Мета: Допомогти учням усвідомити ідейно-художні

Особливості, красу та естетичну довершеність українських народних пісень родинно-побутового циклу; розвивати образне мислення, навички виразного читання, аналізу ліричних творів, вміння висловлювати власні почуття й думки з приводу почутого, прочитаного; виховувати прагнення до щирих і добрих стосунків, естетичний смак, розуміння кохання як одного зі складників людського щастя.

Обладнання: Збірки народних пісень, аудіо-, відеозаписи,

Ілюстрації до теми.

Теорія літератури: Народна пісня, її різновиди, пафос, символіка,

Мотиви, художні образи, художні засоби.

ХІД УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Вступне слово вчителя.

«Мені завжди здається,— писала видатна українська поетеса Леся Українка,— що коли де можна побачити вдачу народу, то це скоріше в ліричних піснях...» Як бачимо, ліричною піснею, особливо родинно-побутовою, захоплювалися раніше й захоплюються тепер. Про це свідчить те, що сучасні естрадні співаки — Таїсія Повалій, Віталій Козловський, брати Яремчуки, Павло Дворський та багато інших — із задоволенням їх виконують. У чому ж сила й краса української народної пісні? Це ми й намагатимемося з'ясувати на уроці.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

«Хвилинка мудрості».

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Виразна розповідь напам'ять (або співання) вивчених ліричних пісень родинно-побутового циклу.


2. Виконання індивідуально-групових завдань.

I група (ряд) Описує кольорові асоціації, які викликає у них

лірична пісня (з обґрунтуванням).

II Група (ряд) Описує настрій, який викликають вивчені пісні

(з обґрунтуванням).

III Група (ряд) Описує запахові й дотикові відчуття, асоціації,

що викликають пісні. (Наприклад, пісня «Цвіте терен» — ніж

ний запах квітучих рослин; пісня «Місяць на небі» — річкова

свіжість і под.)

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виразне читання, прослуховування аудіозаписів пісні «В кінці греблі шумлять верби...»

2. Евристична бесіда.

— Який мотив порівняно з іншими піснями помітний у цьому народному творі? (Історичний, пов'язаний із козацтвом та необхідністю виконувати свій військовий обов'язок для козака.)

— Як можна охарактеризувати дівчину? (Полюбила ще дуже молодою; вірна своєму коханню, дуже працьовита, дбайлива.)

— Які художні особливості притаманні пісні? (Крім традиційних, багато конкретних реалій — верби в кінці греблі, зелені огірочки з жовтими квіточками.)

3. Виразне читання, прослуховування аудіозаписів пісень «За городом качки пливуть», «Лугом іду, коня веду».

4. Евристична бесіда.

— Які мотиви відчутні у піснях? (Жартівливо-сатиричні.)

— Який новий художній прийом у них використано? (Протиставлення, антитеза; працьовиті — ледачі, багаті — бідні.)

— Які норми народної моралі утверджуються в пісні? (Одружуватися треба, маючи взаємні почуття, а не заради багатства.)

5. Виразне читання, прослуховування аудіозапису пісні «Світи, світи місяченьку».

6. Евристична бесіда.

— Який мотив відчутний у цій пісні? (Мотив туги через розлуку, зраду.)

— Який найвиразніший художній засіб використано у творі? (Поетичний паралелізм та протиставлення.)

— З яким прислів'ям, крилатим виразом асоціюється головна думка пісні? (На чужому горі щастя не збудуєш.)

7. Виконання завдань пошуково-дослідницького характеру. • Знайдіть і випишіть із вивчених пісень традиційні образи, символи, художні засоби; зробіть висновки.

Образи

Символи

Художні засоби

Милий

Мила

Козак

Дівчина

Багатий

Бідний

Багата

Бідна

Місяць (свідок кохання)

Терен (страждання)

Ніч (час зустрічі)

Дуб (сила, могутність,

Вірність)

Очі (винуватці)

Поетичний паралелізм

Порівняння

Постійні епітети

Риторичні питання

Повтори

Антитеза

Зменшено-пестливі слова

Звертання

Висновок. У ліричних родинно-побутових піснях відбиваються романтичні почуття, присутній сентиментальний пафос і традиційна, характерна для народної творчості символіка.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Завдання учням.

• Переставивши слова, складіть висловлювання німецького літе

ратурознавця Ф. Боденштедта про українську народну пісню.

В, країні, дало, якій, дерево, не, таких, ні, в, плодів, народної,

Поезії, іншій, величних, плодів, як, українців.

(Відповідь: Ні в якій іншій країні дерево народної поезії не дало таких величних плодів, як в українців.)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

• Продовжіть речення:

«Найкращим читцем пісні був (була)...» «Найкраще виразили свої почуття...» «Мені запам'яталося...» «Мене вразило...»

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити напам'ять дві пісні, вміти аналізувати й висловлювати свої враження від них. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про письменників, які описували весільні обряди.