Мета: ознайомити учнів з особливостями побудови опису зовнішності людини; навчити їх через зовнішність розкривати внутрішній світ людини, її характер, настрій; розвивати усне зв'язне мовлення учнів, увагу, уяву; виховувати людяність, доброту, почуття прекрасного.

Обладнання: записи українських народних пісень та дум, таб-

Лиця «Портрет».

ХІД УРОКУ

Ти знаєш, що

Ти — людина.

Ти знаєш про це, чи ні?

Усмішка твоя — єдина,

Мука твоя — єдина,

Очі твої — одні.

В. Симоненко

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда.

На уроках української літератури, читаючи прозові твори, ми з вами зустрічали описи зовнішності людини.

— Як називається опис зовнішності в образотворчому мистецтві та художній літературі?

— Які засоби створення портрета використовує художник, а які — письменник?

— З якою метою опис зовнішності вводиться в художній твір?

— Чи можна, на вашу думку, за портретом визначити риси характеру людини, її настрій? Відповідь аргументуйте.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

1. Робота з епіграфом.

2. Слово вчителя.

Кожна людина — єдина і неповторна особистість. Люди різняться не лише зовнішністю, а й своїм внутрішнім світом, властивим тільки їм.

Ми повинні не лише навчитися описувати зовнішній вигляд людини, а й спробувати розкрити її внутрішній світ, характер і настрій, знаходити неповторне в образі конкретної особистості.

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Прослуховування грамзапису народної пісні «Маруся. Раз, два, три калина...».

2. Запитання до учнів.

— Яку роль виконує опис зовнішності дівчини в пісні?

— Які художні засоби використав народ для зображення героїні?

3. Розповідь учителя.

Описати зовнішність людини — це відтворити її зовнішній вигляд, передати її одномоментні або постійні риси.

Опис зовнішності складається, як і опис предмета.

«Відоме» — сам предмет або його частини; «нове» — ознаки.

Наприклад:

Вона ростом невеличка, ще й літами молода.

В тебе очі чорненькії, як терен на галузі, личко твоє рум'янеє, як калина в лузі. (Нар. пісні)

Портрет

Художній Науковий чи діловий

Створення образу людини, вироблення у читача (слухача) певного ставлення до людини. Широко використовуються художні засоби, за допомогою яких автор передає риси вдачі людини, її настрій, увиразнює власне ставлення до зображеного на портреті Об'єктивне й точне зобра-

Особливостей вигляду людини (вказівка на зріст, поставу, зачіску, риси обличчя, жести, одяг тощо). Чіткий, конкретний, слова вживаються в прямому значенні, позбавлений суб'єктивності

4. Завдання учням.

— Прочитайте уривок. Через опис яких деталей зовнішності автору вдалося передати риси характеру персонажа та власне ставлення?

В обох реченнях визначте «відоме» та «нове».

Микола, Прокопів хлопчик, такий школярик гарнесенький був: сумирненький, соромненький, млявенький, як дівчинка. Та ще ж такий чорнобривенький, білолиценький, носок невеличкий, щічки круглесенькі, ще й чубок кучерями.

(А. Тесленко)

5. Ситуативне завдання.

— Уявіть собі, що вас просять скласти словесний портрет

Хлопчика, який загубився. Чи змогли б ми використати попе

Редній уривок? Відповідь аргументуйте.

Складіть словесний портрет Миколки з оповідання «Школяр» А. Тесленка в діловому стилі за поданим планом. Відомості, яких бракує, придумайте самі.

План

1) Хто ця людина?

2) Компоненти зовнішності:

А) зріст, вік;

Б) постава, фігура;

В) обличчя (очі, брови, ніс, рот, губи);

Г) волосся, зачіска.

3) Загальне враження (для художнього стилю).

6. Розподільний диктант.

— Запишіть прикметники у два стовпчики, залежно від того,

Які емоції — позитивні чи негативні — вони викликають.

Очі: нахабні, байдужі, ласкаві, привітні, пусті, добрі, жорстокі, лагідні, лукаві, щирі, сердиті, сумні, правдиві, уважні, ніжні, злі, мрійливі.

7. Творча робота.

— Складіть усний короткий опис зовнішності дорогої вам лю

Дини у художньому стилі.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Опитування-інтерв'ю.

(Використовується інтерактивний метод «Мікрофон».)

— Що вам найбільше сподобалося на уроці?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дібрати лексичний матеріал до опису зовнішності людини, з художньої літератури виписати два описи портретів.