Мета і завдання:

• ознайомити учнів із особливостями образотворчого (візуального) мистецтва Київської Русі;

• покачати місце художньої культури Київської Русі на тлі тогочасних явищ світової художньої культури;

• ВЧИТИ використовувати спеціальну мистецьку термінологію, набуті знання у проціцожньо гворчої самореалізації;

• розвивати в учнів уміння співставляти та порівнювати факти та явища світової художньої культури в контексгі розвитку мистецтва на теренах сучасної України;

• розвивати вміння та навички учнів щодо виконання колективних творчих проектів.

• поглибити компетентнісні комунікативні навички учнів;

• поглибити навички учнів щодо показу на карті місцезнаходження пам'яток культури та мистецтва Київської Русі;

• поглибити компетентнісні навички учнів щодо застосування обгрунтованих оцінних суджень.


Обладнання:

Твори музичного систецтва:

Гурт ДахаБраха «У Києві» (фрагмент);

Візуальний ряд:

Світлини творів образотворчого (візуального) Київської Русі;

.

• рОбочі зошити для учнів;

Релаксаційна фонова музика.

ХіД уроку

№ п/п

Орієн тов-II ий чяс

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Очікуваний результат

І.

Вступ

'

1.1.

3 хв.

Емоційне введення до уроку: Відео-аудіо представлення художньої культури Київської Русі. На тлі музичного супроводу відбувається експонування зорового ряду, що представ­ляє розмаїття та багато­гранність художньої культури Київської Русі.

Учні сприймають відео-аудіо ряд.

Емоційне налашту­вання учнів на участь у творчому процесі уроку. .

1.2.

2 хв.

Вступна бесіда. Учитель пропонує учням передати почуття, що виникли після перегляду презентації.

Учні висловлюють власні думки і враження.

*

Емоційна адаптація учнів до сприйман­ня теми та мети уроку.

1.3.

1 хв.

Повідомлення, теми та мети уроку.

II.

Основна частина

.

Пояснення нового матеріалу

2.1.

2 хв.

Учитель показує на карті території, на яких утворилась держава Київська Русь та пропонує учням розповісти, що вони знають про цю державу, особливості формування її культури та мистецтва.

На підставі знань, отриманих під час вивчення шкільних предметів учні 'висловлюють власні судження.

Актуаліза­ція опорних знань уч­нів.

2.2

2 хв.

Учитель звертає увагу учнів на сторінку із завданням «Співстав і порівняй» у робочому зошиті, акцентуючи увагу на шкалі

Учні виконують завдання.

Актуаліза­ція опор­них знань учнів.

23


Періодизації розвитку художньої культури. Пропонує виконати завдання: після перегляду зображень на світлинах де представлені досягнення світового мистецтва, назвати відомі учням пам'ятки культури Київської Русі у вказані історичні періоди.

2.3

3 хв.

Учитель представляє увазі учнів зображення, що відображають досягнення світової культури у період 3 IX ст. до XIII ст.

(після відповідей учнів учитель експонує зображення палі яток культури Київської Русі у вказаний період і пропонує записати правильні відповіді в робочий зошит у лівій колонці таблиці «Співстав і порівняй»).

Учні сприймають представлені зображення та намагаються назвати пам'ятки культури, знайдені на території сучасної України в запропонований період.

На основі роботи, проведеної під керівництвом учителя, учні роблять записи в робочому зошиті.

Системати­зація опор­них знань учнів.

2.4

2 хв.

Учитель пропонує учням зробити висновок щодо причин, які зумовили високий розвиток культури та мистецтва Київської Русі.

Учні висловлюють власні судження.

Системати­зація опор­них знань учнів.

2.5

2 хв.

Учитель, узагальнюючи учнівські відповіді, наголошує на тому, що Високий розвиток суспільного устрою в IX Ст. на теренах сучасної України був неможливий без створення держави. Саме наявність державного устрою забезпечила прийняття християнства, що стало поштовхом для інтенсивного розвитку культури та мистецтва у Київській Русі

Учні сприймають новий матеріал

Системати­зація опор­них знань учнів.

2.6

3 хв.

На основі проведеної в класі роботи вчитель пропонує

Учні виконують завдання.

Аналітико-пізнавальна


.

Учням опрацювати таблицю «Мистецтво Київської Русі» у робочому зошиті. Ознайомившись із характерними особливостями та специфічними рисами образотворчого (візуального) мистецтва Київської Русі учні повинні зробити висновок і записати його в рубриці «Нотатки». Мистецтво Київської Русі вражає своєю самобутністю, що полягає у відображенні менталітету та світосприйняття її народу, його правічних духовних устремлінь.

'

Діяльність учнів.

2.7

3 хв.

Учитель звертає увагу учнів на те, що книжкова мініатюра була одним із цінних надбань культури й мистецтва Київської Русі. Учитель пропонує ознайомитись з відеорядом, що представляє мистецтво мініатюри й орнаментал істи ку середньовіччя. Визначити спільні та відмінні риси в оформленні книг, які є характерними для мистецьких традицій Київської Русі та інших тогочасних країн. Пропонує зробити власний висновок щодо взаємовпливів та запозичень у мистецтві оформлення книг у часи Середньовіччя.

Учні виконують завдання вчителя.

Розвиток християнства на Русі, культурні взаємовідносини з багатьма народами світу спричинила до поєднання

Різноманітних, часто запозичених, елементе декору в оформленні книг.

Аналітико-пізнавальна діяльність учнів.

2.8

0,5 Хв.

Учитель наголошує на тому, що незважаючи на запозичення, оформлення книг у Київській Русі мало свої неповторні риси, 3

Учні сприймають навчальний матеріал.

Системати­зація знань учнів.


Якими учні малі! можливість Ознайомитися в таблиці робочого зошита.

2.9

0,5 хв.

На основі попередньо проведеної роботи вчитель пропонує учням виконати колективний творчий проект «Життєпис визначної історичної посгаті часів Київської Русі».

Учні налаштовуються на виконання колективних творчих проектів.

Системати­зація опор­них знань учнів.

Практична творча діяльність учнів

2. 10

1 хв.

Учитель пропонує учням ознайомитися з алгоритмом виконання творчого проекту.

У робочому зошиті учні ознайомлюються з алгоритмом представлення колективних творчих проектів.

Алгоритм представлення 1. Емоційною с те тичне Враження від сприй­няття мистецьких тво­рів.

2. Обгрунтування засобів

виразності, що були

використані для

відтворення стилістич­

них рис, які є притаман­

ними орнаменталістиці

мистецтва Київської

Русі.

3. Обгрунтування

специфічних

особливостей виконання

книжкових мініатюр у

Київській Русі.

Оволодіння засобами представ­лення індивіду­альних творчих проектів та розвиток компетент-нісних умінь і навичок.

2.9 11

8 хв.