Мета та завдання:

• ознайомити учнів із особливостями мистецтва грецьких міст Північного Причорномор'я;

• показати місце художньої культури грецьких міст Північного Причорномор'я на тлі тогочасних явищ світової художньої культури;

• вчити використовувати спеціальну мистецьку термінологію, набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

• розвивати в учнів уміння співставляти та порівнювати факти та явища світової художньої культури в контексті розвитку мистецтва на теренах сучасної України;

• розвивати вміння та навички учнів щодо виконання колективних творчих проектів.

• поглибити компетентнісні комунікативні навички учнів;

• поглибити навички учнів щодо показу на карті місцезнаходження пам'яток культури та мистецтва грецьких міст Північного Причорномор'я;


• поглибити компєтентнісні навички учнів шодо застосування обґрунтованих

оцінних суджень.

Обладнання:

• твори музичного систецтва:

Гурт ДахаБраха «Мооїатамга» (фрагмент);

• візуальний ряд:

Світлини творів мистецтва грецьких міст Північного Причорномор'я та світу в період з VIII Ст. до н. е - III Ст. Н. е.;

• робочі зошити для учнів;

• релаксаційна фонова музика.

Хід уроку

№ п/п

Орісн

ТОН­ШІЙ

Час

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Очікуваний результат

І.

Вступ

1.1.

3 хв.

Емоційне введення до уроку:

Відео-аудіо представлення художньої культури грецьких міст Північного Причорномор'я. На тлі музичного супроводу відбувається експоігування зорового ряду, що представ­ляє розмаїття та багато­гранність художньої культури грецьких міст Північного Причорномор'я.

Учні сприймають відео-аудіо ряд.

-

Емоційне налашту­вання учнів на участь у творчому. процесі уроку.

1.2.

1 хв.

Вступна бесіда.

Учитель пропонує учням передати почуття, шо виникли після перегляду презентації.

Учні висловлюють власні думки і враження.

Емоційна адаптація учнів до сприйман­ня теми та мети уроку.

1.3.

Повідомлення теми та мети уроку.

Н.

Основна частина

Пояснення нового матеріалу

2.1.

2 хв.

Учитель показує на карті землі, де знаходились поліси Північного Причорномор'я та пропонує «провести паралелі» між розвитком культури Античної Греції та грецьких міст Північного

На підставі знань, отриманих під час вивчення історії та образотворчого мистецтва учні висловлюють власні судження.

Актуаліза­ція опорних знань уч­нів.


Причорномор'я.

2.2

1 хв.

Учитель пропонує учням звернутися до спеціально відведеної сторінки у робочому зошиті, де подано види мистецтва, що були розповсюджені на території грецьких міст Північного Причорномор'я.

Учні працюють із робочим зошитом.

Засвоєння нового матеріалу учнями.

2.3

1 хв.

Учитель пропонує учням згадати в яких формах розвивалось мистецтво у грецьких містах Північного Причорномор'я (скульптури, архітектурні споруди, фрески, мозаїки, розписаний керамічний посуд, ювелірні. вироби, вироби зброярів, музично-театральні дійства тощо).

Учні виконують завдання вчителя.

Актуаліза­ція опорних знань уч­нів.

2.4

4 хв.

Учитель також повідомляє учням про важливу роль музичного мистецтва в суспільному та особистому житті населення грецьких полісів Північного Причорномор'я. Для вільних громадян полісів навчання музичному мистецтву, його теорії, естетиці та прийомам виконання було обов'язковим складником громадянського виховання та освіти. Музику записували за допомогою літер алфавіту. Музика древніх греків - переважно вокальна. Головне призначення музичних інструментів полягало в супроводі співу. Улюбленими інструментами були струнні щипкові інструменти ліра та кіфара. Вчитель пропонує увазі учнів зображення музичних інструментів стародавніх

Учні сприймають навчальний матеріал.

Засвоєння нового матеріалу учнями.


Греків, жанрових сцен на теми музичних дійств.

2.5

3 хв.

Учитель пропонує учням ознайомитись із видовою класифікацією музичних інструментів, які були розповсюджені у грецьких містах Північного Причорномор'я (визначення у словнику мистецьких термінів робочого зошита).

Учні працюють із робочим зошитом та сприймають навчапьний матеріал.

Засвоєння нового матеріалу учнями.

2.6

4 хв.

Учитель представляє увазі учнів зображення, що відображають здобутки світової культури у період 3 VIII ст. до н. е. по Ш ст. н. е. та пропонує назвати мистецькі досягнення, що прославили грецькі міста Північного Причорномор'я у вказаний період. Учитель пропонує звернутися до таблиці «Співстав і порівняй» у робочому зошиті та ознайомитися з інформацією в її правій колонці. Просить учнів на основі проведеної роботи щодо співставлення явищ культури у світі та в грецьких містах Північного Причорномор'я заповнити ліву колонку таблиці.

Учні виконують завдання вчителя.

Аналітико-пізнавальна діяльність учнів.

2.7

3 хв.

Учитель, узагальнюючи результати аналітико-пізнавальної роботи учнів і підводить їх до розуміння того, що Мистецтво на території грецьких міст Північного Причорномор'я розвивалося в контексті Загальних Явиш античної культури відповідно до Її стильових ознак та естетичних канонів. Виділене твердження

Учні працюють із робочим зошитом.

Систематиз ація знань учнів.


Вчитель пропонує записати у

Рубриці «Нотатки».

2.8

1 хв.

На основі попередньо

Учні налаштовуються на

Системати-

Проведеної роботи вчитель

Виконання колективних

Зація опор-

Пропонує учням виконати

Творчих проектів.

Них знань

Колективний творчий проект:

Учнів.

«Елементи орнаменталістики

У мистецтві грецьких міст

Північного Причорномор'я».

Практична творча діяльність учнів

2.9

1 хв.

Учитель пропонує учням

У робочому зошиті учні

Оволодіння

Ознайомитися з алгоритмом

Ознайомлюються з

Засобами

Виконання творчого проекту.

Алгоритмом представлення

Представ­лення

І

.

Колективних творчих

Індивіду-

. .

Проектів.

Алгоритм

Альних творчих

І

Представлення

Проектів та

І. Емоційчо-естетичне

Розвиток

Враження від сприй-

Компетент-