Мета: розширити знання учнів про творчість Євгена Гребін

Ки; ознайомити з його байками; з’ясувати їх зміст, визначити мораль; залучати восьмикласників до чи тання художніх творів самостійно і під керівництвом учителя; розвивати вміння виразно читати, логічно мислити, робити висновки, грамотно висловлювати власні думки; виховувати порядність, доброту, чес ність.

Тип уроку: позакласне читання.

Обладнання: портрет Є. Гребінки, бібліотечка його творів, розда вальний матеріал.

ХІД УРОКУ

I.ОрганізаційнийМомент

II.АктуалізаціяОпорнихЗнань

у
ФорміБесідиЗаПитаннями

• Які твори Є. Гребінки вам відомі?

• Чим вони вам запам’яталися?

• Дайте визначення поняттю «байка».

III. ОголошенняТеми, МетиУроку.

МотиваціяНавчальноїДіяльностіУчнів

Байка — витвір поетичної фантазії народу — здавна привер тала увагу багатьох письменників. Протягом віків вона змінюва лася, набувала нових рис і якостей. У процесі становлення нової української літератури байка відіграла значну роль у наближенні літератури до життя, в утвердженні реалізму й народності.

Є. Гребінці судилося стати найвизначнішим українським бай карем першої половини XIX ст. У його байках в першу чергу від билися соціальні суперечності тогочасної дійсності. Перебува ючи в гущі народу, спостерігаючи соціальну несправедливість,


Є. Гребінка у байках говорив сувору і сміливу правду, у чому ми сьогодні й переконаємося.

IV. РоботаНадЗмістомБайок

1. Аналіз байки «Рибалка»

Сюжет «Рибалки» нагадує байку І. Крилова «Крестьяне и ре ка», однак байка Є. Гребінки цілком оригінальна — і самобутнім мовностилістичним колоритом, і національними образами.

2. Виразне читання твору. Бесіда за змістом

• Назвіть основних дійових осіб байки.

• Кого захищає, а кого засуджує Є. Гребінка?

• Кому і про що натякає письменник зверненням: «Ви, братця, все таки домівки не цурайтесь»? Підтвердіть свою відповідь рядками з тексту.

• Відшукайте в байці синоніми до дієслів Іти, бігти. Поясніть відтінки в їх значенні і як вони допомагають точніше передати настрій Рибалки.

• Знайдіть у байці влучні народнорозмовні вислови, які від повідають таким словам і зворотам: Допекти; або пан, або пропав.

• Намалюйте усно картину до байки.

3. Узагальнення (матеріал для вчителя)

Несправедливість панів, безсердечність суддів — звичайна річ тих часів. Це Є. Гребінка підкреслює в байці «Рибалка». Навес ні у Рибалки сталося нещастя: примхлива ріка Оржиця «загра ла і ятір, граючи, водою занесла». Пішов бідолаха «до Сули ска жену позивать», але побачив, що саме по Сулі «пливуть хлівці, стіжки, діжки, усякий крам», а між тим добром і «його ниряє ятір!». Рибалка повернувся додому, зрозумівши очевидну мар ність свого наміру.

Фамільярне звернення до панів — «бувайте ви здорові!», вда вано змовницька інтонація («Еге, Охріменко дурний») оповіда ча, що, на перший погляд, немовби поділяє саме панську думку і вчинки, недомовка — «пішов прохать у повітовій», де епітет без іменника виступає узагальненням усіх вищих установ, підкрес лення поверхової вченості панів, які насправді нічого не знають до ладу, перетворюються на неприховане глузування над зарозу мілим панством. Справжнє ж почуття до потерпілого висловле не в теплих словах, якими не без дружньої іронії зустрічає автор Рибалку після невдалого походу до Сули: «А що, земляче, по


Жививсь?» Висміюючи в байці панське захоплення чужими краями, Є. Гребінка закликає «домівки не цуратись». Письменник конкретизує місце дії — «у нашій стороні», а також згадує річки Оржицю й Сулу та визнає Рибалку «земляком».

Оповідач виступає як простий чоловік, виразник народних поглядів.

4. Робота в групах

Група/байка Роздавальний матеріал

І. «Пшениця»

Зерно «йде на дно, полова ж навісна пливе собі по хвилі». Цей простий, дохідливий, зрозумілий своєю буденною звичністю образ байкар використовує для характеристики панів, які, «задравши ніс, роз-приндившись, ходили»

II. «Горобці та Вишня»

Виразно прочитайте байку.

Дайте відповіді на запитання:

1. Що Горобці робили на Вишні? Знайдіть відповідні

дієслова в тексті.

2. Як автор сприйняв бенкет Горобців?

3. Чому байкар називає Вишню бідною?

4. Кого висміює Є. Гребінка?

Запишіть у зошит основну думку байки.

Узагальнення (матеріал для вчителя). У байці «Гороб

ці та Вишня» проста й повчальна мораль, так би мо

вити, лежить зверху, а коротенький сюжет служить

необхідною в таких випадках ілюстрацією. Є. Гребін

ка зобразив людей, які товаришують і спілкуються,

доки їм це вигідно. Коли ж для себе ніякої користі

вони не мають, то залишають всіх і все напризволяще

III. «Будяк та Конопли ночка»

Виразно прочитайте байку.

Дайте відповіді на запитання:

1. Які на вигляд рослини, згадані у байці? Опишіть

їх словесно.

2. Чим незадоволений будяк?

3. Що відповіла Коноплиночка?

4. Кого зображено у байці?

Запишіть у зошит основну думку байки.

Узагальнення (матеріал для вчителя). Про багатих

і вбогих, сильних і слабих, про повну безправність

І беззахисність бідного люду мовиться в байці «Будяк та Коноплиночка». Будяк не тільки всю землю у Ко ноплиночки «з під корінця забрав», але ще й зне важає нещасну рослину, обзиває «паскудою». Автор дає зрозуміти, що йдеться не про якусь абстрактну людську несправедливість, не про загальні моральні категорії, а про безкарне пригнічення простого люду правителями — малими й великими


V.ОголошенняРезультатівНавчальноїДіяльності

школярів
. КоментуванняРоботиГруп

VI.ПідбиттяПідсумків

1. Слово вчителя

Рано обірвалося життя обдарованого й самобутнього пись менника. У процесі становлення художнього реалізму він разом з Г. Квіткою Основ’яненком був серед тих, хто торував шлях Т. Шевченку — основоположникові нового напряму в українській літературі. Класичні байки Є. Гребінки і його прозові твори, по значені щирим співчуттям до простого трудівника, міцно увійшли в скарбницю культурних надбань українського народу.

VI. ДомашнєЗавдання

Знайти влучні вислови в байках Є. Гребінки.