Мета: перевірити рівень знань та вмінь школярів із зазначеної теми; розвивати логічне й образне мислення; виховувати в десятикласників уважність, організо­ваність, самостійність.

Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь та навичок.

Обладнання: різнорівневі завдання.

ХІД УРОКУ

І. МотиваціяНавчальноїДіяльностіУчнів, ЗабезпеченняЕмоційноїГотовностіДоУроку

Іі. ПоясненняВчителемМетодики виконанняЗавданьКонтрольноїРоботи

Виконання завдання рівня І передбачає максимальну оцінку 0,5 б., рівня ІІ — 2 б., рівня ІІІ — 3 б.

Ііі. ЗавданняДляПроведенняТестовоїКонтрольноїРоботи Варіант І

Рівень І

Визначте правильне твердження.

1. З перших кроків на аматорській сцені починається письмен­

ницька діяльність М. Кропивницького. У 1863 р. він написав

першу п’єсу. Яку вона назву мала і має?

А «Микита Старостенко» або «Незчуєшся, як лихо спобі­жить»;

Б «Дай серцю волю, заведе в неволю»; В «Доки сонце зійде, роса очі виїсть»; Г «Глитай, або ж павук».

2. Який із поданих творів М. Старицького відтворює історичні

події?


214

Усі Уроки Української Літератури В 10 Класі


А «Не судилось»; Б «У темряві»; В «Оборона Буші»; Г «Чорноморці».

3. М. Коцюбинський про нього писав так: «Вам стане тепло й ясно од світла його очей, а мова здається не словом, а сталлю, що б’є об кремінь і сипле іскри». А Про І. Франка; Б П. Грабовського; В Л. Глібова; Г Б. Грінченка.

4. Хто назвав поему І. Франка «Мойсей» «заповітом українському народові»? А О. Білецький; Б М. Рильський; В П. Тичина; Г П. Грабовський.

5. В одній поетичній збірці П. Грабовського є цикл «Веснянки», а саме:

А «З півночі»; Б «Доля»; В «Пролісок»; Г «Кобза».

6. Хто з письменників підписував твори різних жанрів різними псев­

донімами (П. Вартовий, Василь Чайченко, І. Перекотиполе)?

А І. Франко;

Б П. Грабовський;

В Б. Грінченко;

Г М. Коцюбинський.

Рівень ІІ

Дайте розгорнуту відповідь.

1. Чому І. Франко назвав М. Старицького справжнім продовжу­вачем традицій Шевченка?

2. Що символізує образ дуба у вірші І. Франка «Розвивайся ти, високий дубе»?

3. У чому полягає неповторність індивідуального стилю П. Гра-бовського?

Рівень ІІІ

Напишіть твір-мініатюру на одну з поданих тем: 1. «Розкриття душевної драми “маленької людини” — основний мотив творчості Б. Грінченка».
2. «Чому поему І. Франка “Мойсей” називають заповітом україн­ському народові?»

3. «Трагедія таланту Марії Лучицької» (за драмою «Талан» М. Старицького).

Варіант ІІ

1. Кому присвятив Старицький драму «Талан»? А Марії Садовській; Б Марії Заньковецькій; В Ганні Затиркевич-Карпинській; Г Ганні Борисоглібській.

2. Хто з класиків літератури допомагав Грабовському друкувати його вірші, написані на засланні? А І. Франко; Б М. Чернишевський; В М. Драгоманов; Г Б. Грінченко.

3. З якого твору Франка рядки:

Та прийде час, і ти вогнистим видом

Засяєш у народів вольнім колі…

… І глянеш, як хазяїн домовитий,

По своїй хаті, по своїм полі? А «Гімн»;

Б «Легенда про вічне життя»; В «Каменярі»; Г «Мойсей».

4. Яка збірка І. Франка має підзаголовок «лірична драма»? А «Мій Ізмарагд»; Б «Із днів журби»; В «Зів’яле листя»; Г «Давнє і нове».

5. Розкриття душевної драми «маленької людини» — основний мотив у творчості: А І. Франка; Б П. Грабовського; В Б. Грінченка; Г М. Коцюбинського.

6. В оповіданнях «Сестриця Галя», «Каторжна», «Україна», «Дзво­ник» зображено: А Знедолене дитинство; Б Трагедію селянської сім’ї;


216

Усі Уроки Української Літератури В 10 Класі


В Становище тогочасної йому школи та безправність учнів; Г Пошуки інтелігенцією свого місця в житті.

Рівень II

Дайте розгорнуту відповідь.

1. Поясніть інтерес М. Старицького до проблеми мистецького життя свого часу.

2. Чому І. Франко звертається до філософської теми й бере за основу біблійну історію в поемі «Мойсей»?

3. Назвіть твори Б. Грінченка, їх тематику.

Рівень III

Напишіть твір-мініатюру на одну із поданих тем:

1. «Ідейна спільність громадянської лірики П. Грабовського та І. Франка».

2. «Трагедія закоханого серця у збірці І. Франка “Зів’яле листя”».

3. «Злободенність проблем, порушених у драматургії М. Стариць­кого».

IV.ПідсумокУроку

V.ДомашнєЗавдання

Повторити вивчене з теорії літератури.