Мета: продовжувати вчити визначати основні сюжетні

Лінії, пов’язані з різними долями людей, характеризувати образи, виділяти притчеві мотиви, вміти коментувати та пояснювати їхню бароковість, удосконалювати навички розшифровування символів, алегоричних образів; забезпечити умови для успішної діяльності учнів, зацікавити навчально-пізнавальним процесом; формувати свідоме ставлення до результату навчальної діяльності; реалізовувати інтелектуальні можливості кожної дитини; розвивати творчу уяву, пам’ять, логічне мислення, підвищувати рівень культури мовлення школярів;

Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Позакласне читання.

Форма уроку: урок-проект.

Форма захисту проекту: конференція.

Провідні навчальні методи: дослідницький, корпоративний, роз-вивальний, творчий.

Оцінка результативності проектної діяльності: самооцінка учнів, оцінка творчої групи.

Обладнання: портрет Валерія шевчука, фотовиставка, виставка творів письменника, хронологічна таблиця.

Перебіг УрОКУ

І. ОрганізаційнийМомент

Іі. Конференція

Проект

Мета: активізувати самостійну діяльність учнів; формувати вміння самостійно обирати рішення, шляхи здобуття інформації;


Зацікавити учнів пошуковою діяльністю; оволодіти навичками співпраці в колективі; прищеплювати любов до рідного слова.

Учасники: двоє учнів 11 класу.

Етапи реалізації проекту:

1. Визначення проблеми, завдань дослідження.

2. Обговорення методів дослідження.

3. Самостійна діяльність учнів (індивідуальна, групова).

4. Обговорення способів оформлення кінцевих результатів (презентація).

Структура вивчення роману Валерія шевчука «Дім на горі». Проект 1. «Теорія літератури». Проект 2. «Історія написання твору». Проект 3. «Своєрідність архітектоніки твору». Проект 4. «Барокові притчеві мотиви». Проект 5. «Фольклорна основа твору». Проект 6. «Проблематика й символіка твору». Проект 7. «Але чому ж саме «Дім на горі»?». Проект 8. «Образи демонологічних істот у творі». Проект 9. «Жіноче начало й чоловіче у творі». Проект 10. «Стильова своєрідність роману». Проект 11. «Створення опорної схеми конспекту за темою “Життя і творчість Валерія шевчука”».

Ііі. ЗакріпленняВивченого 1. складання візитної картки твору

№ з/п

Відомості про твір

Відповідь

1

Назва твору

2

Автор

3

Рік написання

4

Історія написання

5

Життєва основа твору

6

Тема

7

Проблематика

8

Ідея

9

Жанрова своєрідність

10

Сюжетна основа

11

Композиція

12

Образи


2. Бліц-опитування

1. Чому Валерія шевчука переслідувала правляча тоталітарна влада й він упродовж тривалого часу не міг вільно друкувати свої твори?

2. Якими рисами імпонували шевчукові його літературні вчителі І. Франко, Г. Сковорода та ін.?

3. Що ви можете сказати про його світоглядну позицію і як, на вашу думку, вона впливає на його творчість?

4. Визначте тематику творчості В. шевчука.

5. Які проблеми насамперед цікавлять цього митця?

6. У чому полягає філософічність творів В. шевчука?

7. Чому письменник дає творові «Дім на горі» підзаголовок «ро-ман-балада»?

8. Якими є особливості сюжету повісті-преамбули?

9. Схарактеризуйте образи повісті-преамбули.

10. Які засоби поетики українського бароко використовує В. шевчук у цьому творі?

11. Віднайдіть образи-символи в першій частині роману, розтлумачте їх.

12. Як ви розумієте міф про дім на горі?

3. Незакінчене речення

• На уроці в розкритті образів-персонажів допомагало…

• На мою думку, виховна цінність роману «Дім на горі» полягає…

Ііі. ОцінюванняНаУроці

Картка оцінювання

ПІБ учня ________________

І навчальний модуль

ІІ навчальний модуль

ІІІ навчальний модуль

ІV навчальний модуль

Самооцінка

Оцінка експертів

Оцінка спікера

Оцінка учителя

IV.ПідсумокУроку

V.ДомашнєЗавдання

Перша група. «Історія літератури». Довести, що творчість В. шевчука — видатне явище в українській літературі.

Друга група. «Журналісти». Написати статтю «Досліджуємо новаторство В. шевчука».