Рубрика: Разработки уроков

«МОЯ УЛЮБЛЕНА КАЗКА». УКРАЇНСЬКІ ГЕРОЇКО-ФАНТАСТИЧНІ КАЗКИ

Мета:На основі раніше прочитаних учнями казок формувати
У них вміння вибирати найцікавіші уривки із улюблених народних казок, навички їх виразного читання; розвивати стійкі читацькі інтереси п’ятикласників; на прикладі ге­роїв казок зосередитись на моральних акцентах у них бо­ротьби добра і зла, красивого і потворного; зосередитись на проблемі вибору людиною своєї життєвої позиції і мо­ральної поведінки: оптимістичної чи песимістичної; пле­кати в дітях культ [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. НАРОДНІ КАЗКИ. САМОСТІЙНЕ СКЛАДАННЯ КАЗОК

Мета:Згадати, що таке казка, яка її будова, з’ясувати жанрові
Різновиди казок, розглянути будову й мову цього жанру на прикладі казки «Котигорошко», навчити дітей відтво­рювати в уяві художні картини твору, практично засто-сосувати засвоєні засоби виразності, провести конкурс на краще оформлення складеного твору та на кращу самостійно створену казку, виховувати бажання допомага­ти іншим та прагнути до справедливості.
Обладнання: Українські народні казки, лялькові іграшки, твори-казки, [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

Спорідненість українських казок з казками народів світу

Мета:Показати учням спорідненість українських казок з казками народів світу, а саме: з російською народною казкою «Василина Премудра» та арабською народною казкою про Синдбада-Мореплавця; розкрити прагнення всіх народів світу до перемоги добра над злом, про втілення мудрос­ті, кмітливості людини; розвивати творчі здібності учнів, їх фантазію; вміння висловлювати власні міркування про зміст казок, виховувати повагу до фольклорної спадщини не тільки українського, а [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

Героїко-фантастична казка «красний Іванко і закляте місто». Героїчне і фантастичне У казці

Мета:Поглибити знання учнів про героїко-фантастичні казки;
Вчити учнів оцінювати вчинки казкових героїв; удоско­налювати навички виразного читання казки; виховувати риси мужності та готовність до самопожертви.
Обладнання: Ілюстрації до казок із серії «У світі казки»; збірки казок.
Тип уроку: Проблемно-пошуковий.
ХІДУРОКУ
I.АктуалізаціяОпорнихЗнаньУчнів
1.Послухайте початок прислів’їв, згадайте кінцівки, з’ясувати до якої
казки їх можна віднести.
• Мудрим не вродився, а... (Навчився) («Мудра дівчина»)
• Не багатство красить людину, а... (Розум) («Мудра дівчина»)
• [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КАЗКА «МУДРА ДІВЧИНА»

Мета:Продовжити знайомити учнів з українськими народними
Казками, вчити дітей визначати головну думку твору, ви­значати засоби, якими у творі досягається ця мета; форму­вати вміння читати в особах, правильно інтонувати мову дійових осіб; виховувати здатність виходити зі скрутного становища і перемагати; поглиблювати почуття любові та поваги до батьків.
Обладнання: Ілюстрації до казки «Мудра дівчина» із серії «У світі казок»; збірки українських народних казок.
Тип уроку: [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ. КАЗКА «ПРО ПРАВДУ І КРИВДУ»

Мета:Дати учням поняття казки як фольклорного жанру, розгляНути будову та різновиди казок, розкрити національний колорит української казки; ознайомити учнів з народною казкою «Про правду і кривду», допомогти учням усвідо­мити народне уявлення про добро і зло, смішне і страшне, красиве і потворне, зосередити увагу дітей на моральних акцентах казок: боротьбі добра і зла, красивого і потвор­ного; формувати навички виразного читання казок, [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

Як творився світ. УРОК-подорож Сторінками міфів давньої України

Мета:Поглибити знання учнів про міфологію українського народу, ознайомити з його міфами; вчити вести дослідни­цьку роботу: створити усний міфологічний словник, мо­дель творення світу; розвивати вміння працювати з тек­стом, прагнення до самовираження через малюнок та художнє слово; виховувати пошану до минулого нашого народу, до його духовних скарбів.
Обладнання Малюнок космічного корабля, композиція з дитячих ма­люнків «Міфологічний світ нашими очима», ілюстрований матеріал «Вирій — [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

МІФИ І ЛЕГЕНДИ УКРАЇНЦІВ. «ЛІСОВА ПАННА», «БЕРЕГИНЯ», «ДАЖБОГ», «НЕОПАЛИМА КУПИНА», «ЧОМУ ПЕС ЖИВЕ КОЛО ЛЮДИНИ?»

Мета:Продовжити знайомитися з міфами і легендами українців,
На прикладі програмних творів усвідомлювати роль і місце реального та фантастичного в житті, вміти переказувати ці міфи і легенди, тлумачити їхній зміст, розвивати культуру зв’язного мовлення, допитливість; активізувати прагнення учнів збагатити власні знання з метою самовдосконалення; формувати світогляд школярів; виховувати інтерес до істо­ричного минулого нашого народу, його надбань, культури, до результатів власної праці, шанобливе [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков