Рубрика: Презентации

Т. Шевченко «чигрине, чигрине», «стоїть в селі суботові…»

Мета: опрацювати ідейно-художній зміст програмових поЕтичних творів Т. Шевченко, навчитися визнача­ти в їх тексті образи і фрагменти додаткового сим­волічного значення, самостійно розкривати їхній зміст; розвивати пам’ять, логічне мислення, увагу, спостережливість, вміння виразно читати поетичні твори, робити відповідні висновки, узагальнення; формувати кругозір, світогляд школярів; виховува­ти почуття безкомпромісності у ставленні до гноби­телів нації, прищеплювати віру в краще майбутнє України; інтерес до наслідків [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Т. Шевченко «великий льох». Історичне минуле у творі

Мета: ознайомити школярів з містерійним програмовим
Твором Т. Шевченка; співвіднести образи Велико­го льоху з історичними реаліями, надати мораль­ну й політичну оцінку розкопаного історичного минулого; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, спостережливість; вміння образно переосмис­лювати, надавати власну оцінку історичним поді­ям, що відбувалися у минулому; робити висновки; формувати естетичні смаки школярів; виховувати інтерес до історичного минулого рідного краю; по­чуття безкомпромісності [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Національна проблематика у творчості Т. Шевченка періоду «трьох літ». «кавказ»

Мета: охарактеризувати національну проблематику в творЧості Т. Шевченка періоду Трьох літ ; опрацювати ідейно-художній зміст поеми Кавказ , з’ясовуючи узагальнену ідею твору, його сатиричну спрямо­ваність; розвивати культуру зв’язного мовлення, вміння коментувати фрагменти поеми, визначаючи епізоди з ліричним, іронічним, інвективним забарв­ленням, вміння робити підсумки; виховувати по­чуття солідарності з іншими народами в їх боротьбі за визволення від гніту, зневажливе ставлення [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. М. СТАРИЦЬКИЙ. «ОСТАННЯ НІЧ»

Мета: стисло ознайомити школярів із життям і творчісТю М. Старицького; розкрити ідейний зміст, тему та проблематику його твору, охарактеризувати го­ловного героя п’єси; розвивати читацький кругозір учнів, культуру зв’язного мовлення; прагнення пі­знавати і застосовувати отримані знання у власному

Тип уроку: Обладнання:

Житті; вміння логічно мислити і надавати вичерпні відповіді; виховувати почуття поваги до літератури рідного краю, його митців; цілеспрямованість, силу волі, мужність; [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Т. Шевченко. «гайдамаки». Характеристика героїв твору

Мета: продовжити опрацьовувати ідейний зміст поеми
Т. Шевченка Гайдамаки ; охарактеризувати обра­зи героїв твору; з’ясувати їх роль у зображенні геро­їчного минулого рідного краю; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, уміння орієнтуватися в прочитаному і знаходити підтвердження своїм дум­кам у тексті, логічно мислити; формулювати світо­гляд учнів, стимулювати їх робити власні висновки; виховувати глибоку симпатію до незламних патріотів Батьківщини, почуття самопожертви в ім’я [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

«Гайдамаки». Складність історичної долі українського народу. Повсталий народ як герой поеми

Мета: розкрити історичну основу, ідейно-тематичну спрямованість, сюжет, особливості жанру, композиції Гайдамаків ; дослідити, як у творі зображено по­всталий народ; розвивати логічне й абстрактне мис­лення, увагу, вміння сприймати й аналізувати на­вчальний матеріал, надавати відповідний коментар і пояснення, робити висновки; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати повагу до історич­ного минулого України, доброзичливе ставлення до слов’янських народів, до дружби між ними.
Тип уроку: засвоєння [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Т. Шевченко. «причинна», «лілея». Умовність у баладах, тривога за жіночу долю

Мета: закріпити знання школярів про баладу як літературний жанр; розкрити на прикладі програмових творів образи жінок, їх долю; дослідити доцільність застосування елементів фольклору, звичаїв, обря­дів для сприйняття ідейного змісту Причинни , Лілеї ; розвивати логічне й абстрактне мислен­ня, увагу, спостережливість, уміння виразно чита­ти поетичні твори, коментувати їх ідейно-художній зміст, грамотно висловлювати власні думки і роби­ти висновки; виховувати почуття [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Т. Шевченко. Геніальний поет, мислитель, Пророк національного відродження в Україні

Мета: поглибити знання школярів про біографію Т. Шевченка, з’ясувати основні віхи його творчості; про­аналізувати твори митця, що є віссю неперервності історичного часу; розвивати культуру зв’язного мов­лення, пам’ять, вміння виразно читати поетичні тво­ри, логічно мислити, грамотно висловлювати власні думки, раціонально використовувати навчальний час; виховувати почуття поваги до життєвого по­двигу Т. Шевченка в умовах підневільного стано­вища нації в першій половині ХІХ ст.; [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации