Мета: дослідити особливості тематики жіночої долі у творЧості Кобзаря в кріпосній Україні; розкрити ідейно-художній зміст твору «Катерина», охарактеризува­ти образ головної героїні поеми; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічність у мисленні, творчу уяву; вміння виважено і ґрунтовно висловити власні думки, спостереження; виховувати повагу до укра­їнської жінки, риси чуйності, доброти, людяності, зневажливе ставлення до підступництва, зради.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет Т. Шевченка, текст твору, ілюстрації, учнів­ські малюнки до його змісту; дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

Перебіг уроку

І. ОрганізаційнийМомент. ЕмоційнаГотовністьУчнівДоУроку

Іі. АктуалізаціяОпорнихЗнань

Література вікторина «Шевченкіана».

Умови заходу: Клас поділяється на дві команди, по п’ять пред­ставників з кожної біля дошки розгадують кросворд упродовж 16 хв. Визначається склад журі. Виграє та команда, яка у визначе­ний час впорається із завданням, надавши правильні відповіді. Вчи­тель здійснює загальне керівництво перебігом подій вікторини.


Кросворд для команди І

1

2

3

4

5

6

7

8

По вертикалі: 1. Стилістична фігура протиставлення явищ предметів, ха­рактерів, посилює змістовне й емоційне звучання твору. (Контраст) По горизонталі: 1. Герой твору «Сон», який вимагав від сновидця гроші. (Каламар) 2. Кому Т. Шевченко присвятив вірш «Сон». («На панщині пшеницю жала…») (М. Вовчку) 3. З грецької tarasso (Тарас) означає… (Бунтівник) 4. Письменник, родом із Полтавщини, якому Тарас Григо­рович присвятив поезію. (І. Котляревський) 5. Твір-роздум Т. Шевченка про минуле й майбутнє України. («Чигрине…») 6. Визначте твір поета за поданим уривком: Од молдованина до фіна / На всіх язиках все мов­чить, / Бо благоденствує! («Кавказ») 7. Наукове видання Кобзаря. (Слов­ник) 8. Український письменник, який так висловився про Т. Шевченка: «Не бронзою пам’ятників, а вірністю, любов’ю і правдою … сина входить великий Кобзар у життя народів…» (М. Стельмах)

Кросворд для команди ІІ

1

1

2

3

4

5

6

7

8

По вертикалі: 1. Жанр твору Т. Шевченка «Великий льох». (Містерія) По горизонталі: 1. Визначте твір Тараса Григоровича за поданим урив­ком: Все йде, все минає — і краю немає, / Куди ж воно ділось? Відкі­ля взялось? / І дурень, і мудрий нічого не знає. («Гайдамаки») 2. Дже­рело епіграфа до твору «Кавказ» Кобзаря. (Біблія) 3. Назва сатиричної поеми поета. («Сон») 4. Картина і балада Т. Шевченка, які мають одна­кову назву. («Тополя») 5. Історична постать, художня оцінка діяльності якої надано поетом у творі «Стоїть в селі Суботові…». (Хмельницький)


6. Гора, де перепоховано Тараса Григоровича. (Чернеча) 7. Письменник, портрет якого написав Т. Шевченко. (П. Куліш) 8. Герой твору «Гайда­маки». (Ярема)

Підбиття підсумків вікторини. Визначення переможців.

Ііі. ОголошенняТеми, МетиУроку. МотиваціяНавчальноїДіяльності

ІV. ОсновнийЗмістУроку

Все упованіє моє

На тебе, мати, возлагаю,

Пренепорочная, благая!

Т. Шевченко

Мати — це ім’я Бога на устах

І в серцях маленьких дітей.

В. Теккерей

1.ВступнеСловоВчителя

З першої миті життя схиляється над нами обличчя матері. У тривозі й любові, у замилуванні й надії вдивляються матері в своїх дітей, сподіваючись і прагнучи щастя для них. Усім своїм життям і працею матінка утверджує у кожного із нас кращі риси людяності й добра.

Однією з центральних тем у творчості Т. Шевченка є трагічна доля жінки в тогочасному феодально-кріпосницькому суспільстві. Саме цій темі поет присвятив цілу низку творів, звертався до неї в усі періоди творчості. Серед них — поеми «Слепая», «Сова», «Наймичка», «Відьма» та інші, повісті російською мовою — ««Наймичка», «Капитанша», «Художник», «Музыкант».

2. Опрацювання твору Т. Шевченка «Катерина»

2.1.
Історія написання.

Постійна увага Т. Шевченка до трагічного становища жінки у часи кріпацтва зумовлюється тим, що саме вона була найбільш пригнобленою і скривдженою: поневірялась на панщині, зносила тяжкі кари, нерідко була змушена стати жертвою тваринної по­хоті поміщиків і, крім того, постійно перебувала під гнітом родин­ним. Наскільки нестерпним було становище жінки, свідчить хоч би той факт, що в Київській губернії, наприклад, за один тільки 1839 рік, покінчило самогубством 37 дівчат-покриток. Тема зне­славленої паном селянської дівчини розроблялася багатьма пись­менниками. У повісті «Близнецы» Т. Шевченко назвав однотем-ними з «Катериною» два твори: поему «Эда» Є. Баратинського та повість «Сердешна Оксана» Г. Квітки-Основ’яненка. Широковідо­мою в той час була і повість «Сердешна Ліза» М. Карамзіна.


Для Шевченка щаслива доля жінки-кріпачки була не тільки суспільним, але й особистим, глибоко інтимним горем. Його рідну матір «ще молодую у могилу нужда та праця положила». Подруга його юнацьких літ, Оксана Коваленко, стала жертвою кріпосницького ладу.

Рідні сестри поета поневірялись на панщині. Про них завжди турбувався поет, допомагав їм чим міг. Добре знав він, що не­легко живеться братам, але сестрам — ще гірше.

Серед творів, присвячених показові гіркої жіночої долі, особ­ливе місце посідає «Катерина» Т. Шевченка, присвячена В. А. Жу­ковському в пам’ять 22 квітня 1838 року, дня викупу поета з крі­пацтва.

2.2. Виразне читання з коментарем твору «Катерина».

2.3. Тема: Зображення трагедії селянки-покритки, зумовлену та­ким суспільним ладом, при якому пани могли безкарно знуща­тися з трудящих.

2.4. Ідея: Висловлення глибокого співчуття до жінки-покритки і водночас, засудження жорстокості, підступності, бездушності панів, які глумилися над кріпаками (офіцер).

2.5. Основна думка:

А) Шануйтеся ж, любі, в недобру годину. / Щоб не довелося

москаля шукать.

Б) Через нещасливу долю своєї героїні Т. Шевченко розкриває

соціальне коріння трагічної матері-покритки в тогочасному

суспільстві й висловлює гнівний протест не лише проти кон­

сервативного побуту, забобонів і передсудів недобрих людей,

а й проти існуючого ладу.

2.6. Жанр: Реалістична ліро-епічна соціально-побутова поема.

2.7. Зміст твору. Селянська дівчина Катерина покохала панича-офіцера. Вона

Ходила в садок на побачення з ним, Поки слава на все село / Не­добрая стала.