохання, природа, то зворушливо-ніжна, то бурхлива, нестримні поривання душі, дивовижні й прекрасні явища в житті — ось теми його віршів. Завжди в центрі цих віршів — сам автор, який одночасно виступає й у ролі ліричного героя, духовно активного та чутливого, завжди готового до зустрічі з дивом. Він не просто споглядає реальність, а перетворює її на згустки яскравих, захопливих вражень. Сьогодні ми перегорнемо ще одну сторінку творчості поета та познайомимося з лірикою Ґете.

III. Робота над темою уроку

1. Виразне читання та аналіз поезій Ґете

Учитель. Зараз звучатимуть вірші у виконанні ваших товаришів. Завдання: після кожного прочитання будемо заповнювати (у зошитах і на дошці) відповідні графи таблиці. На роботу над кожною поезією матимемо 2–3 хвилини.

2. Узагальнення

Учитель. Повернемось до таблиці і спробуємо узагальнити. (Узагальнення робить учитель спільно з учнями.)

Ґете — геніальний лірик. Основні мотиви його лірики: замилування природою, щасливі любовні переживання, ствердження духу бунтарства. За ствердженням поета, любов панує і в природі, і в житті людини; цивілізація не в змозі подарувати людині такої радості та повноти світовідчуття, як природа. Природа для поета — ніжна і добра мати; її вільний і прекрасний світ — джерело життя і натхнення. Ґете яскраво змальовує пейзажі. ідеал Ґете — внутрішньо вільна, закохана в життя людина, яка прагне звільнитися від пут змертвілих традицій.

Лірика Ґете тісно пов’язана з традиціями народної поезії. Вірші його вирізняються оптимізмом, активним бойовим характером. Поета цікавить історія, сучасність, рідна земля, чужі краї, філософія і мистецтво.

3. Повідомлення учнів за темами «Ґете і Україна», «Переклади

Ґете українською» (за випереджувальним завданням)

Орієнтовний зміст повідомлень

— йоганн Вольфґанґ Ґете — видатний просвітитель Німеччини, якому належить чільне місце серед просвітників усього світу. Багато зробив Ґете задля популяризації Просвітництва на теренах України. Особливо тісними були його зв’язки з Харківщиною, де готувалося відкриття першого університету. Ґете був зацікавлений ідеєю добору викладацького складу для університету, особисто займався цим питанням (університет було відкрито 1805 року, а вже з 1803 року Ґете листувався з попечителем Харківського навчального округу С. Потоцьким щодо добору кращих професорів та викладачів). ім’я Ґете було популярним у Харкові: учений-просвітник був обраний почесним членом ради Харківського університету, а на виборах ректора був одним із перших претендентів на цю посаду.

Для івана Франка Ґете — один із найяскравіших європейських письменників, художні пошуки якого привели до кардинальних змін у характері художнього мислення, відкриття нових незвіданих горизонтів образного освоєння дійсності. Називаючи Ґете «найбільшим поетом нашого часу», український критик бачить у його творчості невідому раніше оригінальність та здатність представити незаангажовано найрізноманітніші аспекти сучасного йому життя, які включають і об’єктивне зображення всіх верств тогочасного німецького суспільства, і відтворення «найщоденніших, звичайних речей».

Творча спадщина німецького просвітителя не обійшла стороною українську культуру, справивши на неї вагомий вплив і привнісши в літературний процес України нові обрії в осмисленні людини й світу. У ХіХ ст. перекладами Ґете займались П. Гулак-артемовський (переспів балади «рибалка»), і. Франко (численні статті, нариси, огляди творчості Ґете; «Перша передмова до перекладу “Фауста”», переклад першої частини «Фауста»). У ХХ ст. його твори перекладали Д. Загул, М. рильський, М. Бажан, М. лукаш, і. Вирган. Відомий письменник-емігрант і. Качуровський, щойно повернутий із забуття, провів дослідження «Відгуки творчості Ґете в поезії ю. Клена».

Значним був також вплив Ґете на творчість українських письменників. Так, тема перемоги щирого кохання, зображена у творі Ґете «Герман і Дорофея» знайшла відображення у творі М. Макаровського «Наталя, або Дві долі разом», традиція роману-виховання («літа Вільгельма Майстера») — у творах Шевченка «Художник», «Близнецы», а доля Маргарити («Фауст») відобразилась у долі Оксани («Слепая» Шевченка).

Як бачимо, розвиток української літератури відбувався в єдності з розвитком прогресивних літературних ідей світу. У цей час письменництво України активізує пошук власного шляху в літературі, орієнтується на найкращі зразки європейського художнього слова.

IV. Рефлексія

Асоціації

Завдання для учнів: підібрати та записати слова-асоціації для характеристики Ґете-людини і Ґете-поета. На роботу відводиться 2 хв. Учні за бажанням зачитують. Найцікавіші характеристики дописуються до тих, які було написано на дошці (або аркуші паперу) на початку уроку.

V. Домашнє завдання

Повторити вивчене, підготуватись до написання контрольного твору.

Додаток

Й. Ґете Ганімед

    О, як ранковим блиском Ти все затопила кругом, Весно, кохана! Стобарвним любовним блаженством Горнеться серцю моєму Вічних твоїх теплот Святе почуття, Красо безконечна!

О, як обняти тебе цими руками! ах, на грудях твоїх лежу я в томлінні, I квіти твої, і трави Горнуться серцю моєму. Спрагу мою Палаючу студиш ти, Вітре ранковий, милий! любовно з туманного долу Кличе мене соловей. іду! Я йду! Куди? Де путь? Вгору! В висоти путь!

    Пливуть здаля оболоки, I клоняться вниз оболоки Взяти тоскну любов, Взяти мене! На вашій груді В висоти! Обнявши, обняти! В висоти, до лона твого, Вселюблячий Отче! (Переклад М. Ореста)