Мета: повторити основні способи словотвору, домогтися розуміння учнями способів творення дієслів; розвивати вміння аналізувати мовний матеріал; виховувати допитливість, прагнення пізнавати світ.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, картки.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда за питаннями.

— Які є способи словотвору в українській мові?

— Який спосіб найпродуктивніший при творенні іменників, прикметників?

— Яка різниця між твірним словом та твірною основою?

— Коли ми можемо говорити про префіксально-суфіксальний спосіб творення слів?

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота в групах.

Кожна група отримує картки з теоретичним матеріалом (картки однакові для всіх груп).

Завдання: опрацювати теоретичний матеріал та

I група — скласти узагальнюючу таблицю «Способи тво

Рення дієслів»;

II група — скласти усне повідомлення на лінгвістичну

Тему;

III група — розробити два завдання на закріплення вив

Ченого;

IV група — скласти низку запитань чи тестові завдання для

Перевірки рівня засвоєння теми «Способи творення дієслів».

Картка

У сучасній українській мові наявна велика група дієслів, утворених дуже давно. Вони означають найрізноманітніші життєво важливі процеси, дії, стани: іти, бігти, стояти, робити, вести, сіяти, косити, рости, лежати, кувати тощо. Такі дієслова виступають базою для творення нових похідних дієслів.

Похідні дієслова утворюються від дієслів, іменників, прикметників, числівників, рідше займенників, прислівників і вигуків. Є три способи творення дієслів: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний.

Префіксальним способом дієслова утворюються тільки від інших дієслів, причому до одного твірного слова може приєднуватися значна кількість префіксів, кожен з яких надає слову іншого значення.

Забігти відбігти

Добігти об'біггти

Бігти

Підбігти побігти

Прибігти вибігти

Це найбільш продуктивний спосіб творення слів. Суфіксальним способом утворюються дієслова від:

• дієслівних основ: штовхати —» штовхнути, прочитати —» прочитувати, посилити —» посилювати',

• від іменникових основ: обід —» обідати, ніч —> ночу-л

Вати, коса —> косити, ірозумі —> розуміти;

• від прикметникових основ: білий —» біліти і білити, пильний —» пильнувати, доросліший —> дорослішати, кислий —» киснути (в останньому прикладі відбувається спрощення у групі приголосних слн —» сн);

• від числівникових основ: двоє ([двойе]) —» двоїти ([двойіти]), четвертий —> четвертувати;

• від займенників: якати, тикати, викати;

• від вигуків: ахати, охати, ойкати, нукати.

Префіксально-суфіксальний спосіб творення дієслів

Префіксально-суфіксальним способом утворюються дієслова від:

• дієслівних основ: глядіти —» наглядати, кусати —> надкусити;

• від неозначеної форми дієслова: сидіти —> насидітись, бігти —» розбігтись;

• від іменникових основ: земля —» з~аземлити, зброя ([збройа]) —» Озброїти ([озбройїти]);

• від прикметникових основ: власний —> привласнити, більший —> перебільшувати;

• від займенників: свій —> з~асвоіти ([засвойіти]),

Інакший —» переінакшити;

1 ' —і Л —і А

• від числівників: двоє ([двойе]) —> подвоїти ([подвойіти]).

Липіе в окремих дієсловах спостерігається складання: носити плоди —» плодоносити; тихо, мирно —» тихо-мирити; лихе слово —» лихословити.

2. Презентація результатів роботи І і II груп.

3. Виконання завдань, складених III групою.

4. Бліц-перевірка знань за тестами, складеними учасниками IV групи.

5. Підбиття результатів групової роботи.

— Позначте смайликами рівень вашої комфортності під час групової роботи.

— Визначте рівень власного внеску в досягненні результатів колективної роботи.

6. Самооцінка та взаємооцінка.

7. Знайомство з послідовністю морфологічного розбору дієслова.

1) Назва частини мови. Загальне значення.

2) Початкова форма (неозначена форма).

3) Морфологічні ознаки:

— вид;

— перехідність; ► постійні

— спосіб;

— час;

— особа (або рід) і число.

4) Дієвідміна.

5) Синтаксична роль.

8. Виконання вправи на закріплення вивченого матеріалу.

— Прочитайте текст, випишіть усі дієслова, визначте спосіб творення. Виділені слова розберіть як частину мови.

Як виникає веселка?

Після дощу тобі, напевно, доводилось бачити веселку. Скільки кольорів у веселки? Правильно, сім: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Як же виникає веселка? Сонячне світло здається нам білим, але насправді в білому змішані всі вищеперелічені кольори. Якщо біле сонячне світло проходить через краплинку води, яких так багато в повітрі після дощу, то воно й розкладається на сім яскравих кольорів. Видовище просто захоплює. Ось чому ми бачимо після дощу красуню-веселку.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Від слів зброя, здоров'я, закон, вода, вузький, повний, звук, десятеро, земля утворити дієслова префіксально-суфіксальним способом або виконати вправу 195.