Мета: ознайомити учнів з особливостями сполучника як службової частини мови; формувати вміння розпізнавати сполучники в реченнях; дати поняття про сполучники сурядності та підрядності; розвивати пам'ять, увагу; виховувати повагу до видатних особистостей української культури.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиці.

ХІД УРОКІВ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Завдання учням.

1) Відгадайте загадку.

Я важливий, що й казати,

Можу вміло пов'язати

Однорідні члени чинно

Й складних речень теж частини.

А, але, і — я сурядний,

Що, немов, як, щоб — підрядний.

Скрізь впишусь я досить влучно,

Називаюсь я... (сполучник).

(О. Фесенко)

2) Розкажіть, що вам відомо про сполучник з попередніх

Класів.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКІВ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Опитування-інтерв'ю.

(Використовується інтерактивний метод «Мікрофон».)

— Що ви очікуєте від вивчення теми «Сполучник»?

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розповідь учителя з використанням узагальнюючої таблиці «Сполучник».

(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний матеріал підручника, розміщений на с. 244—245.)

Сполучник — службова частина мови, яка вживається для зв'язку однорідних членів та частин складного речення

2. Практична робота.

Завдання І: прочитати поезію Ніни Супруненко. Визначити її головну думку. Виписати сполучники і вказати, які смислові зв'язки вони виражають.

Дуб у Сковородинівці

Дивлюся в жовті очі звіробою, А серце дивний трепет огорта: Невже ми зараз сидимо з тобою Там, де колись сидів Скворода?

Невже ходив він по оцих стежинах Простий і мудрий, як оця земля? Співає пташка у кущах ожини І світ правічний співом звеселя.

Співає пташка, як йому співала, Хоча пройшло вже сотні довгих літ! Тієї липи вже давно не стало, Що берегла його останній слід...

Ба, навіть дуб, нащо вже сильний, дужий,— А й він усох... і — мертвий! — гине знов! Не можу я дивитися байдуже, Від вигляду його холоне кров.

Сухе гілля, від болю почорніле, Кричить безмовно світу: «Жити! Жить...» А ми такі безпомічні й невмілі. Дуб нас усіх благає: «Поможіть!..»

Ми мовчимо. Минає рік за роком. То ллють дощі, то стисне серця лід. Спиляють в дуба гілку — однобоко Тепер він скоса погляда на світ.

Завдання II: списати прислів'я, вставляючи на місці крапок пропущені сполучники. З'ясувати функцію кожного з них. Пояснити вживання розділових знаків.

1) Наука в ліс не веде, ... з лісу виводить. 2) ... добре жити, треба працю любити. 3) ... такий до роботи, ... до розмови. 4) В очі любить, ... за очі гудить. 5) М'яко стелить, ... твердо спати. 6) Не той урожай, ... в полі, а той... в коморі. (Нар. творч.)

Довідка: що, а, як, щоб, проте, що, якби, та.

3. Групова робота.

— У групі опрацюйте таблицю і підготуйте повідомлення на лінгвістичну тему.

Завдання для І групи

Сполучники сурядності

Групи Сполучники Значення

Єднальні і (й), та, і... і, ні... ні Поєднання Приєднання

Протиставні а, але, та (в знач, але), проте, зате Протиставлення Зіставлення

Розділові або, чи, або...або, чи...чи Несумісність, чергування явищ

Завдання для II групи

Підрядні сполучники в складнопідрядних реченнях приєднують підрядну частину до головної; за значенням поділяються на:

1) Причинові: бо, через те що, тому що, завдяки тому що, у зв'язку з тим що, оскільки та інші

2) Часові: ледве, тільки, щойно, як, як тільки, після того як

3) Мети: щоб, аби, для того, щоб, щоби

4) Умовні: якби, якщо, коли б, аби як, як тільки та інші

5) Допустові: хоч, дарма що; хоч, але незважаючи на те, що

6) Порівняльні: як, мов, наче, неначе, ніби, нібито, начебто, мовбито, що та інші

7) Міри, ступеня: аж, що аж, що й

8) З'ясувальні: що, як, ніби та інші

Завдання для III групи

Розрізняй!

Підрядний сполучник Сполучне слово

• не буває членом речення;

• на нього не падає логічний

Наголос;

• речення не можна перетво

Рити на питальне;

• можна заміняти лише ін

Шим сполучником

Сказав, що обрій — це усмішка простору і що ім'я цій річечці — Супій. Якби лелека голосом озвався, то грек, мабуть, не дуже б здивувався. (Н. Супруненко) • є членом речення;

• може ВИМОВЛЯТИСЯ 3 логіч

Ним наголосом;

• можна перетворити на пи

Тальне речення;

• можна замінити іншим спо

Лучним словом

Чи ти питала свою Долю, жінко, коли ти перестанеш бути гарною? А хто з одної випив чаші, той був навіки побратим. Живий народ, що мав своє письмо! (Н. Супруненко)

Порівняй:

Сполучники однозвучні слова (займенники з прийменниками, прислівники з частками)

Зайшов, щоб нагадати. Втомився, зате все дописав. Робота складна, проте цікава. Якби зміг, попередив би. Якже (=якщо) не зволікатимеш, то все встигнеш. Що б тебе могло переконати?

Я вдячна тобі за те.

Про те навіть і не нагадуй.

Як би це вам краще пояснити?

Як же тепер це нам з тобою

Виправити?

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота з підручником. Виконання вправи 469.

2. Тренувальні вправи.

Завдання І: записати речення. Назвати прості та складні, підрядні та сурядні сполучники. Виписати у дві колонки сполучники сурядності та підрядності. Пояснити їх функцію у простому і складному реченнях.

1) Вже й місяць підбився височенько, вийшов з-за дерев у ярку та й став посеред неба. 2) А в сторожці пахло сонцем, що цілий день угрівало долівку та стіни сухими теплими ящиками з-під насіння та деревієм. (Гр. Тютюнник) 3) Насувалася ніч, але гомін на полях не стухав. (Марко Вовчок) 4. День був ясний, сонячний, проте холодний. (Ю. Мушкетик) 5. Листя щодалі, то більше опадало. (Д. Міщенко)

Завдання II: дописати речення так, щоб вийшли складні. Вживати сполучники сурядності.

1) По землі побігли веселі струмки, ... 2) Небо було чисте, ... . 3) Земля розцвітала, ... . 4) Чувся веселий пташиний спів, ... .

Завдання III: подані вирази замінити стійкими словосполученнями з парними сполучниками сурядності ні — ні.

Зразок: розгубитися, не знаючи, що робити — ні в сих, ні в тих.

1) Сказати невлад, недоречно. 2) Дуже переляканий, вражений, здивований. 3) Безпричинно, безпідставно приставати. 4) Надзвичайно втомитися.

Довідка: ні рук, ні ніг не чути; ні з сього, ні з того; ні живий, ні мертвий; ні в тин, ні в ворота.

3. Вибірковий диктант.

— Випишіть у першу колонку сполучники сурядності, а в другу — підрядності. З трьома сполучниками складіть речення.

Однак, і, й, та, якщо, через те що, як, проте, немов, щоб, хоч, бо, та, коли, а, зате, для того, щоб, тому що, наче, дарма що.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКІВ

Робота в парах (взаємоконтроль).

— Перевірте, як ви засвоїли тему «Сполучник», побудуйте у вигляді діалогу.

Перевірку

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати теоретичний матеріал, скласти лінгвістичну казку про сполучник або виконати вправу 476.