У сучасній дидактиці й окремих методиках

існують різні погляди на типологію уроку. Особливий інтерес викликає класифікація типів уроків М. Махмутова. Вона ґрунтується на завданнях організації занять, а типи діляться на види залежно від форм реалізації методів навчання. З огляду на це, автор подає таку класифікацію уроків:

А) вивчення нового навчального матеріалу ( урок-лекція, урок-бесіда, киноурок, урок із застосуванням комп'ютера й ін.);

Б) удосконалення знань, умінь і навичок (урок самостійної роботи, семінар);

В) узагальнення й систематизація ( урок-бесіда, урок-семінар);

Г) комбінований (містить функції всіх типів);

Д) контрольний (всі види контрольних робіт, опитування, заліки, урок самоконтролю, урок взаємоконтролю).

Дидактична класифікація, запропонована М. Махмутовим, піднімає триєдину мету навчального процесу. Спрямована на реалізацію навчання, але не зорієнтована на формування особистісних рис, вона ігнорує й сама особистість

У методиці особливої уваги заслуговують класифікації вчених В. Голубкова, И. Соболєва, М. Кудрящова, Е. Пасічника. Розглянемо їх за допомогою узагальненої схеми (див. с. 148).

Працювали над цією проблемою чимало інших учених-методистів, серед яких Л. Айзерман, Т. Бугайко, Т. Зепалова, Н. Мещерякова. Але жодна із запропонованих класифікацій не може бути цілком прийнятної для організації й проведення уроку, співробітництва вчителя й учня на уроці, оскільки не передбачає самостійний навчальної діяльності учня й не відповідає сучасним вимогам, які ставляться до уроку літератури

Проблема розробки типології уроку літератури ще чекає свого рішення. Тому вчитель повинен творчо підходити до вибору типу уроку й застосування його на практику

6. Ланцюжок навчальних ситуацій. У методичній літературі склади уроку мають кілька назв: структурні елементи уроку, етапи уроку, план уроку, компоненти уроку. Пояснюється це старанням знайти точнейшее назву. Правда, така термінологічна невизначеність часто утрудняє взаєморозуміння між автором і читачем. Ми обрали термін «навчальна ситуація», тому що з лексичної точки зору він найбільше точно визначає це зміст


Структура уроку літератури залежить від його типу й змісту. Учитель сам визначає порядок навчальних ситуацій

Розглянемо кілька можливих варіантів структури уроку

У середніх класах головною метою уроків літературного читання є навчання учнів правильному, вдумливому, виразному читанню й розумінню прочитаного. Тому структура уроку може бути такий:

• Тема урока. епиграф. Задача урока.

• Литературная минутка.

• Слово учителя с елементами собеседования (подготовка к восприятию художественного произведения).

• Чтение художественного текста учителем.

• Чтение художественного текста учениками «цепочкой».

• Чтение художественного текста учениками под музику.

• Учебная пауза.

• Чтение художественного текста учениками «цепочкой».

• Словарная работа.

• Беседа (проверка понимания прочитанного).

• Пересказ учениками отдельних отривков из художественного произведения.

• Виводи.

• Домашняя задача.

• Завершающее слово учителя.

Ця структура може змінюватися

1. Тему уроку не обов'язково щораз повідомляти на початку заняття, учитель сам визначить місце й час для цього, залежно від змісту й задуму уроку

Літературна хвилинка планується, якщо є цікавий матеріал і потреба вней.

Читати художній текст може починати не тільки вчитель, а й кращий учень. Доцільним є використання грамзапису добутку у виконанні художника

Вибір прийомів читання художнього тексту («ланцюжком», під музику) залежить від самого тексту. Тут потрібно використовувати весь наявний арсенал прийомів методу творчого читання - виразне, коментоване, хорове, про себе, вибіркове, в особах, уголос і т. п.

Пропедевтичний курс літератури в 5-7 класах передбачає й інші види робіт, які спрямовані на розвиток творчої особистості підлітка. Тому, безперечно, на уроках літературного читання проводяться евристичні бесіди, даються творчі письмове й усне завдання різного плану, які вводяться як структурні елементи уроку

У середніх класах багато уваги приділяється урокам розвитку зв'язного мовлення, які мають специфічну структуру. От, наприклад, ланцюжок навчальних ситуацій уроку по картині А. Куинджи «Березовий гай»:

Вступна бесіда

Слово вчителя (оповідання про художника).

Розгляд картини

Словникова робота

Елементи аналізу картини

Слухання грамзапису добутку П. Чайковського «Пори року».

Складання плану добутку

Самостійна робота учнів (усний або письмовий добуток).