Общая ХимияОсновні поняття, закони й теорії хімії

Предмет хімії. Значення хімії в народному господарстві та побуті

Хімія — наука про речовини, їхні властивості, будову і взаємні пере­тво­рення.

Предмет вивчення хімії — хімічні елементи та їх сполуки, а також закономірності перебігу різних хімічних реакцій.

Приклади застосування хімії в різних галузяХ:

— медицина — лікарські засоби та різні медичні матеріали;

— сільське господарство — добрива, засоби захисту рослин;

— харчова промисловість — барвники, ароматизатори, смакові добавки, синтезовані харчові продукти;

— металургія — процеси добування металів та їхніх сплавів;

— хімічна промисловість — хімічні реактиви, пластмаси, штучні тка­нини, барвники;

— будівництво — будівельні матеріали: цемент, шифер, цегла, оздоблювальні матеріали тощо.

Практично неможливо перелічити всі випадки використання хімічних знань, але є ще один важливий аспект їхнього застосування: без них неможливо зрозуміти сутність явищ і процесів, досліджуваних фізикою, біологією, геологією та іншими науками.

Будова і властивості речовин

Атом — електронейтральна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.

Молекула — найменша частинка речовини, яка має її хімічні властивості. Вона може складатися з однакових або різних атомів.

Йон — частинка, що має заряд. Позитивно заряджені йони називаються Катіонами, негативно заряджені — Аніонами.

Радикал — електронейтральна частинка, що має один або декілька неспарених електронів.

Речовина — сукупність атомів, молекул або йонів, що має певний агрегатний стан.

Агрегатні станИ: рідкий, твердий, газоподібний, плазма.

загальна хімія

Прості та складні речовини

Речовини поділяються на прості та складні. Прості речовини утворені атомами одного елемента, Складні речовини утворені атомами різних елементів. Прості речовини поділяються на метали і неметалИ, а складні речовини — на неорганічні й органічні. Такий розподіл умовний, оскільки не існує чіткої межі між металами та неметалами. Багато речовин мають і ті, й інші властивості, наприклад графіт, сурма та ін. Також умовним є поділ на органічні та неорганічні речовини.

Чисті речовини та суміші

Чиста речовина — це речовина, що складається з частинок певного виду (атомів, молекул, іонів) і має сталі фізичні властивості.

Суміші Речовин складаються з двох або більше чистих речовин. Чисті речовини, що входять до складу сумішей, зберігають притаманні їм властивості.

загальна хімія

Фізичні методи дозволяють розділяти суміші на складові частини, тобто на чисті речовини.

Основні способи розділення сумішей

Фізична властивість, яку використовують для розділення сумішей Основні способи розділення сумішей
Густина Відстоювання, декантація
Змочуваність Флотація
Розмір частинок Просіювання
Магнетизм Магнітна сепарація
Температура кипіння рідини Випарювання, дистиляція, сушіння
Розчинність твердої речовини Кристалізація
Адсорбція — поглинання речовини поверхнею сорбенту (наприклад фільтрувальним папером) Хроматографія
Маса Центрифугу­ванняМолекулярна та немолекулярна будова речовин

Речовини, що складаються з молекул, мають молекулярну будову, а ті, що складаються з атомів або іонів (позитивно чи негативно заряджених частинок), характеризуються немолекулярною будовою.

Будова речовин та їх властивості

Молекулярна Немолекулярна
1. За звичайних умов — гази, рідини або тверді речовини 1. За звичайних умов — тверді кристалічні речовини
2. Слабкі сили притягання між молекулами 2. Великі сили притягання між атомами або іонами
3. Низькі температури кипіння 3. Високі температури кипіння
4. Легкоплавкі, леткі 4. ТугоплавкіАлотропія

Багато хімічних елементів утворюють декілька простих речовин, які розрізняються за будовою кристалічних ґраток або числом атомів у молекулі. Таке явище називається алотропієЮ, а прості речовини — алотропними видозмінамИ, або модифікаціямИ.

Ізомерія

Ізомерія — явище, при якому складні речовини мають однаковий склад і однакову молярну масу, але різну будову молекул, а тому й різні властивості. Такі речовини називаються ізомерамИ.

Хімічний елемент

Хімічний елемент — група атомів з однаковим позитивним зарядом ядра.

Усі відомі елементи представлені в Періодичній системі хімічних елементів Д.І.МенделєєвА. Їхнє число обмежене, але комбінації цих елементів дають усе різноманіття відомих у даний час речовин (близько 10 млн).

Найпоширеніші елементи Всесвіту — Гідроген та Гелій.

Поширення хімічних елементів у літосфері Землі

Еле­мент Вміст (у грамах на 1 т земної кори)
Оксиген 466 000
Силіцій 277 200
Алюмі­ній 81 300
Ферум 50 000
Кальцій 36 300
Натрій 28 300
Калій 25 900
Проме­тій загальна хіміяПоширення хімічних елементів у гідросфері Землі (у воді морів і океанів)

Елемент Вміст (у грамах на 1 т води)
Оксиген 856 000
Гідроген 107 800
Хлор 19 870
Натрій 11 050
Прометій загальна хіміяСимволи хімічних елементів

Є. Я. Берцеліус (1814 р.) запропонував для позначення символів хімічних елементів букви латинського алфавіту. При цьому використовують першу або першу й одну з наступних букв латинської назви елементу. У сучасній науковій українській літературі назви елементів пишуться з великої букви.

Назви хімічних елементів