Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художній

Зміст, значення поеми «Енеїда» для розвитку нової української літератури, української мови; розвивати навички виразного читання, аналізу ліро-епічних творів, висловлення власної думки щодо прочитаного; виховувати почуття патріотизму, національної самосвідомості, пошани до духовних надбань нашого народу, почуття гумору.

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до поеми

«Енеїда», книжкова виставка різних видань твору.

Теорія літератури: бурлескно-травестійна поема, пародія, алюзія,

Силабо-тонічне віршування.

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Вступне слово вчителя.

«...Поема Котляревського — самобутній і глибоко національний твір, де стародавніх троянців і латинян переодягнено в жупани й кобеняки українського козацтва XVIII ст., в каптани й мундири тодішнього чиновництва, у підрясники й ряси "хап-турного роду",., де широким пензлем змальовано побут тогочасного панства, що замінило собою Верґілієвих олімпійців»,— пи-сав Максим Рильський. Ця поема настільки колоритна, що її люблять читати і в наші дні. В чому секрет популярності твору, яким чином ідеї наших пращурів не застаріли, залишилися актуальними, ми спробуємо розібратися на сьогоднішньому уроці.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

«Хвилинка мудрості».

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Літературний диктант.

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал; перевіряється в парах під керівництвом учителя.)

1) 1798 рік — це рік... (виходу «Енеїди»)

2) Який жанр «Енеїди»? (Бурлескно-травестійна поема.)

3) Чий сюжет наслідував Котляревський? (Верґілія.)

4) Що лежить в основі твору? (Народне життя українців XVIII ст.)

5) Яке завдання дали Енеєві боги? (Заснувати Рим.)

6) Хто з богів захищав Енея, а хто йому перешкоджав? (Венера — його мати — допомагала, Юнона шкодила.)

7) Які цілком оригінальні сцени є в 3-й частині поеми? (Сцени раю та пекла.)

8) Що таке бурлеск? (Змалювання в жартівливому, знижувальному тоні.)

9) Що таке травестія? (Переодягання, перенесення в інші історичні умови.)

10) Якою мовою написаний твір? (Живою, розмовною українською мовою.)

11) Як Котляревський характеризує богів, що живуть на Олімпі? (У негативному плані — пияки, пліткарі, інтригани, нероби.)

12) Зі скількох частин складається поема і скільки років писалася? (Із шести частин; 30 років.)

2. Складання «сюжетного ланцюжка» перших трьох частин

«Енеїди».


3. Завдання учням пошуково-дослідницького характеру.

• Із першої строфи І частини «Енеїди» випишіть усі художні

засоби, зробіть висновок.

(Моторний, проворний, зле завзятіший — епітети; парубок моторний — інверсія; тягу дав, п'ятами накивав — фразеологізми; зробили з неї скирту гною — метафора; як гиря — порівняння; гною, ланців — знижена лексика. Висновок: автор уживає багато різноманітних виражально-зображальних, емоційно забарвлених художніх засобів; серед них — гумористичні, знижена лексика.)

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МА

ТЕРІАЛУ

1. Виразне читання уривків з «Енеїди»

Учні читають IV-VI частини поеми; особливо: Еней на березі Тібру — V, 1-10, оплакування вбитих — VI, 89-95.)

2. Словникова робота за питаннями учнів, обмін враженнями

щодо прочитаного, евристична бесіда.

— Як змінився тон розповіді? Чому? (Став героїчним, уславлює подвиги козаків.)

— Які нові герої, хоч і епізодичні привертають увагу? Чим? (Низ та Евріал.)

— Яким виступає в останніх частинах твору Еней? (Як бувалий, сміливий воїн, а не гультяй.)

— Як, на ваш погляд, ставляться до проблеми війни герої та сам автор? (Герої — як до справи честі; автор — засуджує.)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Завдання учням.

• Оберіть із запропонованих і вставте пропущені слова в уривки

з вірша Т. Шевченка «На вічну пам'ять Котляревському».

Будеш, ..., панувати Поки... люди; Поки сонце з неба..., Тебе не забудуть!

(дядьку, товаришу, Батьку, Брате; Живуть, Думають, борять-ся, сміються; сходить, Сяє, Лунає, сміється)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

• Продовжіть речення:

«Тепер мені зрозуміло, чому...» «Мені сподобалося...» «Мене здивувало...»

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати поему до кінця, вміти переказувати, характеризувати образи, висловлювати власну думку щодо порушених проблем; вивчити напам'ять уривок (за вибором).