Рубрика: Сценарии праздников

КОМПОЗИЦІЯ ДРАМИ «НАТАЛКА ПОЛТАВКА». АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО ПОБУТОВОГО КОНФЛІКТУ

Мета: проаналізувати соціально побутовий конфлікт, який
Лежить в основі п’єси, композицію твору; дати понят тя про драму як літературний рід і жанр; удоскона лювати вміння аналізувати художній твір; плекати в учнів гордість за рідне слово, виховувати любов і пошану до української давнини.
Обладнання: підручник, тексти п’єси «Наталка Полтавка», аудіо запис пісень Наталки, Петра, Возного, таблиця «Особ ливості драми як літературного роду».
Коли я [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

СВІТ ІВАНА ПЕТРОВИЧА КОТЛЯРЕВСЬКОГО. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПИСЬМЕННИКА. «НАТАЛКА ПОЛТАВКА» — ПЕРШИЙ ТВІР НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ

Мета: допомогти учням осягнути багатогранність особисТості зачинателя нової української літератури через спогади сучасників письменника, дослідження біографів та власну спостережливість за розповіддю про події життя письменника; удосконалювати вміння аналізувати та синтезувати факти, вчинки, давати оцінку певним явищам; розвивати усне зв’язне мовлення учнів; сприяти вихованню морально-етичних, громадянських, патріотичних почуттів.
Обладнання: портрет І. П. Котляревського, картки зі схемою «Світ Івана Петровича Котляревського».
Будеш, батьку, панувати, [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Мета: охарактеризувати історичні умови та становлення
В цих умовах нової української літератури, визначити її роль у духовному житті української нації, показати основоположну роль Тараса Шевченка в цьому становленні; з’ясувати зміст понять: сентименталізм, романтизм, реалізм; розвивати в учнів допитливість, уміння аналізувати факти; виховувати повагу до історичного минулого та кращих здобутків української літератури.
Обладнання: портрети письменників, їх твори, схема.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
ХІД УРОКУ
I. [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

ЕПОХА ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХVІ-ХVІІІ ст. ОСОБЛИВОСТІ БАРОКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ЖАНР ЕПІГРАМ ТА ГЕРАЛЬДИЧНИХ ВІРШІВ

Мета: ознайомити учнів з епохою давньої української літе
Ратури ХVІ-ХV ст.; творами, писаними латинською, польською та книжною староукраїнською мовами; охарактеризувати творчість К. Транквіліона Став ровецького, Л. Барановича, І. Максимова; дослідити жанрові особливості епіграм та геральдичних віршів; розвивати навички учнів на прикладах творів ви значати особливості барокової літератури, тематику й жанр поданих творів; виховувати почуття гідності за літературну спадщину українського народу.
Тип уроку: [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

ХАРАКТЕР І ЗНАЧЕННЯ ПАМ’ЯТКИ «ПОВІСТЬ ВРЕМІННИХ ЛІТ». ІСТОРИЧНА ОСНОВА. «ОПОВІДАННЯ ПРО БЛАГОСЛОВЕННЯ АПОСТОЛА АНДРІЯ І ЗАСНУВАННЯ КИЄВА»

Мета: пояснити характер й обґрунтувати значення пам’ятки
«Повість времінних літ»; визначити історичну основу «Оповідання про благословення апостола Андрія і заснування Києва»; розвивати навички визначати особливості композиції оповідання, аналізу художніх засобів пам’ятки, уміння характеризувати образи; виховувати прагнення в учнів пізнавати історію і культуру українського народу через мистецтво слова.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник.
ХІД УРОКУ
І. АктуалізаціяОпорнихЗнань, Умінь, Навичок
На попередньому уроці ми говорили про [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

«ІЗ ІЗБОРНИКА СВЯТОСЛАВА» (1076) — «СЛОВО ПРО ПРОЧИТАННЯ КНИЖНЕ»

Мета: разом з учнями дати загальну характеристику праДавній українській культурі періоду Київської Русі; ознайомити учнів з основними літописами; охарактеризувати «Ізборник Святослава» як пам’ятку цієї доби, проаналізувати уривок; розвивати вміння аналізувати текст за змістом, ставити запитання до прочитаного тексту, визначати тему та головну думку твору; виховувати зацікавленість до книги й читання як способу пізнання життя і світу.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: ілюстрація пам’яток [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

НАРОДНІ ПІСНІ «ОЙ МАТІНКО-ЗІРКО», «ГРИЦЮ, ГРИЦЮ, ДО РОБОТИ», «СТОЇТЬ ЯВІР НАД ВОДОЮ, НА ВОДУ СХИЛИВСЯ», «ОЙ ТАМ У ПОЛІ ЖИТО», «КОЗАКА НЕСУТЬ»

Мета: продовження ознайомлення учнів з жанрами народНої лірики, навчити аналізувати їх зміст, образи, настрої, з’ясувати художні засоби, ознаки й пафос і розвивати навички коментування пісень, сприяти виробленню в дітей уміння виразно читати ліричні твори; виховувати почуття патріотизму, віру в перемогу добра.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: текст пісень, збірки народних пісень, репродукція картини О. Мурашка «Похорон кошового», аудіозапис пісні Марусі Чурай «Засвіт встали [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

ОСОБЛИВОСТІ ЧУМАЦЬКОЇ ЛІРИКИ «ОЙ ЯСНЕ СОНЕЧКО ВИСОКО ХОДИТЬ» ТА СТРІЛЕЦЬКОЇ ПІСНІ «ОЙ ТА ЗАЖУРИЛИСЬ СТРІЛЬЦІ СІЧОВІЇ»

Мета: продовжувати знайомити учнів із жанровим розма
Їттям соціально побутової лірики; з’ясувати особли вості чумацьких та стрілецьких пісень; охаракте ризувати зміст статті О. Кошиця «Про українську пісню і музику»; узагальнити значення народної лі рики в житті народу; розвивати вміння аналізува ти ліричні твори; з’ясувати роль художніх засобів для розкриття ідейного значення твору; виховувати в учнів прагнення до вивчення історії і культури [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников