Урок позакласного читання Має свої вимоги до структури. Наприклад, урок на тему «В країні Уолта Діснея» складатиметься з таких елементів:

Актуалізація опорних знань (відомості про країну Діснея, про його казки та про нього самого).

Перегляд виставки книжок відомого казкаря.

Розмова про прочитані казки Діснея.

Перегляд виставки учнівських малюнків за мотивами прочитаних казок.

Розповідь про нові казки Діснея.

Читання казки.

Перегляд уривків з мультиплікаційного фільму.

Бесіда (порівняння казки Діснея з мультиплікаційним фільмом).

Підсумки уроку.

Структура Уроку виразного читання Теж має свою специфіку. Серед його різноманітних структурних елементів обов'язкові три, які повторюються кілька разів:

Читання тексту (з чергуванням відомих учителю прийомів методу творчого читання).

Словникова робота.

Бесіда (з чергуванням запитань):

А) про що прочитали?

Б) як прочитали?

В) як необхідно прочитати?

У шкільній практиці з'являються й нові форми уроку — нестандартні, нетрадиційні, творчі. Важко погодитися з цими не зовсім вдалими назвами, оскільки виникають запитання: а що ж таке стандартний або традиційний урок? Хіба всі інші уроки не мають творчого характеру?

Нові форми уроку з'являються тоді, коли вчитель формулює незвичайні, але необхідні для навчального процесу завдання уроку, дбає про ефективність їх втілення. Так виникають уроки-екскурсії (до музею, бібліотеки, пам'ятника), уро-ки-подорожі (у країну казок, до письменника, в минуле, майбутнє, у космос), урок — літературна гра, урок-ребус, урок-конкурс, урок-концерт, телеурок, кіноурок та ін.

Для прикладу наведемо ланцюжок навчальних ситуацій бібліографічного уроку для 6 класу, який проводиться у шкільній бібліотеці:

Вступне слово вчителя про бібліотеку.

Розповідь бібліотекаря про довідково-інформаційний фонд бібліотеки.

Ознайомлення з виставкою словників.

Практичне заняття (з'ясовується, як працювати зі словниками, яку допомогу вони надають під час вивчення літератури).

Виразне читання учнями віршів про словник (Д. Білоуса, М. Рильського, С. Маршака).

Завершальне слово вчителя (роль словників у житті й діяльності відомих учених, письменників, акторів, журналістів).

У старших класах структура уроків літератури ускладнюється.

Структура уроку, на якому аналізуватиметься художній твір, залежить не лише від визначеної мети. Слід також враховувати обсяг твору (буде він прочитаний у класі повністю, частково чи читатиметься вдома); жанр; шлях аналізу; кількість годин, відведених на його вивчення за програмою тощо.

Враховуючи низку об'єктивних та суб'єктивних умов, учитель складає ланцюжок навчальних ситуацій.

Ось найпростіший приклад навчальних ситуацій (якщо художній твір невеликий і за програмою вивчається 1 годину):

Підготовка до сприйняття художнього твору.

Читання тексту.

Навчальна пауза.

Підготовка до аналізу прочитаного твору.

Аналіз художнього тексту.

Підсумки.

Якщо вчитель, вивчаючи художній твір, вирішив піти шляхом аналізу «вслід за автором», то ланцюжок навчальних ситуацій серед інших можливих обов'язково матиме такі:

Правильне й виразне читання уривка художнього тексту.

Словникова робота.

Бесіда.

Дослідна робота.

Вони повторюватимуться кілька разів упродовж уроку, оскільки така робота допомагає вчителеві здійснити задум.

Якщо обрати інші шляхи аналізу, домінуватимуть інші навчальні ситуації.

Обрані вчителем нові форми уроку (урок-зустріч, урок-пам'ять, урок-диспут, урок-роздум, урок-прес-конференція, інтегрований урок тощо) потребують цікавих, неповторних навчальних ситуацій. Прикладом може бути ланцюжок навчальних ситуацій Оглядового уроку З новітньої літератури вії класі на тему: «По праву совісті, по праву пам'яті»:

Хвилини гордості (слово вчителя про письменників та їхні твори: О. Твардовський «По праву пам'яті», А. Ахматова «Реквієм», О. Гончар «Собор», В. Биков «Знак біди», Ч. Айт-матов «Плаха» та ін., за вибором учителя).

Хвилини пам'яті (читання дібраних учителем уривків з творів про людей, ціною життя яких завойовувалося щастя).

Хвилини роздумів (бесіда про великі перемоги та гіркі поразки, про героїчне і трагічне в минулому й сьогоденні).

Хвилини рішень (зміст наших сьогоднішніх проблем і турбот, думки про майбутнє).

Ланцюжок навчальних ситуацій уроку, на якому розглядається біографія і творчий шлях письменника, може мати таку послідовність:

Літературна хвилинка (вірші, присвячені письменникові).

Тема, її мотивація.

Епіграф як ключ до теми.

Робота з портретом письменника.

Лекція вчителя у співавторстві з учнями класу, відтворена у схемі:


Учитель

Творча група

Учні всього класу

1 Читає лекцію

2 Ставить запитання

3 Залучає до роботи

всіх учнів класу

1 Читають виразно

напам'ять

2 Представляють

книжки письменника

й літературу про нього

3 Залучають до робо

ти всіх учнів класу

1 Запам'ятовують

епіграф уроку

2 Слухають лекцію

3 Відповідають на

запитання

4 Беруть участь

У складанні плану

5 Записують план

і тези в зошит

До оглядового уроку вчитель добирає інший ланцюжок навчальних ситуацій Так, вії класі одна година відводиться на вступ

«Світова література XX ст, основні етапи, тенденції, естетичні пошуки, художні відкриття Традиції й новаторство в прозі, поезії, захист особистості й культури в художніх творах видатних письменників XX ст »

Вивчення інформаційно-насиченого матеріалу не доцільно подавати у вигляді лекції Вдалим буде урок, якщо вчитель проведе його в літературному музеї з цікавими експозиціями за темою або перетворить кабінет світової літератури на імпровізовану літературну вітальню, де зберуться «представники» всіх літературних течій XX століття Такий урок повинен продумуватися заздалегідь Суб'єктивні та об'єктивні обставини, за яких він готується, диктуватимуть ланцюжок навчальних ситуацій

Запропоновані приклади навчальних ситуацій уроків, безперечно, не можуть бути еталоном Підготовка до кожного конкретного уроку є наслідком індивідуальної творчості педагога

Визначаючи на уроках форми, методи та прийоми реалізації різних видів роботи, учитель передовсім продумує доцільність кожної навчальної ситуації Але є серед них повторювані — Домашнє завдання Й Підсумки уроку

Донині в методичній літературі остаточно не з'ясовано, чи повинні учні виконувати домашні завдання з літератури Учених турбує, чи не відіб'є в учнів примусове читання програмових текстів любові до книжки Адже свідченням найвищої майстерності вчителя літератури є, безперечно, сталий інтерес його вихованців до серйозного читання

На наше глибоке переконання, саме читання художніх текстів та вивчення тексту напам'ять було і залишається головним домашнім завданням з літератури Воно сприяє успішному виконанню таких завдань на уроці аналізу художнього тексту, складанню планів, тез, відгуків; написанню письмових робіт різних типів; роботі з цитатами. Завдяки вдумливому читанню самостійна робота учня розвиває пошуковий, творчий, дослідницький характер.

Сьогодні вагомий вплив на побудову і зміст уроку мають новітні технічні засоби навчання. Широковідомі нині теле-, відео-, кіно-уроки, а також комп'ютерні уроки. Проте таким формам роботи, якщо навіть вони і мають позитивні наслідки, не слід відводити першорядну роль у навчальному процесі, тим самим відсуваючи на другий план головний предмет вивчення літератури — художні тексти. Відвідання театру або перегляд фільму за мотивами художнього твору також доречніші як домашнє завдання чи підсумкове заняття.

Завершальна навчальна ситуація уроку — підбиття підсумків. Учитель має чітко бачити весь процес навчання на конкретному уроці і його реальні результати. Щоб підсумувати заняття, він повинен ретельно продумати такі запитання:

Чи виконано завдання уроку?

Як засвоєно навчальний матеріал?

Чи викликав він інтерес у школярів?

Чи були вони активними на уроці?

Чого навчилися? Що нового дізналися?

Відповівши на ці запитання, вчитель з'ясує питання формування світогляду учнів, наповненості їхніх знань, рівня інтелектуального розвитку.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Куцевол О. Н. Особенности изучения зпиграфированньїх художе-ственньїх произведений в 8 —9 кл. школ гуманитарного профиля: Дис. ... канд. пед. наук. — К., 1993. — 172 с.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

2. ИльинЕ. Н. Рождениеурока. — М.: Пегагогика, 1986. — 176с.

3. Махмутов И. А, Современньїй урок. — М.: Педагогика, 1985. — 150 с.

4. Мельник А. О. Зарубіжна література. 5 кл.: Розгорнуте планування уроків за програмою 2005 р. (12-річна шк.). — X.: Факт, 2005. — 208 с.