ВІДтодІ, как они познакомились, жить один без одного уже не могли. ГекЛьберрІ ФІНи - сын вІДомого в мІСтечку пропойцы, человека, который всІ обминали. РепутацІЯ отца вІДбилася І на ставленнІ мешканцІВ мІСта к сыну. Правда, І сам Гек ФІН был бездельник, беспризорник І разбойник. ВІН ЗаВжди был одет в недоноски из взрослых людей. ГекЛьберрІ был сам собІ хозяин І делал все, что ЗаМанеться. Родители опасались ГекА, так как вІН словно магнІТом притягивал к себе їхнІХ дІТей. ТомВ нравились незвичайнІ люди, которые живут За своими правилами. БезтурботнІ, зухвалІ люди, которые идут на риск ЗаДля достижения своей цели. Люди, какІ пренебрегают опасностью в поисках приключений. Таким человеком, на мысль ТомА, был ГекЛьберрІ ФІНи, которого вІН искренне полюбил. Как к цІЄї дружби относились дорослІ, свІДчить такой факт. Идя к школе, Том зустрІВ ГекА. ЗвІСно, мальчик спІЗнився, І учитель ЗаСпрашивал чему. Том вІДповІВ, что остановился поболтать с ГекЛьберрІ ФІНном. Учитель растерянно посмотрел на ТомА, так как это была дерзкая витІВка ученика. Но Том утаил вІД учителя, о чем именно вІН разговаривал с ГекОм. А это бы ЗаЦІКавило учителя. ХлопцІ договорились следующей ночІ вІДправитися на кладбище. Именно этот похІД был в авантюрному дусІ обеих хлопцІВ.

На кладбищІ хлопцІ стали свІДками ужасной сцены. На їхнІХ глазах было вбито лІКаря РобІНсона. Это была их первая спІЛьна тайна. Они поставили кровью свои пІДписи пІД клятвой на сосновІЙ дошцІ, что нІКто не дІЗнается о том, что произошло на кладбищІ. Но клятву было затронуто, оскІЛьки молчание ЗаПодІЯло бы зло невиннІЙ людинІ, на которую упала пІДозра у убийствІ лІКаря РобІНсона. Этот поступок свІДчить о милосердии друзІВ, о спІВчуття к чужой быІДи І смІЛилІСть. Дух авантюризма І поезд к приключениям нІКогда не ЗаОставляли ТомА І ГекА. Однажды они І еще один пІДлІТок Джо Гарпер, взяв незвичайнІ ІМена, водоворотІШили убежать из дома І поселиться на островІ. В мІСтечку здІЙснився переполох, усІ водоворотІШили, что хлопцІ потонули. їхнІ родственникІ ЗаСказали панихиду в церквІ.

Тося когда началась печальная, скорбная церемонІЯ, хлопцІ появились. Впереди усІХ шел Том. Не стану описывать реакцІЮ свІДкІУ этого странного возвращения с мертвых и наслІДки для каждого с хлопцІВ (это І так зрозумІЛо). Скажу лишь, что поезд к приключениям вІДтодІ меньшим не став. Том І Гек дІЗнались, что ІНдІАнець Джо перепрятывает сокровище. Им ЗаКортІЛо ЗаВолодІТы этим сокровищем. ВрештІ-Сдач Том І Гек в невеликІЙ ЗаТишнІЙ печерцІ нашли сундучок сІ сокровищем. Она взвешивала фунтІВ пятьдесят. Нести было тяжело, неудобно, но хлопцІ ЗаХопили ІС собой торбини І грошІ перевели в них. Сам властитель этого сокровища ІНдІАнець Джо уже покоївся быІЛя входа В пещеру

Том І Гек - чудовІ хлопцІ І справжнІ друзІ. Они ЗаВжди вместе - І в быІДІ, І в радостІ, они щирІ и вІРнІ. Они зумІЮть пронести чувство дружби через всю жизнь