Мета: виробити в учнів уміння правильно ставити розділові знаки в реченнях зі сполучниками сурядності та підрядності; домогтися закріплення правописних навичок, вироблених на попередніх уроках; розвивати мовленнєву культуру; виховувати бажання пізнавати нове, розширювати кругозір.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, схема, кодоскоп.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Бесіда за питаннями.

— Які сполучники вживаються і в простому, і в складному реченнях?

— А які сполучники вживаються лише в простому реченні?

— Яку роль виконують сполучники в складносурядних реченнях?

— Яку роль виконують сполучники в складнопідрядних реченнях?

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

1. Заповнення таблиці.

Знаю, вмію Не знаю, не вмію

2. Складання індивідуального плану роботи на урок.

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Тренувальні вправи.

Завдання І: списати, розкриваючи дужки. З'ясувати, у яких випадках виділені слова є сполучниками, а в яких — іншими частинами мови.

1) (Тим) (часом) як гості розмовляли й пили чай, молодий Радюк приїхав у двір. (І. Нечуй-Левицький) 2) А Михай-лик (тим)часом добіг додому. (Б. Грінченко) 3) Хто зробив шкоду, (про)те ніхто не дізнається, (за)те знала одна Васили-на. (І. Нечуй-Левицький) 4) (Про)те діда не видно. (В. Нестай-ко) 5) За(те)ж у свято або в неділю, як вирвешся на вулицю, усе село розлягається піснями. (Панас Мирний) 6) Але іноді ми Стьопі прощали (за)теі що на наш погляд, він дуже багато знав. (В. Нестайко)

Завдання II: відредагувати речення.

1) Ми разом з Оксаною слухаємо теле та радіопередачі. 2) Віктор любить свою сестру і брата. 3) У мене і мого товарища не має секретів друг від друга. 4) Всю неділю була холодна погода томущо йшли проливні дощі. 5) Світило сонце й падав сніг. 6) В чистім небі, і прозорім сонце сіяє, якби в морі.

2. Робота з підручником.

Виконання вправи 480.

3. Творчий диктант.

— Закінчіть речення, підкресліть сполучники й однозвучні

Слова, визначте розряди сполучників. Поясніть розстановку роз

Ділових знаків.

Як би тато не наполягав..., якби погасла надія... ; якби мені довели... ; як і що з того... ; якщо писатиму поезію... ; якщо перемога буде... ; що б сказати йому... ; щоб Андрієві запропонувати... ; щоб не плакати... .

4. Робота з текстом.

— Прочитайте спроектований на екран текст. Визначте його

Тему, мету та стильову приналежність. Випишіть сполучники,

Три (за вибором) розберіть як частину мови.

Уявіть собі на хвилинку, що ми з вами висадилися на поверхню Місяця. Як відшукати тут потрібний напрям?

Щоб пересуватися на поверхні Місяця, насамперед потрібна карта. Складена на основі численних фотографій, виконаних як земними обсерваторіями, так і міжпланетними автоматичними станціями, вона буде надана в розпорядження місячних мандрівників. Карта буде докладна і міститиме навіть вельми дрібні деталі місячного рельєфу.

Учасникам місячних експедицій доведеться навчитися так само легко й безпомилково знаходити на небі сузір'я Дракона, як земні мандрівники відшукують Полярну Зорю. Це тим необхідніше, що на Місяці не можна користуватися магнітним компасом, бо там немає магнітного поля, а отже, й магнітних полюсів. Зате астрономічне орієнтування на Місяці можна робити за будь-якого часу.

(Б. Комаров)

5. Самостійна робота за вибором учнів.

(Здійснюється за індивідуальними планами.)

1) Перекладіть українською мовою, розставте розділові знаки, підкресліть сполучники.

Компас обезумел. Стрелка прыгала от одного полюса к другому резкими скачками, пробегала по всем делениям круга и за-тем возвращалась обратно как будто с ней приключилось голо-вокружение.

Я хорошо знал что, по общепринятым теориям, кора земного піара никогда не находится в состоянии полного покоя. Из-менения, происходящие под влиянием распада безрудньїх пород, действия магнетизма производят постоянньїе перемещения в зем-ной коре даже тогда когда существа, рассеянньїе по ее поверх-ности, и не подозревают об зтом.

(Жюль Берн)

2) Складіть речення зі сполучниками дарма що, незважаючи на те що, тому що, в міру того як, для того щоб.

3) Прочитайте вірш Лесі Українки «Мій шлях». Випишіть сполучники і розберіть їх за поданою схемою.

4) Складіть твір-опис на тему «Які вони, незвідані світи?», використовуючи сурядні та підрядні сполучники.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Заповнення таблиці.

— Діти, ми закінчили вивчення теми «Сполучник». Заповніть таблицю.

Знаю! Умію!

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Запропонуйте учням пофантазувати, уявити, що вони полетіли на іншу планету; скласти розповідь про побачене й почуте, використовувати прості й складні речення.

2. Виконати вправу 482 (усно).