Мета: Ознайомити дітей з основними ознаками прислівника як частини мови; вчити добирати влучні прислівники відповідно до ситуації мовлення; розвивати творчу уяву; виховувати спостережливість, прагнення відкривати нове.

Обладнання: Таблиця «Прислівник», перфокарти, індивідуальні картки, записи на дошці, сигнальні картки «Світлофор».

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Повідомлення теми та завдань уроку

— Сьогодні на уроці ми ознайомимося з новою частиною мови, яка на

зивається прислівником. В своїй мові ми вживали ці слова, але не знали,

що це прислівники.

Дійсно, без цих слів наше мовлення є неможливим, ми вживаємо їх повсякчасно, але не знаємо, що це за слова як частина мови.

Завдання нашого уроку — Ближче познайомитися з цими словами, навчитися розпізнавати їх, а також правильно писати.

Послухайте вірш про цю частину мови.

Ознаку дії називає, А також місце, час, причину Цієї дії визначає, І кожен цю частину знає, Бо це прислшник — всім відомий. Незмінна ця частина мови На запитання Як ? коли? Готова всім відповісти.


Сміється сонце Як? — ласкаво, Мандрує небом величаво, А небо голубіє дивно, Пливуть хмарини тихо, мрійно. Дзвенить кохана мова чисто, А кожне слово — урочисто; Земля стрічає нас святково, Сміються зорі загадково. Сади цвітуть Коли? — Весною, Улітку трав моря шовкові, А восени врожай збирають, Узимку снігу всі чекають. Прислівників багато в мові, Усі яскраві, всі чудові! Щоб здобути знань основи, Вивчим цю частину мови!

(Л. Лужецька)

— Отже, хто може назвати частину мови, яку ми починаємо вивчати?

— А чи дійсно нам так необхідні знання про прислівник? Спробуємо це з'ясувати.

III. Первинне сприймання та усвідомлення матеріалу

1. Спостереження за мовним матеріалом.

— Порівняйте тексти.

(Запис на дошці.)

Зайнявся ранок. З-за обрію викотилось сонце. Туман почав танути. На траві і квітах заблищали прозорі краплинки роси. Защебетали пташки. Сколихнулось усе, ожило.

(Діти зіставляють вихідний і поширений тексти.)

— Прочитайте ще один текст.

Зайнявся ранок. З-за обрію поволі викотилось сонце. Туман почав швидко танути. На траві і квітах заблищали прозорі краплинки роси. Голосно, весело защебетали пташки. Зашумів збуджено ліс. Сколихнулось усе, ожило.

2. Мовний аналіз текстів.

— В якому з текстів краще змальована картина природи? Чому? {Удру

гому. Поширені речення, думки викладено повніше.)

3. Порівняльний аналіз речень.

— Випишіть слова, які не повторюються в обох текстах. {Поволі, швидко, голосно, весело, збуджено)

— На яке питання вони відповідають? (Як?)

— Чи вивчали ми слова, до яких ставиться таке питання?

— Отже, ми розпочинаємо вивчення ще однієї частини мови, яка називається прислівник.


IV. Евристично-пошукова робота (з метою виділення та узагальнення ос

Новних ознак прислівника)

1. Етап «Дослідники». Робота в парах.

— Розберіть за будовою слово Прислівник І зробіть висновок про його

значення.

(Вказівка. Не забудьте дібрати спільнокореневі слова!)

(Діти розбирають прислівник за будовою і доводять, що корінь слова------------------------- Слів-

(слово.) А префікс При - Свідчить про те, що прислівники завжди існують разом з якимись словами (при слові), Щоб допомогти краще висловити думку.)

— А з якими словами пов'язані прислівники, допоможе вам дізнатися

правило з підручника (С. 83).

(Діти читають правило вголос, самостійно, заучують правило, а потім розповідають.)

2. Етап «Пізнаю сам».

(Вивісити таблицю.)

Аналіз таблиці.

— На які ще питання відповідають прислівники?

(Зробити відповідні записи в зошитах.)

— Отже, прислівники відповідають на запитання Як? де? куди? коли?

Звідки?

Запишіть ці запитання в зошити.

— З якими словами найчастіше пов'язуються? (З дієсловами)

— Якими членами речення найчастіше бувають? (Другорядними)

— Які ще відомості подані у таблиці? (Прислівник — це незмінна частиНа мови. Прислівники виражають ознаку дії або пояснюють, де, коли відбуВається дія.)

V. Словникова робота

— У підручнику виділені слова для запам'ятовування. Прочитайте ці сло

ва. Складіть і запишіть речення, щоб у ньому були слова Учора (або вчора)

І прислівник Сьогодні. Використайте таку схему:

Учора (вчора)..., А сьогодні... (Учора ми закінчили вивчати дієслово, а сьоГодні ознайомимось із прислівником. Учора я не знав, що таке прислівник, а сьоГодні мені це відомо.)

Фізкультхвилинка

VI. Вправи для закріплення отриманої інформації

1. Диференційовані завдання. /Варіант Вправа 156. До поданих слів доберіть антоніми.

— На яке питання відповідають наведені прислівники?


2 варіант

Робота з перфокартами.

(Роздати певній частині класу.)

Завдання до перфокарт. Поставте запитання. Знайдіть подібність між словами.

Вгору І І вперед І І вчора

Вдома ____________ вкупі ____________ вглиб

Вранці |____________ | влітку |____________ | вдалині |_____________

(Після закінчення роботи усно перевірити правильність виконання.)

Доповнити ряд.

{Як?) Гарно, вміло. {Коли?) Ввечері, взимку...

(Де?) Обабіч, ліворуч... {Звідки?) Знизу, здалеку...

2. Творчі завдання.

Робота в групах.

До кожного слова дібрати якомога більше прислівників.

Слова повинні відповідати на різні питання.

І група. Працюємо {старанно, вдень...)

IIГрупа. Співаємо {весело, ввечері...)

IIIГрупа. Ідемо {додому, вгору...)

IVГрупа. Відпочиваємо {взимку, дружно...)

3. Самостійна робота.

Робота з підручником. Вправа 157, С. 82—83.

(Після виконання вправу перевірити, повторити правило про прислівник. Перевірка роботи здійснюється за допомогою сигнальних карток «Світлофор».)

VII. Розвиток зв'язного мовлення

1. Замініть вислови синонімічними прислівниками (усно).

Лягати разом із курми —... {лягатирано).

Шукати по гарячих слідах —... {шукати відразу). Надворі хоч в око стріляй —... {надворі темно). Працює, як сонна муха —... {працює повільно). Дав, як кіт наплакав —... {дав мало). Прийде, як рак свисне —... {прийде нескоро). Мчати, як стріла —... {мчати швидко).

2. Вправа 160.

Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок.

— Які прислівники вжив автор? Доведіть свою думку. Назвіть прислів

ники. Поставте до них питання. {Повторити правило про прислівник. Виста

Вити оцінки учням, мотивуючи.)

VIII. Підсумок уроку

— Про яку частину мови ви дізнались на цьому уроці? Що про неї

запам'ятали?


— Наведіть приклади прислівників. Які основні ознаки прислівника?

— Відгадайте загадку, вкажіть на прислівники.

Навесні я тебе радую, влітку прохолоджую, восени годую, а взимку грію. (Дерево)

На початку уроку ви вже ознайомилися з віршем про прислівник. А те

пер ще раз прочитайте вірш (С. 83, Вправа 159). Запам'ятайте цей вірш.

IX. Домашнє завдання

1. Вивчіть правило (С. 83 підручника).

2. Вправа 161, С. 85.

— Чим відрізняються прислівники від інших частин мови?