Мета і завдання:

• ознайомити учнів із особливостями образотворчого (візуального) мистецтва в Україні за козацько-гетьманської доби;

• ознайомити учнів із особливостями стилю бароко в українському мистецтві;

• показати місце художньої культури Україні за козацько-гетьманської доби на тлі

. тогочасних явищ світової художньої культури;

• вчити використовувати спеціальну мистецьку термінологію, набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

• Розвивати в учнів уміння співставляти та порівнювати факти та явища світової художньої культури в контексті розвитку мистецтва на теренах тогочасної України;

• розвивати вміння та навички учнів щодо виконання колективних творчих проектів.

• поглибити компетентнісні комунікативні навички учнів;

• по..... бити компетентнісні навички учнів щодо застосування обґрунтованих

Чіпіших суджень.

Обладнання:

• і нори Музичного мистецтва:
(саундтрек до кінофільму «Братство вовка») ;

• візуальний ряд:

- світлини творів образотворчого мистецтва, архітектури та скульптури, що

представляють українське мистецтво за козацько-гетьманської доби;

- • репродукції картин, світлини із зображеннями скульптурних творів, що

Відтворюють образи героїв національно-визвольних змагань українського народу за козацько-гетьманської доби;

- світлини творів образотворчого, архітектури та скульптури, що представляють

західноєвропейське мистецтво ХУІІ-ХУПІ ст.;

Аудіо-візуальний ряд:

Художній фільм Олеся Саніна «Мамай»;

Робочі зошити для учнів;

• релаКсаційна фонова музика.

Хід уроку

Орісн Діяльність учителя Діяльність учнів Очікуваний
П/п ТОВ-ІІІІЙЧас     Результат
1 Вступ
1 1 3 хв. Емоційне введення до уроку: Учні сприймають відео- Емоційне
    Відео-аудю представлення Аудю ряд. Налашту-
    Творів образотворчого   Вання учнів
    Мистецтва, архітектури та   На участь у
    Скульптури, що   Творчому
    Представляють українське - Процесі
    Мистецтво за козацько- . Уроку.
    Гетьманської доби.    
1 ' 1 хв. Вступна бесіда. Учні висловлюють власні Емоційна
    Учитель пропонує учням Думки і враження. Адаптація
    Передати почуття, що   Учнів до
    Виникли після перегляду   Сприйман-
    Презентації.   Ня теми та мети уроку.
1 1 0,5 Повідомлення теми та мети  
  м Уроку.    
Її. Основна частина ,.': ?-. І
  Пояснення нового матеріалу
2.1 1,5 Учитель, узагальнюючи Учні сприймають Актуаліза-
  Хв. Судження учнів наголошує на тому, що представлені зображення відображають сутність та специфічні стильові особливості барокового мистецтва в Україні за козацько-гетьманської доби. Інформацію вчителя Ція опорнихЗнаньУчнів.
2.2 2 хв. Учитель пропонує учням Учні працюють у Пізнаваль-
    Ознайомитися з таблицею Робочому зошиті. На
    «Українське мистецтво за   Діяльність
    Доби козацько-гетьманської,   Учнів.
    Доби».    
2.3 4 хв. Учитель звертає увагу учнів на сторінку із завданням «Співстав і порівняй» у робочому зошиті, акцентуючи увагу на Учні виконують завдання. Актуаліза­ція опор­них знань учнів.
    Видовому-поділ і творів  
    Образотворчого (візуального)    
    Мистецтва та пропонує "  
    Виконати завдання: після    
    Перегляду зображень на    
    Світлинах де представлені досягнення світового    
    Мистецтва доби бароко,  
    Назвати відомі учням твори    
    Козацько-гетьманської доби в    
    Україні та записати до лівої    
    Колонки таблиці.    
2.4 3 хв. Учитель наголошує на тому, Учні сприймають новий Засвоєння
    Що В добу бароко українське Матеріал і працюють у Нових
    Мистецтво розвивалося в Робочому зошиті. Знань
    Контексті явищ   Учнями.
    Європейського мистецтва.    
    Проте українські митці    
    Творили під враженням від    
    Бурхливих історичних подій,    
    Що відбувалися в тогочасній    
    Україні. Особлива українська    
    Ментальність та історичні реалії надали українському бароко героїко-стоїчної    

 

    Направленості, яка стала специфічною та особливою ознакою тогочасного мистецтва за козацько-гетьманської доби. Учитель пропонує учням останнє речення записати до рубрики «Нотатки».    
  3 хв. Учитель звертає увагу учнів на тому, що уособленням історичної ментальності українців, їх мистецьких і духовних уподобань став образ Козака Мамая. Учитель пропонує учням переглянути репродукції народних картин, які відтворюють образ легендарного козака. Учні сприймають інформацію вчителя.- Засвоєння нових знань учнями.
  З. хв. Учитель пропонує учням на основі вражень від нещодавнього перегляду кінострічки Олеся Саніна «Мамай», репродукцій картин та знань, отриманих на уроках історії та літератури назвати риси, які є характерними для образу, що уособлює народне бачення ідеалу козака-характерника. Учні висловлюють власні думки. та судження. Аналітико-пізнавальна діяльність учнів.
2 хв. Учитель пропонує учням ознайомитися з алгоритмом виконання творчого проекту «Історичні постаті як легендарні герої народної творчості».•