Мета: ознайомити учнів з особливостями творення та

Вживання безособових дієслівних форм на - но, - то; формувати вміння вирізняти їх у реченні та використовувати у власному мовленні; розвивати пам'ять, увагу, логічне мислення; виховувати любов до мови, пісні, фольклору.

Обладнання: підручник, кросворд, дидактичний матеріал,

Аудіозапис народної пісні «Ой у полі жито копитами збито».

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Запитання і завдання учням.

— Які дієслова називаються безособовими?

— Прочитайте речення, вкажіть особові та безособові дієслова та скажіть, чим вони відрізняються.

1) Сива повновода хмара вже висіла над цілим степом. (О. Гончар) 2) Човна прибило до якогось півострова, порослого очеретом і травою. (Г. Тютюнник) 3) Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. (Т. Шевченко)

3. Тренувальна вправа.

— Перебудуйте особові речення в безособові та запишіть їх.

У ролі якого члена виступають колишні підмети?

Війнув запах зотлілого листя. Холодний осінній дощ полив землю. Сиві розпатлані хмари заволокли небо.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Проблемне запитання.

— Діти, на вашу думку, з якою метою в українській мові

Вживаються безособові дієслівні форми на - но, - тої

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МА

ТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя.

В українській мові від пасивних дієприкметників минулого часу з суфіксами - н(ий), - т(ий) утворюються незмінні дієслівні форми на - но, -то, наприклад: записаний — записано; прочитаний — прочитано; политий — полито. Ці форми виражають дію неназваної чи невідомої особи, тому вживаються у безособовому реченні у функції присудка.

Дієслівні форми на - но, - то підкреслюють результат дії, а не саму дію.

2. Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 146).

3. Практична робота.

— Прочитайте спроектовані на дошку речення, визначте без

Особові форми на - но, - то. Поясніть їх вживання.

1) Скільки складено пісень, легенд, переказів про рідну батьківську хату. (В. Скуратівський) 2) Посаджено першу яблуньку. 3) Пшеницю вже скошено. 4) Листоношу було кинуто на пісок. (Ю. Яновський) 5) Серед лісу ставок прикрашено очеретом. {Остап Вишня)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота з підручником. Виконання вправи 249.

2. Тренувальні вправи.

Завдання І: від поданих дієслів утворити пасивні дієприкметники, а від дієприкметників — безособові дієслівні форми на - но, - то.

Зразок. Зорати — зораний — зорано.

Вивчити, закрити, перечитати, визнати, виписати, виявити, відправити, подарувати, вишити, обговорити, спекти.

— З трьома утвореними безособовими формами складіть ре

Чення, підкресліть усі його члени.

Завдання II: записати сполучення слів, пояснити значення виразу тут собаку зарито, підкреслити дієслівні безособові форми на - но, - то; позначити орфограми, пов'язані з вживанням префіксів.

Тут собаку зарито, дано скарб, установлено дослідженнями, збито копитами, передплату продовжено, знято з порядку денного, облишено надію, підківку прибито, переселено з півночі на південь.

— Вираз знято з порядку денного введіть у речення.

3. Складання діалогу.

— Складіть діалог про підготовку до найближчого свята, ви

Користовуючи дієслівні форми на - но, - то.

4. Переклад українською мовою.

Прибор изобретен, рукопись найдена, ответ получен, враг разбит, вопрос решен, порядок установлен, расписание состав-лено, график изменен, кружок создан, стирка закончена, путь открыт.

5. Робота біля дошки.

— Прослухайте запис народної пісні «Ой у полі жито копи

Тами збито». Яка стилістична функція безособових дієслівних

Форм на - но, - то? Першу строфу запишіть як само диктант.

Ой у полі жито копитами збито, Під білою березою козаченька вбито. Ой убито, вбито, затягнено в жито, Червоною китайкою личенько накрито.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Розгадування кросворда.

Завдання: дібрати антоніми до поданих слів.

1) Освітлено (затемнено).

2) Зачинено (відкрито).

3) Збільшено (зменшено).

4) Привезено (відвезено).

5) Віднесено (принесено).

6) Нагріто (охолоджено).

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Скласти 4—5 речень, у яких присудками виступали б безособові дієслівні форми на - но, - то або виконати вправу 256.